svn commit: r39003 - head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config

Ganbold Tsagaankhuu ganbold at FreeBSD.org
Thu Jun 7 05:47:13 UTC 2012


Author: ganbold
Date: Thu Jun 7 05:47:13 2012
New Revision: 39003
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39003

Log:
 MFen: Resync with the English version of the handbook
 
 Obtained from: FreeBSD Mongolian Documentation project

Modified:
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config/chapter.sgml

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config/chapter.sgml	Thu Jun 7 03:53:46 2012	(r39002)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/config/chapter.sgml	Thu Jun 7 05:47:13 2012	(r39003)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 1.257
+   Original revision 38983
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -1319,6 +1319,305 @@ ifconfig_fxp0_alias7="inet 202.0.75.20 n
 
  </sect1>
 
+ <sect1 id="configtuning-syslog">
+  <sect1info>
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Никлас</firstname>
+	 <surname>Зайсинг</surname>
+	 <contrib>Хувь нэмэр болгон оруулсан </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+  </sect1info>
+
+  <title>Системийн лог хийгч
+   <application>syslogd</application>-г тохируулах нь</title>
+
+  <indexterm><primary>system logging</primary></indexterm>
+  <indexterm><primary>syslog</primary></indexterm>
+  <indexterm><primary>syslogd</primary></indexterm>
+
+  <para>Систем лог хийх нь системийг удирдахад чухал зүйл юм.
+   Үүнийг тоног төхөөрөмж болоод програм хангамжийн асуудлууд, мөн 
+   систем дэх алдаануудыг олж илрүүлэхэд хэрэглэдэг. 
+   Аюулгүй байдлын аудит хийх болон аливаа учралд хариу үзүүлэхэд 
+   бас маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хяналтын терминалгүй 
+   системийн демонууд мэдээллийг системийн лог хийгч рүү эсвэл 
+   бусад лог файл руу ихэвчлэн бас лог хийдэг.</para>
+
+  <para>Энэ хэсэгт &os; системийн лог хийгч &man.syslogd.8;-г 
+   хэрхэн тохируулж ашиглах талаар болон логийг багасгах ба 
+   &man.newsyslog.8; ашиглан лог удирдах талаар хэлэлцэх болно.
+   Локал машин дээр <command>syslogd</command>-г тохируулж 
+   ашиглах талаар анхаарах болно. Тусдаа лог хост ашиглах талаарх 
+   нэмэлт тохиргооны тухай дэлгэрэнгүйг <xref linkend="network-syslogd"> 
+	хэсгээс үзнэ үү.</para>
+
+  <sect2>
+   <title><application>syslogd</application> ашиглах нь</title>
+
+   <para>&os;-н &man.syslogd.8;-н анхдагч тохиргоо ачаалах үед
+	эхэлдэг. Үүнийг <filename>/etc/rc.conf</filename> дахь 
+	<literal>syslogd_enable</literal> хувьсагчаар хянадаг. 
+	&man.syslogd.8;-н ажиллагаанд нөлөөлдөг програмын хэд хэдэн 
+	аргументууд байдаг. Тэдгээрийг өөрчлөхийн тулд 
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> дахь 
+	<literal>syslogd_flags</literal>-г ашиглана.
+	Аргументуудын талаар дэлгэрэнгүйг 
+	&man.syslogd.8;-оос, &man.rc.conf.5; ба 
+	<xref linkend="configtuning-core-configuration"> болон <xref
+	linkend="configtuning-rcd"> хэсгээс 
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> ба &man.rc.8; дэд системийн 
+	талаар дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title><application>syslogd</application>-г тохируулах нь</title>
+
+   <indexterm><primary>syslog.conf</primary></indexterm>
+
+   <para>Тохиргооны файл нь анхдагчаар 
+	<filename>/etc/syslog.conf</filename> бөгөөд
+	логуудыг хүлээж авсныхаа дараа хэрхэн яаж 
+	ажиллахыг хянадаг. Ирж байгаа үйл явдлуудтай 
+	ажиллахыг хянах хэд хэдэн параметрүүд байдаг бөгөөд 
+	тэдгээрээс хамгийн хялбар нь 
+	<firstterm>facility</firstterm> ба 
+	<firstterm>level</firstterm> юм. Хэрэгсэл нь 
+	цөм эсвэл демон гэх мэт аль дэд систем логийг үүсгэснийг 
+	тайлбарлах бөгөөд түвшин нь учирсан үйл явдлын хор 
+	хөнөөлийг тайлбарладаг. Энэ нь логийг өөр лог файлууд 
+	рүү өгөх эсвэл хаях зэргээр тохиргоо болон түвшингээс хамааруулан
+	хийх боломжтой болгодог. Лог илгээсэн програм болон алсаас лог 
+	хийж байгаа тохиолдолд лог үйл явц үүсгэж байгаа машины хостын 
+	нэрээс хамаарч арга хэмжээ авах боломж бас байдаг.</para>
+
+   <para>&man.syslogd.8;-г тохируулах нь хялбар байдаг. 
+	Тохиргооны файл нь хийх үйлдэл бүрийн хувьд нэг мөртэй 
+	байх бөгөөд мөр бүрийн синтакс нь сонголтын талбар болон 
+	арга хэмжээний талбараас тогтоно. Сонголтын талбарын 
+	синтакс нь <replaceable>facility.level</replaceable> байх 
+	бөгөөд <replaceable>facility</replaceable> буюу хэрэгслээс 
+	ирж байгаа логуудыг <replaceable>level</replaceable> 
+	түвшинд буюу түүнээс дээш түвшинд авах тохиргоо юм.
+	Мөн нэмэлтээр юу лог хийхийг илүү нарийн зааж өгөхийн тулд 
+	харьцуулах флагийг түвшингийн өмнө нэмж өгөх бас боломжтой.
+	Адил үйлдэлд олон сонголтын талбарыг ашиглаж болох бөгөөд 
+	тэдгээрийг цэг таслалаар (<literal>;</literal>) тусгаарладаг. 
+	<literal>*</literal>-г ашиглавал бүгдийг гэсэн утгатай. 
+	Арга хэмжээний талбар нь файл эсвэл алсын лог хост зэрэг 
+	хаашаа логийг илгээхийг зааж өгдөг. Жишээ нь энд 
+	&os;-н анхдагч <filename>syslog.conf</filename> байна:</para>
+
+   <programlisting># &dollar;&os;&dollar;
+#
+#    Spaces ARE valid field separators in this file. However,
+#    other *nix-like systems still insist on using tabs as field
+#    separators. If you are sharing this file between systems, you
+#    may want to use only tabs as field separators here.
+#    Consult the &man.syslog.conf.5; manpage.
+*.err;kern.warning;auth.notice;mail.crit        /dev/console <co id="co-syslog-many-match">
+*.notice;authpriv.none;kern.debug;lpr.info;mail.crit;news.err  /var/log/messages
+security.*                   /var/log/security
+auth.info;authpriv.info             /var/log/auth.log
+mail.info                    /var/log/maillog <co id="co-syslog-one-match">
+lpr.info                    /var/log/lpd-errs
+ftp.info                    /var/log/xferlog
+cron.*                     /var/log/cron
+*.=debug                    /var/log/debug.log <co id="co-syslog-comparison">
+*.emerg                     *
+# uncomment this to log all writes to /dev/console to /var/log/console.log
+#console.info                  /var/log/console.log
+# uncomment this to enable logging of all log messages to /var/log/all.log
+# touch /var/log/all.log and chmod it to mode 600 before it will work
+#*.*                      /var/log/all.log
+# uncomment this to enable logging to a remote loghost named loghost
+#*.*                      @loghost
+# uncomment these if you're running inn
+# news.crit                   /var/log/news/news.crit
+# news.err                   /var/log/news/news.err
+# news.notice                  /var/log/news/news.notice
+!ppp <co id="co-syslog-prog-spec">
+*.*                       /var/log/ppp.log
+!*</programlisting>
+
+   <calloutlist>
+	<callout arearefs="co-syslog-many-match">
+	 <para>
+	  <literal>err</literal> болон түүнээс дээш, мөн
+	  <literal>kern.warning</literal>,
+	  <literal>auth.notice</literal> ба
+	  <literal>mail.crit</literal> түвшний бүх мэдээллийг 
+	  лог хийж эдгээр мэдээллийг консол (<filename>/dev/console</filename>) 
+	  руу гаргах.</para>
+	</callout>
+
+	<callout arearefs="co-syslog-one-match">
+	 <para><literal>mail</literal> хэрэгслийн <literal>info</literal> 
+	  буюу түүнээс дээш түвшний бүх мэдээллийг барьж логийг 
+	  <filename>/var/log/maillog</filename> руу авах.</para>
+	</callout>
+
+	<callout arearefs="co-syslog-comparison">
+	 <para>Энэ мөр нь <literal>=</literal> буюу харьцуулах 
+	  флагийг ашиглаж байгаа бөгөөд <literal>debug</literal> түвшний 
+	  мэдээллийг авч <filename>/var/log/debug.log</filename> руу 
+	  бичихийг заана.</para>
+	</callout>
+
+	<callout arearefs="co-syslog-prog-spec">
+	 <para>Энд <emphasis>програмыг хэрхэн заах</emphasis>
+	  талаар жишээг харуулсан байна. Энэ нь програмыг зааж 
+	  өгсөн тэр програмын хувьд ажиллах тийм дүрэм бий 
+	  болгоно. Энэ тохиолдлын хувьд энэ мөр болон түүний 
+	  дараах нь зөвхөн <command>ppp</command>-с гарах бүх 
+	  мэдээллийг <filename>/var/log/ppp.log</filename> 
+	  файл руу авч байна.</para>
+	</callout>
+   </calloutlist>
+
+   <para>Энэ жишээ нь олон түвшин болон дэд системүүд байгааг 
+	харуулж байна. Түвшингүүд нь хамгийн чухлаас бага руу 
+	жагсаагдсан байна: <literal>emerg</literal>, <literal>alert</literal>,
+	<literal>crit</literal>, <literal>err</literal>,
+	<literal>warning</literal>, <literal>notice</literal>,
+	<literal>info</literal> ба <literal>debug</literal>.</para>
+
+   <para>Хэрэгслүүд нь ямар нэг дараалалгүйгээр дараах байна:
+	<literal>auth</literal>, <literal>authpriv</literal>,
+	<literal>console</literal>, <literal>cron</literal>,
+	<literal>daemon</literal>, <literal>ftp</literal>,
+	<literal>kern</literal>, <literal>lpr</literal>,
+	<literal>mail</literal>, <literal>mark</literal>,
+	<literal>news</literal>, <literal>security</literal>,
+	<literal>syslog</literal>, <literal>user</literal>,
+	<literal>uucp</literal> ба <literal>local0</literal>-с
+	<literal>local7</literal> хүртэл байна. Өөр үйлдлийн 
+	системүүдийн хувьд өөр хэрэгслүүд байж болохыг 
+	анхаараарай.</para>
+
+   <para>Эдгээрийг мэдсэний дараа <literal>notice</literal> 
+	болон түүнээс дээш түвшинд янз бүрийн демонгоос 
+	гарч байгаа бүгдийг <filename>/var/log/daemon.log</filename> руу лог 
+	хийх тохиргооны мөрийг <filename>/etc/syslog.conf</filename> руу 
+	нэмэх нь хялбар байх болно. Дараахийг нэмэхэд л болно:</para>
+
+   <programlisting>daemon.notice                    /var/log/daemon.log</programlisting>
+
+   <para>Түвшингүүд болон хэрэгслүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй 
+	мэдээллийг &man.syslog.3; ба &man.syslogd.8;-с үзнэ үү. 
+	<filename>syslog.conf</filename> болон түүний синтакс, 
+	илүү нарийн тохиргоо бүхий жишээнүүдийн талаар дэлгэрэнгүйг 
+	&man.syslog.conf.5; ба <xref
+	linkend="network-syslogd">-с үзнэ үү.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Лог удирдах ба 
+	<application>newsyslog</application> ашиглан багасгах</title>
+
+   <indexterm><primary>newsyslog</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>newsyslog.conf</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>log rotation</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>log management</primary></indexterm>
+
+   <para>Лог файлууд нь хурдан томорч аажмаар нэмэгдэх нь элбэг 
+	байдаг. Энэ нь тийм ч чухал биш мэдээллээр файл болон хатуу 
+	дискийг дүүргэхэд хүргэдэг. Үүнийг арилгахын тулд логийн 
+	удирдлагыг ашигладаг. &os;-д &man.newsyslog.8; ашиглан 
+	лог файлуудыг удирддаг. Энэ програм нь тодорхой давтамжтайгаар 
+	лог файлуудын хэмжээг багасгаж архивлах болон байхгүй болсон 
+	лог файлуудыг үүсгэх, лог файлуудыг зөөх үед дохио өгөх зэрэгт 
+	ашиглагддаг. Лог файлууд нь заавал syslog-с гарсан байх 
+	шаардлагагүй байдаг. &man.newsyslog.8; нь дурын програмаас 
+	гарсан дурын логтой ажиллаж чаддаг. <command>newsyslog</command>-г 
+	&man.cron.8;-с ихэвчлэн ажиллуулдаг бөгөөд системийн демон 
+	биш гэдгийг санах хэрэгтэй. Анхдагч тохиргоогоор цаг бүр 
+	ажиллахаар тохируулагдсан байдаг.</para>
+
+   <sect3>
+	<title>
+	 <application>newsyslog</application>-г тохируулах</title>
+
+	<para>Ямар арга хэмжээ авахыг мэдэхийн тулд 
+	 &man.newsyslog.8; анхдагчаар <filename>/etc/newsyslog.conf</filename> 
+	 тохиргооны файлыг уншдаг. Энэ тохиргооны файл нь 
+	 &man.newsyslog.8; удирддаг файл бүрийн 
+	 хувьд нэг мөрийг агуулсан байдаг. Мөр бүр нь файлын 
+	 эзэн, зөвшөөрлүүд, файлын хэмжээг хэзээ багасгаж арвивлах болон 
+	 логийг багасгахад (шахалт гэх мэт) нөлөөлөх нэмэлт флагууд ба 
+	 логийг хэзээ багасгахыг хэлэх програмуудыг заадаг.
+	 Жишээ нь энд &os; дээрх анхдагч тохиргоо байна:</para>
+
+    <programlisting># configuration file for newsyslog
+# &dollar;&os;&dollar;
+#
+# Entries which do not specify the '/pid_file' field will cause the
+# syslogd process to be signalled when that log file is rotated. This
+# action is only appropriate for log files which are written to by the
+# syslogd process (ie, files listed in /etc/syslog.conf). If there
+# is no process which needs to be signalled when a given log file is
+# rotated, then the entry for that file should include the 'N' flag.
+#
+# The 'flags' field is one or more of the letters: BCDGJNUXZ or a '-'.
+#
+# Note: some sites will want to select more restrictive protections than the
+# defaults. In particular, it may be desirable to switch many of the 644
+# entries to 640 or 600. For example, some sites will consider the
+# contents of maillog, messages, and lpd-errs to be confidential. In the
+# future, these defaults may change to more conservative ones.
+#
+# logfilename     [owner:group]  mode count size when flags [/pid_file] [sig_num]
+/var/log/all.log            600 7   *  @T00 J
+/var/log/amd.log            644 7   100 *   J
+/var/log/auth.log            600 7   100 @0101T JC
+/var/log/console.log          600 5   100 *   J
+/var/log/cron              600 3   100 *   JC
+/var/log/daily.log           640 7   *  @T00 JN
+/var/log/debug.log           600 7   100 *   JC
+/var/log/init.log            644 3   100 *   J
+/var/log/kerberos.log          600 7   100 *   J
+/var/log/lpd-errs            644 7   100 *   JC
+/var/log/maillog            640 7   *  @T00 JC
+/var/log/messages            644 5   100 @0101T JC
+/var/log/monthly.log          640 12  *  $M1D0 JN
+/var/log/pflog             600 3   100 *   JB  /var/run/pflogd.pid
+/var/log/ppp.log    root:network  640 3   100 *   JC
+/var/log/security            600 10  100 *   JC
+/var/log/sendmail.st          640 10  *  168  B
+/var/log/utx.log            644 3   *  @01T05 B
+/var/log/weekly.log           640 5   1  $W6D0 JN
+/var/log/xferlog            600 7   100 *   JC</programlisting>
+
+	<para>Мөр бүр багасгах файлын нэрээс эхэлдэг бөгөөд 
+	 үүний дараа багасгасан болон шинээр үүссэн файлуудын 
+	 эзэн болон бүлэг нэмэлтээр байж болно.
+	 Дараагийн талбар <literal>mode</literal> нь файлуудын 
+	 горим бөгөөд <literal>count</literal> нь багасгасан файл 
+	 хэдийг үлдээхийг зааж өгдөг. <literal>size</literal> ба 
+	 <literal>when</literal> талбарууд нь файлыг хэзээ 
+	 багасгахыг <command>newsyslog</command>-д хэлж өгнө. 
+	 Лог файлыг <literal>size</literal> талбарт зааснаас том болсон 
+	 үед эсвэл <literal>when</literal> талбарт заасан хугацаа 
+	 өнгөрсөн үед багасгадаг. <literal>*</literal> нь энэ 
+	 талбарыг орхино гэсэн утгатай. 
+	 <replaceable>flags</replaceable> талбар нь багасгасан 
+	 файлыг хэрхэн шахах эсвэл байхгүй байгаа лог файлыг 
+	 үүсгэх зэрэг заавруудыг &man.newsyslog.8;-д өгдөг. 
+	 Хамгийн сүүлийн хоёр талбар нь нэмэлт бөгөөд процессын 
+	 <acronym
+	 role="Process Identifier">PID</acronym>-file болон 
+	 сигналын дугаарыг зааж файлыг багасгах үед тухайн процесс руу 
+	 илгээх сигналыг зааж өгдөг. Бүх талбарууд, флагууд болон багасгах 
+	 хугацааг хэрхэн зааж өгөх талаарх дэлгэрэнгүй 
+	 мэдээллийг &man.newsyslog.conf.5;-с үзнэ үү. 
+	 <command>newsyslog</command> нь <command>cron</command>-с 
+	 ажилладаг бөгөөд &man.cron.8;-ы ажиллах давтамжаас 
+	 илүү олон ажиллах боложмгүй гэдгийг санаарай.</para>
+   </sect3>
+  </sect2>
+ </sect1>
+
  <sect1 id="configtuning-configfiles">
   <title>Тохиргооны Файлууд</title>
 
@@ -1491,101 +1790,6 @@ nameserver 147.11.100.30</programlisting
    </sect3>
   </sect2>
 
-  <sect2>
-   <title>Бүртгэлийн файлын тохиргоо</title>
-
-   <indexterm><primary>бүртгэлийн файлууд</primary></indexterm>
-
-   <sect3>
-	<title><filename>syslog.conf</filename></title>
-
-	<indexterm><primary>syslog.conf</primary></indexterm>
-
-	<para><filename>syslog.conf</filename> нь &man.syslogd.8; 
-	програмын тохиргооны файл юм. Энэ нь ямар төрлийн <command>syslog</command> 
-	мэдээллүүд яг аль бүртгэлийн файлд бүртгэгдэхийг заадаг.</para>
-
-	<programlisting># &dollar;&os;&dollar;
-#
-#    Spaces ARE valid field separators in this file. However,
-#    other *nix-like systems still insist on using tabs as field
-#    separators. If you are sharing this file between systems, you
-#    may want to use only tabs as field separators here.
-#    Consult the syslog.conf(5) manual page.
-*.err;kern.debug;auth.notice;mail.crit     /dev/console
-*.notice;kern.debug;lpr.info;mail.crit;news.err /var/log/messages
-security.*                   /var/log/security
-mail.info                    /var/log/maillog
-lpr.info                    /var/log/lpd-errs
-cron.*                     /var/log/cron
-*.err                      root
-*.notice;news.err                root
-*.alert                     root
-*.emerg                     *
-# uncomment this to log all writes to /dev/console to /var/log/console.log
-#console.info                  /var/log/console.log
-# uncomment this to enable logging of all log messages to /var/log/all.log
-#*.*                      /var/log/all.log
-# uncomment this to enable logging to a remote log host named loghost
-#*.*                      @loghost
-# uncomment these if you're running inn
-# news.crit                   /var/log/news/news.crit
-# news.err                   /var/log/news/news.err
-# news.notice                  /var/log/news/news.notice
-!startslip
-*.*                       /var/log/slip.log
-!ppp
-*.*                       /var/log/ppp.log</programlisting>
-
-	<para>Дэлгэрэнгүй мэдээллийн талаар &man.syslog.conf.5; гарын авлагын хуудаснаас
-	зөвлөгөө авна уу.</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3>
-	<title><filename>newsyslog.conf</filename></title>
-
-	<indexterm><primary>newsyslog.conf</primary></indexterm>
-
-	<para><filename>newsyslog.conf</filename> нь ихэнхдээ &man.cron.8; хуваарилан 
-	цагаар ажиллуулдаг &man.newsyslog.8;-д зориулагдсан тохиргоо юм. &man.newsyslog.8; 
-	нь хэзээ бүртгэлийн файлууд архивлагдах эсвэл дахин зохицуулагдахыг тодорхойлдог. 
-	<filename>logfile</filename> нь <filename>logfile.0</filename> уруу, 
-	<filename>logfile.0</filename> нь <filename>logfile.1</filename> 
-	шилжих гэх зэргээр зохицуулагддаг. Бүртгэлийн файлууд өөрөөр &man.gzip.1; 
-	хэлбэрээр <filename>logfile.0.gz</filename>, <filename>logfile.1.gz</filename> 
-	гэх зэргээр нэрлэгдэн архивлагдаж болно.</para>
-
-	<para><filename>newsyslog.conf</filename> нь аль бүртгэлийн файлууд удирдагдах,
-	хичнээн нь хадгалагдах болон хэзээ тэдгээрт хүрэхийг зааж өгдөг. Бүртгэлийн файлууд нь 
-	тодорхой хэмжээнд хүрэх үед болон эсвэл тодорхой цаг/огнооны давтамжтайгаар зохицуулагддаг ба/эсвэл 
-	архивлагддаг.</para>
-
-	<programlisting># configuration file for newsyslog
-# &dollar;&os;&dollar;
-#
-# filename     [owner:group]  mode count size when [ZB] [/pid_file] [sig_num]
-/var/log/cron              600 3   100 *   Z
-/var/log/amd.log            644 7   100 *   Z
-/var/log/kerberos.log          644 7   100 *   Z
-/var/log/lpd-errs            644 7   100 *   Z
-/var/log/maillog            644 7   *  @T00 Z
-/var/log/sendmail.st          644 10  *  168  B
-/var/log/messages            644 5   100 *   Z
-/var/log/all.log            600 7   *  @T00 Z
-/var/log/slip.log            600 3   100 *   Z
-/var/log/ppp.log            600 3   100 *   Z
-/var/log/security            600 10  100 *   Z
-/var/log/wtmp              644 3   *  @01T05 B
-/var/log/daily.log           640 7   *  @T00 Z
-/var/log/weekly.log           640 5   1  $W6D0 Z
-/var/log/monthly.log          640 12  *  $M1D0 Z
-/var/log/console.log          640 5   100 *   Z</programlisting>
-
-	<para>Дэлгэрэнгүй мэдээллийн талаар &man.newsyslog.8; гарын авлагын хуудаснаас
-	зөвлөгөө авна уу.</para>
-   </sect3>
-  </sect2>
-
   <sect2 id="configtuning-sysctlconf">
    <title><filename>sysctl.conf</filename></title>
 


More information about the svn-doc-all mailing list