svn commit: r39151 - in head/mn_MN.UTF-8/books/handbook: bsdinstall config introduction kernelconfig

Ganbold Tsagaankhuu ganbold at FreeBSD.org
Fri Jun 29 03:43:21 UTC 2012


Author: ganbold
Date: Fri Jun 29 03:43:20 2012
New Revision: 39151
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39151

Log:
 MFen: Resync with the English version of the handbook
 
 Obtained from: FreeBSD Mongolian Documentation project

Modified:
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/bsdinstall/chapter.sgml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config/chapter.sgml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/introduction/chapter.sgml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/bsdinstall/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/bsdinstall/chapter.sgml	Thu Jun 28 17:51:12 2012	(r39150)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/bsdinstall/chapter.sgml	Fri Jun 29 03:43:20 2012	(r39151)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39058
+   Original revision 39098
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -1325,6 +1325,11 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	</listitem>
 
 	<listitem>
+	 <para><literal>freebsd-zfs</literal> - &os; ZFS
+	  файлын систем. <xref linkend="filesystems-zfs">-г харна уу.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
 	 <para><literal>freebsd-swap</literal> - &os; swap
 	  зай.</para>
 	</listitem>

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config/chapter.sgml	Thu Jun 28 17:51:12 2012	(r39150)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config/chapter.sgml	Fri Jun 29 03:43:20 2012	(r39151)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 38983
+   Original revision 39077
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -2495,7 +2495,7 @@ kern.maxvnodes: 100000</screen>
    <para>&man.swapon.8; ашиглан swap хуваалтыг системийг 
 	нэмж өгнө. Жишээ нь:</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>swapon<replaceable> /dev/ada1s1p2</replaceable></userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>swapon<replaceable> /dev/ada1s1b</replaceable></userinput></screen>
 
    <warning>
 	<para>Өгөгдөлтэй ч гэсэн холбогдоогүй байгаа
@@ -2511,7 +2511,7 @@ kern.maxvnodes: 100000</screen>
 	нэмэхийн тулд <filename>/etc/fstab</filename> файлд 
 	тухайн хуваалтын талаарх оруулгыг нэмнэ:</para>
 
-   <programlisting><replaceable>/dev/ada1s1p1</replaceable>	none	swap	sw	0	0</programlisting>
+   <programlisting><replaceable>/dev/ada1s1b</replaceable>	none	swap	sw	0	0</programlisting>
 
    <para><filename>/etc/fstab</filename> дахь оруулгуудын 
 	талаарх тайлбарыг &man.fstab.5; гарын авлагын хуудаснаас 

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/introduction/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/introduction/chapter.sgml	Thu Jun 28 17:51:12 2012	(r39150)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/introduction/chapter.sgml	Fri Jun 29 03:43:20 2012	(r39151)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 1.145
+   Original revision 39064
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -741,10 +741,15 @@
         <application>csup</application> зэрэг хэрэглэгчийн талын 
 		хэрэгслүүд хэвийн ажилласан хэвээр байгаа болно. Энэ зорилгоор 
 		<application>SVN</application> репозитор дахь өөрчлөлтүүд нь 
-        <application>CVS</application> рүү эргээд хөрвүүлэгддэг.
-        Одоогоор зөвхөн төв эх мод <application>SVN</application>-ээр 
-		хянагддаг. Бичиг баримт, Дэлхий Даяарх Вэб болон портын репозиторууд 
-		<application>CVS</application>-ийг ашигласан хэвээр байгаа болно.Үндсэн 
+        <application>CVS</application> рүү эргээд хөрвүүлэгддэг.</para>
+	  <para>2012 оны 5 сард Баримтжуулалтын Төслийн репозитор
+	   <application>CVS</application>-с 
+	   <application>SVN</application> рүү шилжсэн. Үндсэн системээс 
+	   ялгаатай нь баримтжуулалтын <application>SVN</application> 
+	   репозитор <application>CVS</application> рүү буцаж порт 
+	   хийгдээгүй.</para>
+	  <para>Портын репозитор одоогоор <application>CVS</application>
+	   ашиглаж байгаа. Үндсэн 
 		<ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi">
 	   	репозитор</ulink> АНУ-ийн Калифорнийн Санта Клара дахь машин дээр 
 		байрладаг бөгөөд тэндээс дэлхий даяар байрласан хэд хэдэн толин тусгалын 

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml	Thu Jun 28 17:51:12 2012	(r39150)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml	Fri Jun 29 03:43:20 2012	(r39151)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39025
+   Original revision 39097
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -697,8 +697,11 @@ options     NFS_ROOT     # NFS
 
   <programlisting>options     GEOM_PART_GPT     # GUID Partition Tables.</programlisting>
 
-  <para>Энэ тохируулга нь нэг диск дээр их олон тооны хуваалт байх боломжийг
-	авчирна.</para>
+  <para><ulink
+   url="http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table">GUID
+   Хуваалтын Хүснэгтүүдийн</ulink> дэмжлэгийг нэмдэг. GPT нь 
+   диск бүрийн хувьд их олон тооны хуваалт байх боломжийг 
+   бүрдүүлдэг бөгөөд стандарт тохиргоогоор 128 байдаг.</para>
 
   <programlisting>options     COMPAT_43     # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]</programlisting>
 


More information about the svn-doc-all mailing list