svn commit: r39264 - in head/ja_JP.eucJP/books/handbook: eresources introduction

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Jul 25 11:28:50 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Wed Jul 25 11:28:50 2012
New Revision: 39264
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39264

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r11515 -> r13013	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml
 	r39255 -> r39262	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml	Wed Jul 25 10:24:41 2012	(r39263)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml	Wed Jul 25 11:28:50 2012	(r39264)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r11515
+   Original revision: r13013
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -103,6 +103,12 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-bugbusters</entry>
+	   <entry>FreeBSD
+		¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Î´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-chat</entry>
 	   <entry>FreeBSD
 		¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ»½ÑŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÏÃÂê</entry>
@@ -140,6 +146,16 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-security</entry>
+	   <entry>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>freebsd-security-notifications</entry>
+	   <entry>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-stable</entry>
 	   <entry>FreeBSD-stable ¤Î»ÈÍѤ˴ØÏ¢¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
@@ -176,6 +192,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-aic7xxx</entry>
+	   <entry>Adaptec AIC 7xxx Íѥɥ饤¥Ð¤Î³«È¯</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-alpha</entry>
 	   <entry>FreeBSD ¤Î Alpha ¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
@@ -234,6 +255,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-gnome</entry>
+	   <entry>GNOME ¤ª¤è¤Ó GNOME ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ü¿¢</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-hackers</entry>
 	   <entry>°ìÈÌŪ¤Êµ»½Ñ¤ÎµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
@@ -270,6 +296,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-lfs</entry>
+	   <entry>LFS ¤Î FreeBSD ¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-libh</entry>
 	   <entry>Âè 2 À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥·¥¹¥Æ¥à</entry>
 	  </row>
@@ -331,16 +362,6 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
-	   <entry>freebsd-security</entry>
-	   <entry>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry>freebsd-security-notifications</entry>
-	   <entry>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
 	   <entry>freebsd-small</entry>
 	   <entry>ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë FreeBSD ¤ÎÍøÍÑ</entry>
 	  </row>
@@ -353,7 +374,7 @@
 
 	  <row>
 	   <entry>freebsd-sparc</entry>
-	   <entry>FreeBSD ¤Î Sparc ¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¤Î SPARC ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -420,6 +441,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-user-vendors</entry>
+	   <entry>¥×¥ì¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ù¥ó¥À¤È¤ÎÄ´À°</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-www</entry>
 	   <entry><ulink url="../../../../ja/index.html">www.FreeBSD.org
 		</ulink> ¤Î´ÉÍý¼Ô</entry>
@@ -618,9 +644,8 @@ help
 	  ½ê°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÂФ·¤Æ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
 	  ¤Î²ÁÃͤò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢
 	  µö¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	  ¤È¤¯¤ËÏÃÂê¤Î¤Ê¤¤¼«Í³·Á¼°¤ÎµÄÏÀ¤ËÂФ·¤Æ¤Ï freebsd-chat
-	  <email>freebsd-chat at FreeBSD.org</email>¥á¡¼¥ê
-	  ¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤¬¼«Í³¤Ëǧ²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	  ¤È¤¯¤ËÏÃÂê¤Î¤Ê¤¤¼«Í³·Á¼°¤ÎµÄÏÀ¤ËÂФ·¤Æ¤Ï &a.chat;
+	  ¤¬¼«Í³¤Ëǧ²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	  ¤«¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 	</listitem>
 
@@ -1390,7 +1415,7 @@ help
 	  <entry>storm.uk.FreeBSD.org</entry>
 	  <entry>SSH ¤Î¤ß</entry>
 	  <entry>Read-only cvs, personal web space, email</entry>
-	  <entry>&a.brian</entry>
+	  <entry>&a.brian;</entry>
      </row>
 	
 	 <row>

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml	Wed Jul 25 10:24:41 2012	(r39263)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.sgml	Wed Jul 25 11:28:50 2012	(r39264)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r39255
+   Original revision: r39262
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -859,25 +859,28 @@
 	   ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃßÀѤµ¤ì¤¿ËÄÂç¤ÊÎ̤ÎÍúÎò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
 	   <application>CVS</application>
 	   ¤Î»ý¤Äµ»½ÑŪ¤Ê¸Â³¦¤¬ÌÀ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
-	   base ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï <application>SVN</application>
-	   ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	   ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È
+	   Ports Collection ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì
+	   2012 ǯ 5 ·î¤È 7 ·î¤Ë
+	   <application>CVS</application> ¤«¤é
+	   <application>SVN</application> ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+
+	  <para>¸½ºß <literal>src/</literal> ¤ª¤è¤Ó
+	   <literal>ports/</literal> ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï
+	   <application>SVN</application> ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
 	   <application>SVN</application> ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ë¤ª¤±¤ëÊѹ¹ÅÀ¤Ï
 	   <application>CVS</application> ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	   <application>csup</application>
 	   ¤È¤¤¤Ã¤¿ <application>CVS</application>
-	   ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ̤êÀµ¾ï¤ËÆ°¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <para>2012 ǯ 5 ·î¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤â
-	   <application>CVS</application> ¤«¤é <application>SVN</application>
-	   ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
-	   ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î
+	   ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ̤êÀµ¾ï¤ËÆ°¤­¤Þ¤¹¡£
+	   <literal>src/</literal> ¤ª¤è¤Ó <literal>ports/</literal>
+	   ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î
 	   <application>SVN</application> ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï¡¢
 	   <application>CVS</application> ¤Ø¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-	  <para>Ports ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï¡¢¸½ºß <application>CVS</application>
-	   ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   &os; ¤Î<ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi">
-		¥á¥¤¥ó¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</ulink>¤ÏÊƹñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é»Ô¤Ë¸ºß¤·¡¢
+	  <para>&os; ¤Î <application>CVS</application>
+	   <ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi">¥á¥¤¥ó¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</ulink>
+	   ¤ÏÊƹñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é»Ô¤Ë¸ºß¤·¡¢
 	   ¤½¤³¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	   <link linkend="current">-CURRENT</link> ¤È
 	   <link linkend="stable">-STABLE</link>


More information about the svn-doc-all mailing list