svn commit: r39271 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/users

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Jul 27 22:20:28 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Fri Jul 27 22:20:27 2012
New Revision: 39271
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39271

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r9228 -> r9815	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/users/chapter.sgml
 
 Submitted by:	Hiroo Ono <hiroo _at_ jp dot FreeBSD dot org>
 Reference:	[doc-jp-work 1816]

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/users/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/users/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/users/chapter.sgml	Thu Jul 26 23:12:22 2012	(r39270)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/users/chapter.sgml	Fri Jul 27 22:20:27 2012	(r39271)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r9228
+   Original revision: r9815
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -348,11 +348,11 @@ Removing files belonging to jru from /va
    <title>pw</title>
 
    <para><application>pw</application> ¤Ï¡¢
-    ¥æ¡¼¥¶¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºîÀ®¡¢ºï½ü¡¢
-    Êѹ¹¤ª¤è¤Óɽ¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢
-    ¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿
-    ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£    
-   </para>
+	¥æ¡¼¥¶¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºîÀ®¡¢ºï½ü¡¢Êѹ¹¤ª¤è¤Óɽ¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤ËÂФ¹¤ë»ÈÍÑÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
+	¸å¤Î <link linkend="users-groups">¥°¥ë¡¼¥×</link> Àá¤Ç¤Ï¡¢
+	¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂФ¹¤ë»ÈÍÑÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>
     ¤³¤ì¤Ï¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¤ÎÍøÍѤ䡢
@@ -433,7 +433,7 @@ Other information:</screen>
   </sect2>
 
   <sect2 id="users-passwd">
-   <title>passwd</title>
+   <title>¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹</title>
 
    <para><application>passwd</application> ¤Ï¡¢
     ¥æ¡¼¥¶¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹¤¹¤ëÄ̾ï¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
@@ -458,9 +458,13 @@ Old password:
 New password:
 Retype new password:
 passwd: updating the database...
-passwd: done
+passwd: done</screen>
+   </example>
+
+   <example>
+	<title>¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥æ¡¼¥¶¸¢¸Â¤Ç¤Î¾¤Î¥æ¡¼¥¶¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊѹ¹</title>
 
-&prompt.root; <userinput>passwd jru</userinput>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>passwd jru</userinput>
 Changing local password for jru.
 New password:
 Retype new password:
@@ -720,6 +724,85 @@ passwd: done</screen>
    ÃÏ°è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
    <link linkend="l10n">ÃÏ°è²½¤Î¾Ï</link>¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
  </sect1>
+
+ <sect1 id="users-groups">
+  <title>¥°¥ë¡¼¥×</title>
+
+  <para>¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥æ¡¼¥¶¤òÍåÎó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+   ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×̾¤È gid (¥°¥ë¡¼¥× ID) ¤Ç¼±Ê̤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   FreeBSD (¤È¾¤Î Unix ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Û¤È¤ó¤É) ¤Ç¤Ï¡¢
+   ¤¢¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬²¿¤«¤¹¤ë¤Î¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¤¬È½ÃǤ¹¤ëºÝ¤ËÍøÍѤ¹¤ë
+   2 ¤Ä¤Î°ø»Ò¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶ ID ¤È¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¤¬½ê°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£
+   ¥æ¡¼¥¶ ID ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë´Ø·¸ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÍ÷¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
+   ¤É¤³¤«¤Ç "¥°¥ë¡¼¥× ID" ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òʹ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢
+   ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ïñ¤Ë°ìÍ÷¤ÎºÇ½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>¥°¥ë¡¼¥×̾¤«¤é¥°¥ë¡¼¥× ID ¤Ø¤Î¼ÌÁü¤Ï
+   <filename>/etc/group</filename> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿ 4 ¹àÌܤ«¤é¤Ê¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
+   1 ÈÖÌܤιàÌܤϥ°¥ë¡¼¥×̾¡¢
+   2 ÈÖÌܤϰŹ沽¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢
+   3 ÈÖÌܤ¬¥°¥ë¡¼¥× ID¡¢
+   4 ÈÖÌܤ¬¥«¥ó¥Þ¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤Ï¼ê¤ÇÊÔ½¸¤·¤ÆÌäÂꤢ¤ê¤Þ¤»¤ó
+   (¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¸Ë¡¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤Ç¤¹¤¬)¡£
+   ʸˡ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤Ï¡¢&man.group.5; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <para><filename>/etc/group</filename> ¤ò¼ê¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+   &man.pw.8; ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄɲääÊÔ½¸¤ò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<groupname>teamtwo</groupname>
+   ¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÄɲ䷤ơ¢¤½¤Î¸ºß¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+   ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Ð¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <example>
+   <title>&man.pw.8; ¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄɲÃ</title>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput><command>pw</command> groupadd <groupname>teamtwo</groupname></userinput>
+&prompt.root; <userinput><command>pw</command> groupshow <groupname>teamtwo</groupname></userinput>
+teamtwo:*:1100:</screen>
+  </example>
+
+  <para>¾åµ­¤Î <literal>1100</literal> ¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤Ï¡¢
+   <groupname>teamtwo</groupname> ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥× ID ¤Ç¤¹¡£
+   ¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢<groupname>teamtwo</groupname>
+   ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¤¬¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+   <username>jru</username> ¤ò <groupname>teamtwo</groupname>
+   ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÊѤ¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+  <example>
+   <title>&man.pw.8; ¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¥æ¡¼¥¶ÄɲÃ</title>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput><command>pw</command> groupmod <groupname>teamtwo</groupname> <option>-M</option> <username>jru</username></userinput>
+&prompt.root; <userinput><command>pw</command> groupshow <groupname>teamtwo</groupname></userinput>
+teamtwo:*:1100:jru</screen>
+  </example>
+
+  <para><option>-M</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ú¿ô¤Ï¡¢
+   ¥«¥ó¥Þ¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½ê°¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£
+   Á°¤ÎÀá¤òÆɤޤ줿¤Ê¤é¡¢
+   ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë³Æ¥æ¡¼¥¶¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃΤǤ·¤ç¤¦¡£
+   ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢
+   ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥°¥ë¡¼¥×°ìÍ÷¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢&man.pw.8;
+   ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð°ìÍ÷¤òÄ´¤Ù¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó
+   (¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)¡£
+   ¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¤¬¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢
+   ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë &man.id.1; ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <example>
+   <title>&man.id.1; ¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¤Î³Îǧ</title>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput><command>id</command> <username>jru</username></userinput>
+uid=1001(jru) gid=1001(jru) groups=1001(jru), 1100(teamtwo)</screen>
+  </example>
+
+  <para>¸«¤ì¤Ðʬ¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢<username>jru</username> ¤Ï
+   <groupname>jru</groupname> ¥°¥ë¡¼¥×¤È
+   <groupname>teamtwo</groupname> ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¤Ç¤¹¡£</para>
+
+  <para>&man.pw.8; ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   <filename>/etc/group</filename> ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+   &man.group.5; ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+ </sect1>
 </chapter>
 
 <!-- 


More information about the svn-doc-all mailing list