svn commit: r39031 - in head/ja_JP.eucJP/books/handbook: desktop kernelconfig

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Jun 12 08:33:05 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Tue Jun 12 08:33:04 2012
New Revision: 39031
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39031

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r38787 -> r39018	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.sgml
 	r37856 -> r39025	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.sgml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.sgml	Mon Jun 11 23:19:13 2012	(r39030)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.sgml	Tue Jun 12 08:33:04 2012	(r39031)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: 1.130
+   Original revision: r39018
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -320,19 +320,6 @@
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>nspluginwrapper -v -a -i</userinput></screen>
 
-   <para>&flash; ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÀ¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	&linux; ¥×¥í¥»¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à &man.linprocfs.5; ¤ò
-	<filename class="directory">/compat/linux/proc</filename>
-	¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t linprocfs linproc /compat/linux/proc</userinput></screen>
-
-   <para><filename>/etc/fstab</filename> ¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ乤ë¤È¡¢
-	µ¯Æ°»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <programlisting>linproc	/compat/linux/proc	linprocfs	rw	0	0</programlisting>
-
    <para>¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤òµ¯Æ°¤·¡¢
 	¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¤Ë <literal>about:plugins</literal> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ
 	<keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml	Mon Jun 11 23:19:13 2012	(r39030)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml	Tue Jun 12 08:33:04 2012	(r39031)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: 1.200
+   Original revision: r39025
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -317,16 +317,9 @@ following line in &man.loader.conf.5;:
    <para>¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë <filename>/usr/src/</filename>
 	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ (¤Þ¤¿¤Ï¡¢¶õ¤Ç¤¢¤ë) ¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢
-	<username>root</username> ¸¢¸Â¤Ç
-	<command>sysinstall</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	<guimenuitem>Configure</guimenuitem>
-	¤òÁª¤ó¤Ç¤«¤é
-	<guimenuitem>Distribution</guimenuitem>
-	¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤Î¸å <guimenuitem>src</guimenuitem>
-	¤òÁªÂò¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë <guimenuitem>All</guimenuitem> ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤â¤·¡¢<filename>/sys/</filename> ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë
-	<filename>/usr/src/sys/</filename>
+	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢<xref
+	 linkend="synching"> ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿ &man.csup.1; ¤òÍѤ¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢<filename>/usr/src/sys/</filename>
 	¤Ø¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¤âºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>ln -s /usr/src/sys /sys</userinput></screen>


More information about the svn-doc-all mailing list