svn commit: r41394 - head/ja_JP.eucJP/articles/fbsd-from-scratch

Hiroki Sato hrs at FreeBSD.org
Mon Apr 8 03:05:09 UTC 2013


Author: hrs
Date: Mon Apr 8 03:05:08 2013
New Revision: 41394
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/41394

Log:
 Use localized version of the build scripts.
 
 Pointed out by:	gabor

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/fbsd-from-scratch/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/fbsd-from-scratch/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/fbsd-from-scratch/article.xml	Sun Apr 7 18:56:59 2013	(r41393)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/fbsd-from-scratch/article.xml	Mon Apr 8 03:05:08 2013	(r41394)
@@ -432,10 +432,10 @@ Do you wish to delete what is left of /v
     ¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤ÎÊѹ¹¤ÏÃí°Õ¿¼¤¯¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </warning>
 
-<programlisting><inlinegraphic fileref="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_1.conf.default" format="linespecific"/></programlisting>
+<programlisting><inlinegraphic fileref="stage_1.conf.default" format="linespecific"/></programlisting>
 
   <para>¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É: <ulink
-    url="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_1.conf.default"><filename>stage_1.conf.default</filename>
+    url="stage_1.conf.default"><filename>stage_1.conf.default</filename>
    </ulink>.</para>
 
   <para>¤³¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
@@ -538,10 +538,10 @@ news inn-stable CONFIGURE_ARGS="--enable
    <filename>LOGDIR/category+port</filename>
    ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-<programlisting><inlinegraphic fileref="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_2.conf.default" format="linespecific"/></programlisting>
+<programlisting><inlinegraphic fileref="stage_2.conf.default" format="linespecific"/></programlisting>
 
   <para>¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É: <ulink
-    url="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_2.conf.default"><filename>stage_2.conf.default</filename></ulink>.</para>
+    url="stage_2.conf.default"><filename>stage_2.conf.default</filename></ulink>.</para>
  </sect1>
 
  <sect1 id="stage3">
@@ -671,30 +671,30 @@ fi
    3 ¸Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <para>¤³¤ì¤Ï <ulink
-    url="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_1.sh"><filename>stage_1.sh</filename></ulink>
+    url="stage_1.sh"><filename>stage_1.sh</filename></ulink>
    ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ç¤¹¡£ÆâÍƤòÊѹ¹¤¹¤ëɬÍפϤʤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-<programlisting><inlinegraphic fileref="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_1.sh" format="linespecific"/></programlisting>
+<programlisting><inlinegraphic fileref="stage_1.sh" format="linespecific"/></programlisting>
 
   <para>¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É: <ulink
-    url="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_1.sh"><filename>stage_1.sh</filename></ulink>.</para>
+    url="stage_1.sh"><filename>stage_1.sh</filename></ulink>.</para>
 
   <para>¤³¤ì¤Ï <ulink
-    url="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_2.sh"><filename>stage_2.sh</filename></ulink>
+    url="stage_2.sh"><filename>stage_2.sh</filename></ulink>
    ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÉôʬ¤Ë¤¢¤ëÊÑ¿ô¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-<programlisting><inlinegraphic fileref="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_2.sh" format="linespecific"/></programlisting>
+<programlisting><inlinegraphic fileref="stage_2.sh" format="linespecific"/></programlisting>
 
   <para>¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É: <ulink
-    url="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_2.sh"><filename>stage_2.sh</filename></ulink>.</para>
+    url="stage_2.sh"><filename>stage_2.sh</filename></ulink>.</para>
 
   <para>¤³¤ì¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë <ulink
-    url="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_3.mk"><filename>stage_3.mk</filename></ulink> ¤Ç¤¹¡£
+    url="stage_3.mk"><filename>stage_3.mk</filename></ulink> ¤Ç¤¹¡£
    ÀßÄê¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤ò¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-<programlisting><inlinegraphic fileref="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_3.mk" format="linespecific"/></programlisting>
+<programlisting><inlinegraphic fileref="stage_3.mk" format="linespecific"/></programlisting>
 
   <para>¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É: <ulink
-    url="../../../en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/stage_3.mk"><filename>stage_3.mk</filename></ulink>.</para>
+    url="stage_3.mk"><filename>stage_3.mk</filename></ulink>.</para>
  </sect1>
 </article>


More information about the svn-doc-all mailing list