svn commit: r39096 - in head/ja_JP.eucJP/books/handbook: introduction linuxemu

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Jun 23 14:28:40 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sat Jun 23 14:28:39 2012
New Revision: 39096
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39096

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r38685 -> r39064	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml
 	r9555 -> r9954		head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml	Sat Jun 23 03:17:58 2012	(r39095)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml	Sat Jun 23 14:28:39 2012	(r39096)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: 1.145
+   Original revision: r39064
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -859,17 +859,22 @@
 	   ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃßÀѤµ¤ì¤¿ËÄÂç¤ÊÎ̤ÎÍúÎò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
 	   <application>CVS</application>
 	   ¤Î»ý¤Äµ»½ÑŪ¤Ê¸Â³¦¤¬ÌÀ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
-	   ¥á¥¤¥ó¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï <application>SVN</application>
+	   base ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï <application>SVN</application>
 	   ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
 	   <application>SVN</application> ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ë¤ª¤±¤ëÊѹ¹ÅÀ¤Ï
 	   <application>CVS</application> ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	   <application>csup</application>
 	   ¤È¤¤¤Ã¤¿ <application>CVS</application>
-	   ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ̤êÀµ¾ï¤ËÆ°¤­¤Þ¤¹¡£
-	   ¸½ºß¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ß¤¬
-	   <application>SVN</application> ¤òºÎÍѤ·¡¢
-	   ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡¢World Wide Web ¤ª¤è¤Ó Ports ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï¡¢
-	   ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈƱ¤¸¤¯ <application>CVS</application>
+	   ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ̤êÀµ¾ï¤ËÆ°¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	  <para>2012 ǯ 5 ·î¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤â
+	   <application>CVS</application> ¤«¤é <application>SVN</application>
+	   ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
+	   ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î
+	   <application>SVN</application> ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï¡¢
+	   <application>CVS</application> ¤Ø¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	  <para>Ports ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï¡¢¸½ºß <application>CVS</application>
 	   ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	   &os; ¤Î<ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi">
 		¥á¥¤¥ó¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</ulink>¤ÏÊƹñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é»Ô¤Ë¸ºß¤·¡¢

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml	Sat Jun 23 03:17:58 2012	(r39095)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml	Sat Jun 23 14:28:39 2012	(r39096)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: 1.38
+   Original revision: r9954
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -16,6 +16,11 @@
 
  <sect1>
   <title>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï</title>
+  <indexterm><primary>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</primary></indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</primary>
+   <secondary>Linux</secondary>
+  </indexterm>
 
   <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤È¤Î¸ß´¹µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤ä¤½¤Î»ÅÁȤߤò²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -36,6 +41,10 @@
    VMWare¡¢Oracle¡¢WordPerfect¡¢Doom¡¢Quake ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
    ¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ò Linux ¤ÇÆ°¤«¤¹¤è¤ê¤â
    FreeBSD ¤ÇÆ°¤«¤¹¤Û¤¦¤¬Îɤ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <indexterm>
+   <primary>Linux</primary>
+   <secondary><filename>/proc</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à</secondary>
+  </indexterm>
 
   <para>¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Linux ¤ËÆÃÍ­¤Ê OS ¤Îµ¡Ç½¤Ï FreeBSD ¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
    Î㤨¤Ð¡¢Linux ¤Î <filename>/proc</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²áÅ٤˻Ȥ¦¤è¤¦¤Ê
@@ -52,6 +61,7 @@
   <para>3.0-RELEASE°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë
    <literal>options LINUX</literal> ¤ä <literal>options COMPAT_LINUX</literal>
    ¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+  <indexterm><primary>KLD (kernel loadable object)</primary></indexterm>
 
   <para>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤Ïº£¤Ï KLD ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È (<quote>Kernel LoaDable object</quote>)
    ¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â
@@ -79,6 +89,10 @@ esac
 Id Refs Address  Size   Name
 1  2 0xc0100000 16bdb8  kernel
 7  1 0xc24db000 d000   linux.ko</screen>
+  <indexterm>
+   <primary>¥«¡¼¥Í¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó</primary>
+   <secondary>LINUX</secondary>
+  </indexterm>
 
    <para>
    ²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ç Linux KLD ¤ò¥í¡¼¥É¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢
@@ -91,16 +105,21 @@ Id Refs Address  Size   Name
 
   <sect2>
    <title>Linux ¥é¥ó¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
+   <indexterm>
+    <primary>Linux</primary>
+	<secondary>Linux ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</secondary>
+   </indexterm>
 
    <para>¤³¤ì¤Ï¡¢<link linkend="linuxemu-libs-port">linux_base</link>
-	¤Î port ¤òÍѤ¤¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï<link
-	linkend="linuxemu-libs-manually">¼êÆ°¤Ç</link>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	port ¤òÍѤ¤¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï <link
+	linkend="linuxemu-libs-manually">¼êÆ°¤Ç</link> ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <sect3 id="linuxemu-libs-port">
 	<title>linux_base ¤Î port ¤òÍѤ¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
+	<indexterm><primary>ports collection</primary></indexterm>
 
 	<para>¥é¥ó¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇ¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-	 <ulink url="../ports/">ports ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó</ulink>¤«¤é¾¤Î port
+	 <ulink url="http://www.FreeBSD.org/ja/ports/">Ports Collection</ulink> ¤«¤é¾¤Î port
 	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/emulators/linux_base</userinput>
@@ -140,6 +159,7 @@ Id Refs Address  Size   Name
 
    <sect3>
 	<title>¥·¥§¥¢¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÎÄɲÃ</title>
+	<indexterm><primary>¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê</primary></indexterm>
 
 	<para><filename>linux_base</filename> port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¸å¤Ë¡¢
 	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Íפʥ饤¥Ö¥é¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¨¥é¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
@@ -164,6 +184,7 @@ libXt.so.3 (DLL Jump 3.1) =&gt; /usr/X11
 libX11.so.3 (DLL Jump 3.1) =&gt; /usr/X11/lib/libX11.so.3.1.0
 libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) =&gt; /lib/libc.so.4.6.29</screen>
 
+	 <indexterm><primary>¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯</primary></indexterm>
 	<para>ºÇ¸å¤Î¥«¥é¥à¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢
 	 <filename>/compat/linux</filename> ¤Î²¼¤ËÃÖ¤­¡¢
 	 ºÇ½é¤Î¥«¥é¥à¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
@@ -218,6 +239,10 @@ libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) =&gt; /lib/
 
   <sect2>
    <title>Linux ¤Î ELF ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
+   <indexterm>
+    <primary>Linux</primary>
+	<secondary>ELF ¥Ð¥¤¥Ê¥ê</secondary>
+   </indexterm>
 
    <para>ELF ¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
 	<quote>¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë (branding)</quote> ºî¶È¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£
@@ -233,6 +258,7 @@ Abort</screen>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>brandelf -t Linux my-linux-elf-binary</userinput></screen>
 
+   <indexterm><primary>GNU ¥Ä¡¼¥ë¥Á¥§¥¤¥ó</primary></indexterm>
    <para>º£¤Ç¤Ï GNU ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤¿¤Á¤¬
 	ELF ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ë¼«Æ°Åª¤ËŬÀڤʥޡ¼¥¯¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢
 	º£¸å¤Ï¤³¤Îºî¶È¤â¤À¤ó¤À¤ó¤ÈɬÍפʤ¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
@@ -269,9 +295,13 @@ multi on</programlisting>
  <sect1 id="linuxemu-mathematica">
   <title>Mathematica ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
-  <para><emphasis>Mathematica 4.x ÍÑ¤Ë &a.murray;
+  <para><emphasis>Mathematica 4.X ÍÑ¤Ë &a.murray;
    ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢Bojan Bistrovic <email>bojanb at physics.odu.edu</email>
    ¤¬¥Þ¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£</emphasis></para>
+  <indexterm>
+   <primary>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</primary>
+   <secondary><application>Mathematica</application></secondary>
+  </indexterm>
 
   <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Mathematica 4.X Linux ÈǤΠFreeBSD
    ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -308,8 +338,7 @@ multi on</programlisting>
 	 ELF ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î°·¤¤¤ò¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç Linux
 	 ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£</para>
 
-    <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl -w kern.fallback_elf_brand=3</userinput>
-    </screen>
+    <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl -w kern.fallback_elf_brand=3</userinput></screen>
 
    <para>¤³¤ì¤Ï FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂФ·¤Æ¡¢
 	 ¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ELF ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤¬
@@ -322,6 +351,10 @@ multi on</programlisting>
 
    <para>Mathematica ¤òµ¯Æ°¤¹¤ëÁ°¤Ë Wolfram ¤«¤é¼«Ê¬¤Î
 	<quote>¥Þ¥·¥ó ID</quote> ¤ËÂбþ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+   <indexterm>
+    <primary>¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È</primary>
+    <secondary>MAC ¥¢¥É¥ì¥¹</secondary>
+   </indexterm>
 
    <para>°ìö Linux ¸ß´¹¥é¥ó¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢
 	Mathematica ¤òŸ³«¤¹¤ì¤Ð Install ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë
@@ -391,6 +424,7 @@ disco.example.com 7115-70839-20412</scre
    <para>XFree86 ¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
 	<filename>/etc/XF86Config</filename>
 	¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¼«Æ°Åª¤ËÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   <indexterm><primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary></indexterm>
 
    <para>
 	<filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1</filename> ¤È¤¤¤¦
@@ -406,6 +440,10 @@ disco.example.com 7115-70839-20412</scre
 
   <para><emphasis>Marcel Moolenaar ´ó£
 	<email>marcel at cup.hp.com</email></emphasis></para>
+  <indexterm>
+   <primary>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</primary>
+   <secondary><application>Oracle</application></secondary>
+  </indexterm>
 
   <sect2>
    <title>¤Ï¤¸¤á¤Ë</title>
@@ -426,7 +464,7 @@ disco.example.com 7115-70839-20412</scre
 	5.2 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <para>¤â¤·¸­¤¤¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È (intelligent agent) ¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤¤¤Ê¤é
-	Red Hat TCL ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ <filename>tcl-8.0.3-20.i386.rpm</filename>
+	Red Hat Tcl ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ <filename>tcl-8.0.3-20.i386.rpm</filename>
 	¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	¸ø¼°¤Î RPM ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ìÈÌŪ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -446,6 +484,7 @@ disco.example.com 7115-70839-20412</scre
 
    <sect3 id="linuxemu-kernel-tuning">
 	<title>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°</title>
+	<indexterm><primary>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°</primary></indexterm>
 
 	<para>Oracle ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
 	 ¥·¥§¥¢¡¼¥É¥á¥â¥ê¡¼¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀßÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
@@ -647,6 +686,10 @@ export PATH</programlisting>
   <para><emphasis>Holger Kipp ´ó¹Æ</emphasis>
    <email>holger.kipp at alogis.com</email></para>
   <para><emphasis>SGML ¤Ø¤ÎÊÑ´¹ &a.logo;</emphasis></para>
+  <indexterm>
+   <primary>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</primary>
+   <secondary><application>SAP R/3</application></secondary>
+  </indexterm>
 
   <sect2 id="preface">
    <title>¤Þ¤¨¤¬¤­</title>
@@ -668,7 +711,7 @@ export PATH</programlisting>
   <sect2 id="software">
    <title>¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢</title>
 
-   <para>SAP ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î CD-ROM ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   <para>SAP ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î CDROM ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    <informaltable>
 	<tgroup cols=3>
 	<thead>
@@ -812,7 +855,7 @@ export PATH</programlisting>
 	Ä̾¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï°ìÉô¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÎΰè¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>»ä¤Ï¡¢800MHz ¤Î Pentium III ¤ò 2 ¸Ä¡¢Adaptec 29160
-	Ultra160 SCSI ¥¢¥À¥×¥¿ (40/80 GB DLT ¥Æ¡¼¥×¥É¥é¥¤¥Ö¤È CD-ROM
+	Ultra160 SCSI ¥¢¥À¥×¥¿ (40/80 GB DLT ¥Æ¡¼¥×¥É¥é¥¤¥Ö¤È CDROM
 	¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á)¡¢Mylex AcelleRAID
 	(2 ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 6.00-1-00¡¢32MB RAM)
 	¤òÀѤó¤À¥Ç¥å¥¢¥ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Mylex RAID
@@ -1029,6 +1072,7 @@ DOCSUPFILE=  /usr/share/examples/cvsup
 
    <sect3 id="installingnecessaryrpms">
 	<title>ɬÍ×¤Ê RPM ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
+	<indexterm><primary>RPMs</primary></indexterm>
 
 	<para>R3SETUP ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢pam
 	 ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£
@@ -1059,7 +1103,7 @@ DOCSUPFILE=  /usr/share/examples/cvsup
 	<screen>&prompt.root; <userinput>rpm -i --ignoreos --nodeps --root /compat/linux --dbpath /var/lib/rpm pam-0.68-7.i386.rpm</userinput> </screen>
 
 	<para><application>Oracle</application> ¤¬ intelligent agent
-	 ¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î RedHat TCL package ¤ò (FreeBSD
+	 ¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î RedHat Tcl package ¤ò (FreeBSD
 	 ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë) ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
 	 <filename>tcl-8.0.5-30.i386.rpm</filename> (¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢
 	 <application>Oracle</application>
@@ -1293,11 +1337,12 @@ sapmsIDS 3600/tcp # SAP Message Server. 
 
    <sect3 id="necessarylocales">
 	<title>ɬÍפȤʤë¥í¥±¡¼¥ë</title>
+	<indexterm><primary>¥í¥±¡¼¥ë</primary></indexterm>
 
 	<para>SAP ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î RedHat
 	 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¥í¥±¡¼¥ë¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â
 	 2 ¤ÄɬÍפȤ·¤Þ¤¹¡£
-	 SAP ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê RPM ¤ò ftp
+	 SAP ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê RPM ¤ò FTP
 	 ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë·Á¤ÇÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
 	 (OSS ¥¢¥¯¥»¥¹·ÀÌ󤷤Ƥ¤¤ë¸ÜµÒ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó)¡£
 	 ɬÍ×¤Ê RPM ¤Î°ìÍ÷¤Ï note 0171356 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -1320,6 +1365,7 @@ en_US.ISO-8859-1</programlisting>
 
    <sect3 id="kerneltuning">
 	<title>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°</title>
+	<indexterm><primary>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°</primary></indexterm>
 
 	<para>SAP R/3 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¿¤¯¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
 	 ¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë
@@ -1353,12 +1399,12 @@ options SEMUME=100 #number of UNDO keys<
    <title>SAP R/3 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
    <sect3 id="preparingsapcdroms">
-	<title>SAP CD-ROM ¤Î½àÈ÷</title>
+	<title>SAP CDROM ¤Î½àÈ÷</title>
 
 	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÎºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¥¢¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
-	 CD-ROM ¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¿ô¤Î
-	 CD-ROM ¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-	 ¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡¢CD-ROM
+	 CDROM ¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¿ô¤Î
+	 CDROM ¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
+	 ¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡¢CDROM
 	 ¤ÎÃæ¿È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 
 	<programlisting>/oracle/IDS/sapreorg/&lt;cd-name&gt;</programlisting>
@@ -1668,7 +1714,7 @@ options SEMUME=100 #number of UNDO keys<
 	 ¸µ¤Î RedHat ¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤­¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
 	<para>¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-	 RedHat TCL ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	 RedHat Tcl ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
 	 <filename>tcl-8.0.3-20.i386.rpm</filename>
 	 ¤¬Æþ¼ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢RedHat 6.1 ÍѤÎ
 	 <filename>tcl-8.0.5-30.i386.rpm</filename>
@@ -2128,6 +2174,7 @@ drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14
 
   <sect2>
    <title>¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦?</title>
+   <indexterm><primary>execution class loader</primary></indexterm>
 
   <para>FreeBSD ¤Ï¡¢&ldquo;¼Â¹Ô¥¯¥é¥¹¥í¡¼¥À (execution class loader) &rdquo;
    ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃê¾ÝŪ¤Êµ¡¹½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï &man.execve.2
@@ -2139,7 +2186,7 @@ drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14
    ¥í¡¼¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
   </para>
 
-  <para>Îò»ËŪ¤Ë¤Ï¡¢UNIX ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤ÎÍ£°ì¤Î¥í¡¼¥À¡¼¤¬¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼
+  <para>Îò»ËŪ¤Ë¤Ï¡¢Unix ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤ÎÍ£°ì¤Î¥í¡¼¥À¡¼¤¬¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼
    (°ìÈÌŪ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀèƬ¤Î 4 ¤Ê¤¤¤· 8 ¥Ð¥¤¥È¤ÎÉôʬ)
    ¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡ºº¤·¡¢
    ¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¡¼¥À¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</para>
@@ -2159,11 +2206,13 @@ drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14
    ¤½¤ÎºÝ¡¢¶õÇòʸ»ú¤Þ¤Ç¤Îʸ»úÎó¤ò¥¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤È¤·¤Æǧ¼±¤¹¤ë¡¢
    Ä̾ï¤Î <literal>#!</literal> ¥í¡¼¥À¤òÍѤ¤¤ë¤¿¤á¡¢
    ³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇ½ªÅª¤Ë /bin/sh ¤¬¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   <indexterm><primary>ELF</primary></indexterm>
 
   <para>Linux ABI ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢FreeBSD ¤Ï
    ELF ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ò¼¨¤¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
    (¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÃʳ¬¤Ç¤Ï FreeBSD¡¢Solaris¡¢Linux¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾¤Î
    ELF ¥¤¥á¡¼¥¸·Á¼°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë OS ¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó)¡£</para>
+   <indexterm><primary>Solaris</primary></indexterm>
 
   <para>ELF ¥í¡¼¥À¤Ï¡¢Æüì¤Ê<emphasis>¥Þ¡¼¥¯ (brand)</emphasis> ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ãµ¤·¤Þ¤¹¡£
    ¤³¤Î¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ï¡¢ELF ¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
@@ -2178,11 +2227,15 @@ drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14
   <para>¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï
 	<literal>Linux</literal> ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢
 	ELF ¥í¡¼¥À¤¬Ç§¼±¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <indexterm>
+    <primary>ELF</primary>
+	<secondary>branding</secondary>
+   </indexterm>
 
   <para>ELF ¥í¡¼¥À¤¬ <literal>Linux</literal> ¥Þ¡¼¥¯¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤È¡¢
    ¥í¡¼¥À¤Ï <literal>proc</literal> ¹½Â¤ÂÎÆâ¤Î
    ¤¢¤ë°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥³¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¡¢
-   ¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿ (ÅÁÅýŪ¤Ê UNIX ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ï¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó <literal>sysent[]</literal>
+   ¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿ (ÅÁÅýŪ¤Ê Unix ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ï¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó <literal>sysent[]</literal>
    ¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥³¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹) ¤òÄ̤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
    ¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï Linux ¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ËɬÍפÊ
    ¥·¥°¥Ê¥ë¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¥³¡¼¥É (ÌõÃí:


More information about the svn-doc-all mailing list