svn commit: r39061 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Jun 18 12:02:28 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Mon Jun 18 12:02:27 2012
New Revision: 39061
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39061

Log:
  - Merge the following from the English version:
  
  	r11310 -> r11317, r38826 -> r39055
  		head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml

Modified:
  head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml	Mon Jun 18 08:36:09 2012	(r39060)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml	Mon Jun 18 12:02:27 2012	(r39061)
@@ -845,7 +845,23 @@ help
 	  </listitem><!-- kuriyama - strange translation -->
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>FREEBSD-FS</term>
+	<varlistentry>
+	  <term>FREEBSD-FIREWIRE</term>
+
+	  <listitem>
+	    <para><emphasis>Firewire (iLink, IEEE 1394)</emphasis></para>
+
+	    <para>¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë
+	      Firewire (IEEE 1394, iLink)
+	      ¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ߷פȼÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+	      ɸ½à²½¡¢¥Ð¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤½¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¡¢
+	      ¥¢¥À¥×¥¿¥Ü¡¼¥É/¥«¡¼¥É/¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢
+	      ¤½¤ì¤é¤ËŬÀÚ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¥³¡¼¥É¤Î¼ÂÁõ¤¬Æä˴ØÏ¢¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	  <term>FREEBSD-FS</term>
 	  <listitem>
 	    <para><emphasis>¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à</emphasis></para>
 	    <para>FreeBSD ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ
@@ -1112,7 +1128,20 @@ help
 	  </listitem>
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>FREEBSD-USER-GROUPS</term>
+	<varlistentry>
+	  <term>FREEBSD-STANDARDS</term>
+
+	  <listitem>
+	    <para><emphasis>C99 &amp; POSIX ¤Ø¤ÎŬ¹ç</emphasis></para>
+
+	    <para>C99 ¤ª¤è¤Ó POSIX ɸ½à¤Ø¤Î FreeBSD
+	      ¤ÎŬ¹ç¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	  <term>FREEBSD-USER-GROUPS</term>
+
 	  <listitem>
 	    <para><emphasis>¥æ¡¼¥¶¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ´À°¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
 	      </emphasis></para>
@@ -1163,12 +1192,8 @@ help
 
     <para>2 ¤Ä¤Î FreeBSD ÍѤΥ˥塼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï
       FreeBSD ¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢
-      ¾¤Ë¤â FreeBSD ´ØÏ¢¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
-      ¤³¤ì¤é¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï Warren Toomey
-      <email>wkt at cs.adfa.edu.au</email> ¤Ë¤è¤Ã¤Æ <ulink
-	url="http://minnie.tuhs.org/BSD-info/bsdnews_search.html">
-	Keyword searchable archives</ulink> ¤Ç¡¢
-      ¸¡º÷¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+      ¾¤Ë¤â FreeBSD ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
     <sect2>
       <title>BSD ÍѤΥ˥塼¥¹¥°¥ë¡¼¥×</title>
 


More information about the svn-doc-all mailing list