svn commit: r39049 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Jun 14 20:55:18 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Thu Jun 14 20:55:17 2012
New Revision: 39049
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39049

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r10096 -> r10204	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
 
 Submitted by:	Ono Hiroo <hiroo _at_ jp dot FreeBSD dot com>
 Reference:	[doc-jp-work 1759]

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml	Thu Jun 14 19:42:43 2012	(r39048)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml	Thu Jun 14 20:55:17 2012	(r39049)
@@ -2,14 +2,14 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: 1.34
+   Original revision: r10204
   $FreeBSD$
 -->
 
 <chapter id="serialcomms">
  <title>¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®</title>
 
- <sect1>
+ <sect1 id="serial-synopsis">
   <title>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï</title>
 
   <indexterm><primary>¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®</primary></indexterm>
@@ -21,13 +21,31 @@
    ²¿¤â¤«¤â¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD
    ¤Ç¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
   </para>
+
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤà¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <itemizedlist>
+   <listitem><para>FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎüËö¤ÎÀܳÊýË¡</para></listitem>
+   <listitem><para>¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ø¥À¥¤¥ä¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ç¥à¤Î»È¤¤Êý</para></listitem>
+   <listitem><para>¥ê¥â¡¼¥È¤Î¥æ¡¼¥¶¤¬¥â¥Ç¥à¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡</para></listitem>
+   <listitem><para>¥·¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥àµ¯Æ°ÊýË¡</para></listitem>
+  </itemizedlist>
+
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤàÁ°¤Ë°Ê²¼¤Î¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£</para>
+  <itemizedlist>
+   <listitem><para>¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½À®¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤ë
+	(<xref linkend="kernelconfig">)¡£</para></listitem>
+   <listitem><para>Unix ¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¹¤ë
+	(<xref linkend="basics">)¡£</para></listitem>
+   <listitem><para>FreeBSD ¤Ç»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢
+	(¥â¥Ç¥à¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É)
+	¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÆɤá¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£</para></listitem>
+  </itemizedlist>
+
  </sect1>
 
  <sect1 id="serial">
   <title>¥·¥ê¥¢¥ëÀܳ¤Î´ðÁÃ</title>
 
-  <para><emphasis>Assembled from FAQ.</emphasis></para>
-
   <para>¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢
    ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÈÌŪ¤Ê¾ðÊ󤬽ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ ¤¹¡£
    ¤¢¤Ê¤¿¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¾ðÊ󤬡¢¤â¤·¤³¤³¤Ç¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
@@ -245,9 +263,9 @@
 	 ¤É¤Á¤é¤Î¼ïÎà¤Î ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢
 	 ¤É¤ó¤ÊüËö¤òÀܳ¤·¤¿¤¤¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
+	<indexterm><primary>¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë</primary></indexterm>
 	<itemizedlist>
 	 <listitem>
-   <indexterm><primary>¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë</primary></indexterm>
 	  <para>¤â¤·¡¢PC ¤òüËö¤È¤·¤ÆÍøÍѤ·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢<link
 		linkend="term-null">¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à</link> ¥±¡¼¥Ö¥ë
 	   (¥ê¥Ð¡¼¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¤â¤·¤¯¤Ï
@@ -482,16 +500,19 @@
 	¤ÎÀßÄê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Ã¼Ëö¤¬Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢²òÀâ¤ò¿Ê¤á
 	¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>´Êñ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¥»¥¹´ÉÍý¤ä½é´ü²½¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
-	<command>init</command> ¥×¥í¥»¥¹ ¤ËÂФ·¤Æ¡¢
+   <para><xref linkend="boot"> ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë
+	<command>init</command> ¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥àµ¯Æ°»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹´ÉÍý¤ä½é´ü²½¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<command>init</command> ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢
+	<filename>/etc/ttys</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤó¤Ç¡¢ÍøÍѲÄǽ¤ÊüËö¾å¤Ç
+	<command>getty</command> ¥×¥í¥»¥¹¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	<command>getty</command> ¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢
 	¥í¥°¥¤¥ó̾¤òÆɤ߹þ¤ß <command>login</command>
-	¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë <command>getty</command>
-	¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¤³¤ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ë¤Ï¡¢<filename>/etc/ttys</filename>
-	¤ÎÆâÍƤòÊÔ½¸¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢<command>su</command>
-	¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç root ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢<filename>/etc/ttys</filename>
-	¤Ë°Ê²¼¤Î Êѹ¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢FreeBSD ¤ÎüËö¤òÀßÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<username>root</username>
+	¤Ç¼¡¤Î¼ê½ç¤òƧ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
    <procedure>
 	<step>
@@ -501,7 +522,7 @@
 	</step>
 
 	<step>
-	 <para><filename>/usr/libexec/getty</filename>
+	 <para><command>/usr/libexec/getty</command>
 	  ¤¬ÂоݤȤʤë¥Ý¡¼¥È¤ËÂФ·¤Æ
 	  ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢
 	  <filename>/etc/gettytab</filename> ¥Õ¥¡¥¤ ¥ëÆâ¤ÎŬÀÚ¤Ê
@@ -533,21 +554,18 @@
    <para>¤Þ¤¿¡¢É¬Íפ˱þ¤¸¤Æ <filename>/etc/gettytab</filename>
 	¤òÊѹ¹¤·¡¢¾å¤Î 2¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë
 	<replaceable>getty</replaceable> ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊý
+	¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊý
 	Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆä˲òÀ⤷¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢&man.gettytab.5;
 	¤ª¤è¤Ó &man.getty.8; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <para>°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¾å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£
-	¼ÂÎã¤òÍѤ¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤¹ ¤Ù¤­¤«¤ò²òÀ⤷¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£Wyse-50 ¤È¡¢
-	¸Å¤¤ IBM ¤Î 286 ¥Þ¥·¥ó¾å¤ÇÄÌ¿® ¥½¥Õ¥È Procomm ¤ò»È¤Ã¤Æ VT-100
-	¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òü
-	Ëö¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Wyse ¤Ï 2ÈÖÌܤΥݡ¼¥È¤Ë¡¢
-	286¥Þ¥·¥ó¤Ï 6 ÈÖÌܤΥݡ¼¥È
-	(¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¾å¤Î¥Ý¡¼¥È) ¤ËÀܳ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
-	¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢&man.ttys.5; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷
-	¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤³¤Î¼ê½ç¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
+	¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÎã¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢Wyse-50 ¤È¡¢VT-100
+	üËö¤ò¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î
+	<application>Procomm</application> ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤ 286 IBM PC
+	¤Î 2 Âæ¤ÎüËö¤òÀܳ¤·¤Þ¤¹¡£Wyse ¤Ï 2 ÈÖÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢
+	286 ¤Ï 6 ÈÖÌܤΠ(¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Î)
+	¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ËÀܳ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <sect3 id="term-etcttys">
 	<title><filename>/etc/ttys</filename> ¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÄɲÃ</title>
@@ -569,12 +587,12 @@
 	 <filename>/dev</filename> ¤ÎÉôʬ
 	 ¤ò¾Êά¤·¤Æµ­½Ò¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para>FreeBSD ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÅö½é¤Î¾õÂ֤Ǥϡ¢
+	<para>FreeBSD ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¾õÂ֤Ǥϡ¢
 	 <filename>ttyd0</filename> ¤«¤é <filename>ttyd3</filename>
-	 ¤Þ¤Ç¤Î¡¢½é¤á¤Î»Í¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤¬
-	 <filename>/etc/ttys</filename> ¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËüËö¤òÀܳ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥È
-	 ¥ê¤òÄɲ乤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 ¤Þ¤Ç¤Î¡¢½é¤á¤Î 4 ¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ËÂбþ¤·¤¿
+	 <filename>/etc/ttys</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËüËö¤òÀܳ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	 ¿·¤¿¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲ乤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
 	<para>¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ç¤Ï¡¢
 	 ´û¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë 2ÈÖÌܤΥ·¥ê ¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¡¢
@@ -695,8 +713,7 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
    <sect3 id="term-enable">
 	<title>¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍѲÄǽ¤Ë¤¹¤ë</title>
 
-	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î¤Ä¤®¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢
-	 ¤Ä¤Þ¤ê 4ÈÖÌܤΥե£¡¼ ¥ë¥É¤Ï¡¢
+	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î 4 ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢
 	 ¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É ¤Ë <literal>on</literal> ¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢
 	 <command>init</command> ¥×¥í¥»¥¹¤¬2ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤Ë½ñ¤«¤ì
@@ -716,7 +733,7 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
    </sect3>
 
    <sect3 id="term-secure">
-	<title>``secure'' ¤Ê¥Ý¡¼¥È¤Î»ØÄê</title>
+	<title>°ÂÁ´ (secure) ¤Ê¥Ý¡¼¥È¤Î»ØÄê</title>
 
 	<para>¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
 	 (¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¿¨¤ì ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
@@ -726,49 +743,19 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 	 ºÇ¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É ¤Ç¤Ï¡¢
 	 ¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤¬°ÂÁ´¤«¤É¤¦¤«¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para>¤³¤³¤Ç¡¢<quote>°ÂÁ´</quote>
-	 ¤Ê¥Ý¡¼¥È¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦?</para>
-
-	<para>¤³¤ì¤Ï¡¢root ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È (¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶ ID ¤¬ 0
-	 ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È) ¤¬¥í ¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤è¤¤¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	 °ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢root ¤Î¥í
-	 ¥°¥¤¥ó¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<para>¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´¤Ê¥Ý¡¼¥È¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤
-	 ¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦?</para>
-
-	<para>¥Ý¡¼¥È¤ò°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	 ¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤ËÀܳ¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤«¤é¤Ï¡¢root
-	 ¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£FreeBSD¥·¥¹¥Æ¥à¤Î root
-	 ¤Î¥Ñ¥¹ ¥ï¡¼¥É¤òÃΤäƤ¤¤ë¿Í¤Ï¡¢
-	 ¤Þ¤º°ìÈ̥桼¥¶¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤» ¤ó¡£
-	 ¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶¤ÎÆø¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç
-	 <command>su</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò
-	 ÍøÍѤ·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<!-- kuriyama - Eng ver has bare login -->
-	<para>¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢root ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÉÔÀµ¤ËÍøÍѤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
-	 ¤½¤Î·Ð²á¤òÄ´ºº ¤¹¤ë¾å¤ÇÆó¤Ä¤Îµ­Ï¿¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 <command>login</command> ¤È <command>su</command>
-	 ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¶¦¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹ (¤Þ¤¿¡¢
-	 ¥í¥°¥¤¥ó ¤Ï <filename>wtmp</filename> ¤Ë¤âµ­Ï¿¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
-	 )¡£</para>
-
-	<para>¥Ý¡¼¥È¤ò°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎüËö¤«¤é¤Î root
-	 ¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬²Ä ǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£root
-	 ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÃΤäƤ¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ã±¤Ë root ¤È¤·¤Æ¥í¥°
-	 ¥¤¥ó¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¥í¥°¥¤¥ó¤Îµ­Ï¿¤ä
-	 <command>su</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥í¥° ¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<para>¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ò»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?</para>
-
-	<para>ñ½ã¤Ë <quote>insecure</quote> ¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 ¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÌõ¤Ç¤Ï<emphasis>¤Ê ¤¤</emphasis>üËö¤ä¡¢
-	 ¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥É¥¢¤ÎÆ⦤ˤ¢¤ëüËö<emphasis>¤Ë¤â</emphasis>
-	 <quote>insecure</quote> ¤ò»Ø Äꤹ¤ëÊý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 ¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶¤ÎÆø¢¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ç¤â¡¢¥í¥°¥¤ ¥ó¤·¤Æ
-	 <command>su</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
-	 ¤´¤¯´Êñ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£</para>
+	<para>¥Ý¡¼¥È¤¬°ÂÁ´ (secure) ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÄꤹ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢
+	 <username>root</username> ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
+	 (¤Þ¤¿¥æ¡¼¥¶ ID ¤¬ 0 ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È)
+	 ¤¬¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦¿®Íê¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	 °ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤ (insecure) ¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤Ï <username>root</username>
+	 ¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥æ¡¼¥¶¤ÏÆø¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¸å¤Ç &man.su.1;
+	 ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶¸¢¸Â¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	<para>¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥É¥¢¤ÎÆ⦤ˤ¢¤ëüËö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â
+	 <quote>insecure</quote> ¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁ¦¤á¤Þ¤¹¡£
+	 ¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶¤ÎÆø¢¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ç¤â¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ &man.su.1;
+	 ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´Êñ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<para>°Ê²¼¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤·¤¿ <filename>/etc/ttys</filename>
 	 ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ËüËö¤Î¾ì½ê¤òɽ
@@ -782,29 +769,14 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 	<title><command>init</command> ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë
 	 <filename>/etc/ttys</filename> ¤ÎºÆÆÉ¤ß ¹þ¤ß¤ò¤µ¤»¤ë</title>
 
-	<para>FreeBSD ¤ò¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥»¥¹¡¢
-	 <command>init</command>¤¬ <filename>/etc/ttys</filename>
-	 ¤òÆɤ߹þ¤ó¤Ç¡¢µ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍѲÄǽ¤Ê
-	 ¥Ý¡¼¥È¤ËÂФ·¤Æ¼Â¹Ô¤·¡¢
-	 ¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÁ÷¤ê½Ð¤µ¤»¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤ÎÊÔ½¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢
-	 <command>init</command> ¤ËÊѹ¹¤òǧ¼±¤µ¤»¤ë¤¿ ¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶
-	 FreeBSD ¤ò¥Ö¡¼¥È¤·¤Ê¤ª¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê
-	 ¾ì¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢<command>init</command> ¤Ï¡¢
-	 <literal>SIGHUP</literal> (hangup) ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤È¡¢
-	 <filename>/etc/ttys</filename>
-	 ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Ê¤ª¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤ÎÊѹ¹¤òÊݸ¤·¤¿¤é¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢<command>init</command>
-	 ¤ËÂФ·¤Æ SIGHUP ¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>ɬÍפÊÊѹ¹¤ò <filename>/etc/ttys</filename>
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¤¿¤é¡¢SIGHUP (¥Ï¥ó¥°¥¢¥Ã¥×) ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
+	 <command>init</command>
+	 ¥×¥í¥»¥¹¤ËÁ÷¤Ã¤ÆÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¶¯À©Åª¤ËºÆÆɤ߹þ¤ß¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>kill -HUP 1</userinput></screen>
 
-	<para>(<command>init</command> ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥×¥í¥»¥¹ ID ¤Ï
-	 <emphasis>¾ï¤Ë</emphasis> 1¤Ç¤¹)</para>
-
 	<para>¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÄ꤬Àµ¤·¤¯¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢
 	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¿¤À¤·¤¯Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤ ¤Æ¡¢
 	 ¤«¤ÄüËö¤ÎÅŸ»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
@@ -846,18 +818,19 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 	   ¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	  <para><command>getty</command> ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢
-	   üËö¤òǧ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê
-	   ²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÆ°ºîÃæ¤Î <command>getty</command>
-	   ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥ê¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	   üËö¤òǧ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ°ºîÃæ¤Î getty ¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÍ÷¤ò
+	   <command>ps</command>
+	   ¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	  <screen>&prompt.root; <userinput>ps -axww|grep getty</userinput></screen>
 
-	  <para>¤½¤ÎüËö¤ËÂФ¹¤ë <command>getty</command>
-	   ¤Î¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼
+	  <para>¤½¤ÎüËö¤ËÂбþ¤¹¤ë¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
+	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼
 	   ¤Îɽ¼¨Îã¤Ï¡¢<command>getty</command> ¤Ï
 	   2ÈÖÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È (<literal>ttyd1</literal>) ¤ËÂФ·
 	   ¤Æ <filename>/etc/gettytab</filename> Ãæ¤Î
-	   <literal>std.38400</literal> ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°ºî¤·
+	   <literal>std.38400</literal> ¥¨¥ó¥È¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°ºî¤·
 	   ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	  <screen>22189 d1 Is+  0:00.03 /usr/libexec/getty std.38400 ttyd1</screen>
@@ -866,8 +839,9 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 	   ¥×¥í¥»¥¹¤¬°ì¤Ä¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	   <filename>/etc/ttys</filename> ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
 	   ¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍѲÄǽ¤Ë¤¹¤ëÀßÄê¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦
-	   ¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢<command>kill -HUP
-		1</command> ¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	   ¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢<filename>ttys</filename>
+	   ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊѹ¹¤·¤¿¤é¡¢<command>kill -HUP 1</command>
+	   ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 
@@ -902,52 +876,29 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
  </sect1>
 
  <sect1 id="dialup">
+  <sect1info>
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Guy</firstname>
+	 <surname>Helmer</surname>
+	 <contrib>¸¶ºî: </contrib>
+	</author>
+	<author>
+	 <firstname>Sean</firstname>
+	 <surname>Kelly</surname>
+	 <contrib>²ÃÉ®: </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+  </sect1info>
   <title>¥À¥¤¥¢¥ë¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹</title>
 
   <indexterm><primary>¥À¥¤¥¢¥ë¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹</primary></indexterm>
-  <para><emphasis>¸¶ºî: &a.ghelmer;.</emphasis></para>
 
   <para><emphasis>Ìõ: &a.max;.<!-- <br> -->
 	6 September 1996.</emphasis></para>
 
-  <para>¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD
-   ¤Ç³°Éô¤«¤é¤Î¥â¥Ç¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±ÉÕ
-   ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÏÉ®¼Ô¤¬
-   FreeBSD 1.0¡¢1.1 ¤ª¤è¤Ó 1.1.5.1 ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¡¢Â¾¤Î Unix ·Ï OS
-   ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò ´ð¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
-   ɬ¤º¤·¤â½½Ê¬¤ÊÆâÍƤǤʤ¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·ÇºÜ¤·
-   ¤¿¼ÂÎã¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤ª»È¤¤¤Î´Ä¶­¤È¤Ï°ìÃפ·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-   ¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô ¤Ï¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ºî¶È¤Ç
-   ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÇË ²õ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢
-   °ìÀÚÀÕǤ¤ò¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-  <sect2 id="dialup-prereqs">
-   <title>ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë</title>
-
-   <para>É®¼Ô¤Ï¡¢ÆɼԤ¬ FreeBSD
-	¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜŪ¤ÊÃ챤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²¾Äꤷ¤Æ
-	¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢FreeBSD
-	¤¬´û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì ¤Æ¤¤¤Æ¡¢Unix
-	·Ï´Ä¶­¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÔ½¸¤ÎÊýË¡¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÕ°¤Î¥Þ¥Ë¥å
-	¥¢¥ë¤ò»²¾È¤¹¤ëÊýË¡¤òÃΤäƤ¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
-	°Ê²¼¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢FreeBSD
-	¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍѸì¤Ë´Ø¤¹¤ë
-	Ãμ±¡¢
-	¤½¤·¤Æ¥â¥Ç¥à¤ä¿¾¯¤ÎÇÛÀþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ챤âɬÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <sect3>
-	<title>FreeBSD ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó</title>
-
-	<para>¤Þ¤º¡¢FreeBSD ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï 1.1 °Ê¾å¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-	 (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 2.X ¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó)¡£FreeBSD 1.0 ¤Ë¤Ï¡¢
-	 2¼ïÎà¤Î¥·¥ê¥¢¥ë ¥É¥é¥¤¥Ð ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	 º®Íð¤Î¸µ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢FreeBSD ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹
-	 ¥É¥é¥¤¥Ð (<devicename>sio</devicename>) ¤Ï¡¢
-	 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÄɤ¦Ëè¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤­ ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
-	 ¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î FreeBSD ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è ¤¤¡¢
-	 ¤è¤ê¸úΨ¤Î¹â¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
-   </sect3>
-
+  <sect2>
+   <title>¤Ï¤¸¤á¤Ë</title>
    <sect3>
 	<title>ÍѸì²òÀâ</title>
 
@@ -1406,11 +1357,9 @@ crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 1
 	<filename>/sbin/init</filename> ¤Ï¤É ¤Î
 	<filename>tty</filename> ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤ËÂФ·¤Æ
 	<command>getty</command> ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ù¤­¤«È½
-	ÃǤ·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ª»È¤¤¤Î FreeBSD ¤¬ 1.1.5.1 °Ê¹ß¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð
+	ÃǤ·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢
 	<filename>/etc/rc.serial</filename> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ë¡¢
-	¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð <filename>/etc/rc.local</filename>
-	¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ý¡¼¥È¤Î½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥Þ
-	¥ó¥É¤òµ­½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Î½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òµ­½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>Unix ¤Ë¥À¥¤¥¢¥ë ¥¢¥Ã¥× ¥â¥Ç¥à¤òÀܳ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢
 	Æó¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ë
@@ -1440,7 +1389,7 @@ crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 1
 	¤¦Ê¸»úÎó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë±þÅú¤Îʸ»úÎó¤ò´Æ»ë¤·¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤³¤Ç¡¢¥æ¡¼ ¥¶Â¦¤ÎüËö¤Ë̵°ÕÌ£¤Êʸ»úÎó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢
 	¥æ¡¼¥¶¤Ï°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëʸ»úÎó¤ò ¼õ¿®¤¹¤ë¤Þ¤Ç
-	<literal>&lt;Enter&gt;</literal>
+	<keycode>Enter</keycode>
 	¥­¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·²¡¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
 	¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃΤäƤ¤¤ë¤È²¾Äꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¤â¤·Àܳ®ÅÙ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢<command>getty</command> ¤Ï¡¢
@@ -1491,11 +1440,7 @@ crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 1
 	  ¤Ëµ­½Ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢2400 bps ¤Î¥â
 	  ¥Ç¥à¤ò¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´û¸¤Î
 	  <literal>D2400</literal> ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍø
-	  ÍѤǤ­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤Ï FreeBSD ¤Î 1.1.5.1 ¤Î
-	  <filename>gettytab</filename> ¤Ë¤Ï´û¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
-	  ¤¢¤Ê¤¿¤Î FreeBSD ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤³¤Î¥¨¥ó¥È
-	  ¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  ¿·¤¿¤ËÄɲ乤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	  ÍѤǤ­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
 	 <programlisting>#
 # Fast dialup terminals, 2400/1200/300 rotary (can start either way)
@@ -1527,15 +1472,8 @@ up|V9600|High Speed Modem at 9600,8-bit:
 uq|V19200|High Speed Modem at 19200,8-bit:\
     :nx=V9600:tc=std.19200:</programlisting>
 
-	 <para>¾åµ­¤ÎÎã¤òÍøÍѤ·¤¿¾ì¹ç¡¢FreeBSD 1.1.5
-	  °Ê¹ß¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Ê¤·¡¢8¥Ó¥Ã¥È¤Î Àܳ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£FreeBSD
-	  1.1 ¤Ç¤Ï¡¢<literal>:np:</literal> ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
-	  ÀèƬ¤Î
-	  <literal>std.<replaceable>xxx</replaceable></literal>
-	  ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÄɲ乤뤳¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Ê¤·¡¢
-	  8¥Ó¥Ã¥È¤ÎÀܳ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	  ¤³¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲ䷤ʤ±¤ì¤ÐÀܳ¤Ï¶ö¿ô ¥Ñ¥ê¥Æ¥£¡¢
-	  7¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <para>¾åµ­¤ÎÎã¤òÍøÍѤ·¤¿¾ì¹ç¡¢
+	  ¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Ê¤·¡¢8¥Ó¥Ã¥È¤ÎÀܳ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	 <para>¾åµ­¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º 19.2 Kbps (V.32bis)
 	  ¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥à¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´Ö¤Î Àܳ¤ò»î¤ß¡¢Â³¤¤¤Æ 9600 bps
@@ -1580,28 +1518,15 @@ vq|VH57600|Very High Speed Modem at 5760
 
    <sect3 id="dialup-ttys">
 	<title><filename>/etc/ttys</filename></title>
- <indexterm>
-  <primary><filename>/etc/ttys</filename></primary>
- </indexterm>
-
-	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Ë¤Ï¡¢
-	 <command>init</command> ¤¬´Æ»ë¤¹¤Ù¤­ <filename>tty</filename>
-	 ¤Î¥ê¥¹¥È¤òµ­<!-- kuriyama - filename? -->
-	 ½Ò¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢<filename>/etc/ttys</filename> ¤Ï¡¢
-	 <command>login</command> ¤ËÂФ·¤Æ¥»¥­¥å¥ê
-	 ¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£(¥æ¡¼¥¶
-	 <username>root</username> ¤Ï¡¢<literal>secure</literal> ¤È¥Þ¡¼
-	 ¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë <emphasis remap=tt>tty</emphasis>
-	 ¤Î¤ß¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤Þ¤¹)¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï
-	 &man.ttys.5; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	<!-- kuriyama - remap=tt? -->
-
-	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î´û¸¤Î¹Ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«¡¢
-	 ¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤·¤¤¹Ô¤òÄɲ䷤ơ¢<command>init</command>
-	 ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¿·¤·¤¤¥À¥¤¥¢¥ë ¥¢¥Ã¥× ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍѤΥݡ¼¥È¤ËÂФ·¤Æ
-	 <command>getty</command>
-	 ¥×¥í¥»¥¹¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½ñ¼°¤Ï¡¢¸ÇÄê®ÅÙ¤ÎÀß
-	 Ä꤫²ÄÊÑ®ÅÙ¤ÎÀßÄ꤫¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	<indexterm>
+	 <primary><filename>/etc/ttys</filename></primary>
+	</indexterm>
+
+	<para><filename>/etc/ttys</filename>
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢Á°¤ÎÀá¤ÇüËö¤ÎÀßÄê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¥â¥Ç¥à¤ÎÀßÄê¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢<command>getty</command>
+	 ¤Ë°Û¤Ê¤ë°ú¿ô¤òÅϤ·¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëüËö¼ïÊ̤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¸ÇÄê®ÅÙ¤ª¤è¤Ó²ÄÊÑ®ÅÙξÊý¤Ë¶¦Ä̤¹¤ë·Á¼°¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<programlisting>ttyd0  "/usr/libexec/getty xxx"  dialup on</programlisting>
 
@@ -1664,12 +1589,12 @@ vq|VH57600|Very High Speed Modem at 5760
 
 	 <programlisting>ttyd0  "/usr/libexec/getty std.19200"  dialup on</programlisting>
 
-	 <para>Ê̤ήÅ٤ǥâ¥Ç¥à¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸ÇÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	  <filename>/etc/gettytab</filename>
-	  ¤«¤éŬÀڤʥ¨¥ó¥È¥ê¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¾å¤ÎÎã¤Î
-	  <literal>std.19200</literal> ¤ÎÉôʬ¤ò
+	 <para>¥â¥Ç¥à¤¬°Û¤Ê¤ë®Å٤ǸÇÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	  <literal>std.19200</literal> ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë
 	  <literal>std.<replaceable>speed</replaceable></literal>
-	  ¤È¤·¤Æ¡¢Å¬ÀڤʮÅ٤Τ⠤ΤËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  ¤òŬÀÚ¤ÊÃͤËÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  <filename>/etc/gettytab</filename>
+	  ¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëŬÀڤʼïÎà¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</sect4>
 
 	<sect4>
@@ -1692,59 +1617,30 @@ vq|VH57600|Very High Speed Modem at 5760
    </sect3>
 
    <sect3>
-	<title><filename>/etc/rc.serial</filename> ¤Þ¤¿¤Ï
-	 <filename>/etc/rc.local</filename></title>
- <indexterm>
-  <primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë</primary>
-  <secondary><filename>rc.local</filename></secondary>
- </indexterm>
- <indexterm>
-  <primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë</primary>
-  <secondary><filename>rc.serial</filename></secondary>
- </indexterm>
+	<title><filename>/etc/rc.serial</filename></title>
+	<indexterm>
+	 <primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë</primary>
+	 <secondary><filename>rc.serial</filename></secondary>
+	</indexterm>
 
 	<para>V.32¡¢V.32bis ¤Þ¤¿¤Ï V.34
 	 ¥â¥Ç¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¹â®¥â¥Ç¥à¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ï¡¼ ¥É¥¦¥§¥¢
 	 (<filename>RTS/CTS</filename>)
 	 ¥Õ¥í¡¼À©¸æ¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£FreeBSD kernel ¤Î¥â¥Ç¥à
 	 ¥Ý¡¼¥È¤Ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ ¥Õ¥í¡¼À©¸æ¤Î¥Õ¥é¥°¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á ¤Î
-	 <command>stty</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¡¢FreeBSD 1.1.5.1 °Ê¹ß¤Ç¤Ï
-	 <filename>/etc/rc.serial</filename> ¤Ë¡¢FreeBSD 1.1 ¤Ç¤Ï
-	 <filename>/etc/rc.local</filename> ¤Ë µ­½Ò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢FreeBSD 1.1.5.1 ¤Î
-	 <filename>/etc/rc.serial</filename> ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï°Ê²¼
-	 ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<programlisting>#!/bin/sh
-#
-# Serial port initial configuration
+	 <command>stty</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¡¢
+	 <filename>/etc/rc.serial</filename> ¤Ëµ­½Ò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
+	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È 1 ÈÖ
+	 (<devicename>COM2:</devicename>)
+	 ¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥¦¥È½é´ü²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë
+	 <literal>termios</literal> ¥Õ¥é¥° <varname>crtscts</varname>
+	 ¤òÀßÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/rc.serial</filename>
+	 ¤ËÄɲ乤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	<programlisting># Serial port initial configuration
 stty -f /dev/ttyid1 crtscts
 stty -f /dev/cuai01 crtscts</programlisting>
 
-	<para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<literal>termio</literal> ¤Î¥Õ¥é¥°
-	 <literal>crtscts</literal> ¤ò¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ý¡¼¥È #1
-	 (<devicename>COM2:</devicename>) ¤Î¥À¥¤¥¢¥ë
-	 ¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥À¥¤¥¢¥ë ¥¢¥¦¥È¤Î½é´ü²½¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤Ë
-	 ÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¸Å¤¤ FreeBSD 1.1 ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤¬
-	 <literal>crtscts</literal> ¥Õ¥é¥°¤òÀßÄꤹ¤ë ¤¿¤á¤Ë
-	 <filename>/etc/rc.local</filename>
-	 ¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-
-	<programlisting># Set serial ports to use RTS/CTS flow control
-stty -f /dev/ttyd0 crtscts
-stty -f /dev/ttyd1 crtscts
-stty -f /dev/ttyd2 crtscts
-stty -f /dev/ttyd3 crtscts</programlisting>
-
-	<para>FreeBSD 1.1 ¤Ë¤Ï½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÀßÄꤷ¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥é¥°¤ò¥¯¥ê¥¢
-	 ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ë°­¿Í¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	</para>
    </sect3>
   </sect2>
 
@@ -1853,8 +1749,7 @@ AT&amp;C1&amp;D2&amp;H1&amp;I0&amp;R2&am
 	¥â¥Ç¥à¤¬¤³¤ÎÆþÎϤò¥¨¥³¡¼¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÆþÎϤËÂФ¹¤ë¥ê¥¶¥ë¥È
 	¥³¡¼¥É ¤òÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢
 	¥â¥Ç¥à¤È <command>getty</command>
-	¤Î´Ö¤Ç±ä¡¹¤È̵°ÕÌ£¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤òʹ¤¤¤¿¤³
-	¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤Î´Ö¤Ç±ä¡¹¤È̵°ÕÌ£¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <sect3>
 	<title>¸ÇÄê®ÅÙ¤ÎÀßÄê</title>
@@ -1976,7 +1871,7 @@ AT&amp;B2&amp;W</programlisting>
 	 1¥¹¥È¥Ã¥× ¥Ó¥Ã¥È¤ÇÀܳ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 Àܳ¸å¤¹¤°¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬Ê֤äƤ³¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢
 	 ̵°ÕÌ£¤Êʸ»úÎó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë ¾ì¹ç¤Ï¡¢1ÉäË1²ó¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Ç
-	 <literal>&lt;Enter&gt;</literal> ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤Æ ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 <keycode>Enter</keycode> ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 ¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤â <prompt>login:</prompt>
 	 ¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç ¤Ï¡¢<command>BREAK</command>
 	 ¿®¹æ¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î»þ¡¢Ã¼Ëö¦¤Ç»È¤Ã¤Æ
@@ -2031,30 +1926,12 @@ AT&amp;B2&amp;W</programlisting>
    </sect3>
   </sect2>
 
-  <sect2>
-   <title>¼Õ¼­</title>
-
-   <para>°Ê²¼¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢
-	¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¼Õ°Õ
-	¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <variablelist>
-	<varlistentry><term>Sean Kelly</term>
-	 <listitem>
-	  <para>&lt;kelly at fsl.noaa.gov&gt; ¿¤¯¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½õ¸À¤ò¤¤¤¿
-	   ¤À¤­¤Þ¤·¤¿</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-   </variablelist>
-  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 id="dialout">
   <title>¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥¦¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹</title>
   <indexterm><primary>¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥¦¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹</primary></indexterm>
 
-  <para><emphasis>¸¶ºî: FAQ ¤«¤é¤Î¾ðÊó</emphasis></para>
-
   <para><emphasis>Ìõ: &a.jp.tmaruya;.<!-- <br> -->
 	31 December 1996.</emphasis></para>
 
@@ -2073,30 +1950,6 @@ AT&amp;B2&amp;W</programlisting>
    ¤òÍøÍѤ·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òžÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <sect2>
-   <title><command>tip</command> ¤ä <command>cu</command>
-	¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ï¤Ê¤¼?</title>
-
-   <para>¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç <command>tip</command> ¤ä
-	<command>cu</command> ¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï
-	<username>uucp</username> ¤ä <username>dialer</username>
-	¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½ê°¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Î¤ß¤¬
-	¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤ä¥â¥Ç¥à¤ò
-	ÍøÍѤǤ­¤ë <username>dialer</username>
-	¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò ²Ã¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-   <para>¤â¤·¤¯¤Ï²¼µ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç
-	<command>tip</command> ¤ä <command>cu</command>
-	¤òï¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>chmod 4511 /usr/bin/tip</userinput></screen>
-
-   <para> ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï <command>cu</command>
-	¤ËÂФ·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦É¬ÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï
-	<command>cu</command> ¤Ï <command>tip</command>
-	¤ËÂФ¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2>
    <title>»ä¤Î Hayes ¥â¥Ç¥à¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢
 	¤É¤¦¤·¤è¤¦?</title>
 


More information about the svn-doc-all mailing list