svn commit: r39162 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Jun 30 13:20:54 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sat Jun 30 13:20:53 2012
New Revision: 39162
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39162

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r11317 -> r11515	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml	Sat Jun 30 08:59:20 2012	(r39161)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml	Sat Jun 30 13:20:53 2012	(r39162)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: 1.74
+   Original revision: r11515
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -871,6 +871,18 @@ help
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>FREEBSD-GNOME</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>GNOME</emphasis></para>
+
+	  <para>FreeBSD ¤Î GNOME Desktop Environment ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¡£
+	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	   ´°Á´¤Ëµ»½ÑŪ¤ÊÆâÍƤòÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>FREEBSD-IPFW</term>
 	 
 	 <listitem>
@@ -1183,6 +1195,17 @@ help
 	   µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î»²²Ã¤â´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term>FREEBSD-VENDORS</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>VENDORS</emphasis></para>
+
+	  <para>FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È FreeBSD
+	   ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ù¥ó¥À¤È¤ÎÄ´À°¤ÎµÄÏÀ¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
    </variablelist>
   </sect2>
  </sect1>


More information about the svn-doc-all mailing list