svn commit: r42558 - head/ja_JP.eucJP/share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Aug 17 03:57:13 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Sat Aug 17 03:57:12 2013
New Revision: 42558
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42558

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r41635 -> r42052	head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent	Sat Aug 17 03:44:18 2013	(r42557)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent	Sat Aug 17 03:57:12 2013	(r42558)
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!-- PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES HTML FreeBSD Header L10N Entities//EN" -->
 
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r41635 -->
+<!-- Original revision: r42052 -->
 
 <!ENTITY copyright '<span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><a href="&base;/search/index-site.html">¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×</a> |
  <a href="&base;/copyright/">ÃÎŪºâ»º¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a> | <!-- © -->(C) 1995–2013 The FreeBSD Project.
@@ -59,6 +59,8 @@
 	 <li><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/porters-handbook/">port ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a></li>
 	 <li><a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/developers-handbook/">³«È¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a></li>
 	 <li><a href="&enbase;/cgi/man.cgi">¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸</a></li>
+	 <li><a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer">¿·¤·¤¤¹×¸¥¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆþÌç</a></li>
+	 <li><a href="&base;/docs/books.html">¤¹¤Ù¤Æ¤Î Books ¤È Articles</a></li>
 	</ul>
    </li>
   </ul>


More information about the svn-doc-all mailing list