svn commit: r39513 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Sep 6 23:41:06 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Thu Sep 6 23:41:05 2012
New Revision: 39513
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39513

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r39186 -> r39467	head/ja_JP.eucJP/handbook/mirrors/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.sgml	Thu Sep 6 15:20:49 2012	(r39512)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.sgml	Thu Sep 6 23:41:05 2012	(r39513)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r39186
+   Original revision: r39467
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -230,6 +230,111 @@
    CD ¤ä DVD ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤¹¡£</para>
  </sect1>
 
+ <sect1 id="mirrors-svn">
+  <title>Subversion ¥µ¥¤¥È</title>
+
+  <indexterm>
+   <primary>svn</primary>
+  </indexterm>
+
+  <para>2012 ǯ 7 ·î¤«¤é¡¢&os;
+   ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡¢Ports Collection
+   ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë
+   <ulink url="http://subversion.apache.org/">Subversion</ulink>
+   (<emphasis>svn</emphasis>) ¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <note>
+   <para>Subversion ¤Ï°ìÈÌŪ¤Ë¤Ï³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
+	ÂçȾ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢&os; ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¡¢
+	Ports Collection ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì
+	<link linkend="updating-upgrading-freebsdupdate">FreeBSD
+	 Update</link>,
+	<link linkend="updating-upgrading-portsnap">Portsnap</link>
+	¤ò»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+  </note>
+
+  <para>&os; ¤Î svn ¥ß¥é¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Þ¤À½é´ü¤ÎÃʳ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
+   º£¸åÊѤï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   °Ê²¼¤Î¥ß¥é¡¼¤Î°ìÍ÷¤òÀÅŪ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   Æäˡ¢¥µ¡¼¥Ð¤Î SSL ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î»þÅÀ¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+  <para>Subversion ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î»ØÄê¤Ë
+   <literal>protocol://hostname/path</literal> ·Á¼°¤Î URL ¤òÍѤ¤¤Þ¤¹¡£
+   °Ê²¼¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥é¡¼¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë FreeBSD ¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï¡¢¥Ñ¥¹ (path) ¤ÎºÇ½é¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+   ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï 3 ¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   <literal>base</literal> ¤Ï &os; ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¡¢
+   <literal>ports</literal> ¤Ï Ports Collection¡¢
+   ¤½¤·¤Æ <literal>doc</literal> ¤Ï¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ç¤¹¡£
+   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+   <literal>svn://svn0.us-east.FreeBSD.org/ports/head/</literal>
+   ¤È¤¤¤¦ URL ¤Ï¡¢svn ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë¤è¤ë
+   <hostid role="fqdn">svn0.us-east.FreeBSD.org</hostid> ¥ß¥é¡¼¾å¤Î
+   ports ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ß¥é¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>&os; Subversion ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤¢¤ë
+   <hostid role="fqdn">svn.FreeBSD.org</hostid> ¤Ï¡¢
+   ¸ø¤Ë¤ÏÆɤ߽Ф·ÀìÍѤǥ¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   ¾­ÍèŪ¤Ë¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ëͽÄ꤬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ß¥é¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÍѤ¤¤Æ &os; ¤Î Subversion ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò»²¾È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<ulink
+	url="http://svnweb.FreeBSD.org/">http://svnweb.FreeBSD.org/</ulink>
+   ¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <informaltable>
+   <tgroup cols="4">
+	<colspec colwidth="3*">
+	<colspec colwidth="1*">
+	<colspec colwidth="2*">
+	<colspec colwidth="10*">
+	<thead>
+	 <row>
+	  <entry>̾Á°</entry>
+
+	  <entry>¥×¥í¥È¥³¥ë</entry>
+
+	  <entry>°ÌÃÖ</entry>
+
+	  <entry>SSL ¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥×¥ê¥ó¥È</entry>
+	 </row>
+	</thead>
+
+	<tbody>
+	 <row>
+	  <entry><hostid
+		role="fqdn">svn0.us-west.FreeBSD.org</hostid></entry>
+
+	  <entry>svn, <ulink
+		url="http://svn0.us-west.FreeBSD.org/base/">http</ulink>,
+	   <ulink
+		url="https://svn0.us-west.FreeBSD.org/base/">https</ulink></entry>
+
+	  <entry>USA, ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢</entry>
+
+	  <entry>SHA1
+	   <literal>79:35:8F:CA:6D:34:D9:30:44:D1:00:AF:33:4D:E6:11:44:4D:15:EC</literal></entry>
+	 </row>
+
+	 <row>
+	  <entry><hostid
+		role="fqdn">svn0.us-east.FreeBSD.org</hostid></entry>
+
+	  <entry>svn, <ulink
+		url="http://svn0.us-east.FreeBSD.org/base/">http</ulink>,
+	   <ulink
+		url="https://svn0.us-east.FreeBSD.org/base/">https</ulink></entry>
+
+	  <entry>USA, ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸</entry>
+
+	  <entry>SHA1
+	   <literal>06:D1:23:DE:5E:7A:F7:2B:7A:7E:74:95:5F:54:8D:5C:B0:D6:2E:8F</literal></entry>
+	 </row>
+	</tbody>
+   </tgroup>
+  </informaltable>
+ </sect1>
+
  <sect1 id="anoncvs">
   <title>Anonymous CVS</title>
 


More information about the svn-doc-all mailing list