svn commit: r39235 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Jul 19 11:33:02 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Thu Jul 19 11:33:01 2012
New Revision: 39235
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39235

Log:
 - Merge the following from the English version and small modificatioins.
 
 	r38826 -> r39176	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.sgml	Thu Jul 19 10:31:52 2012	(r39234)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.sgml	Thu Jul 19 11:33:01 2012	(r39235)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r38826
+   Original revision: r39176
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -390,34 +390,47 @@
   <sect2>
    <title>¤Ï¤¸¤á¤Ë</title>
 
-   <para>X11 ¤ÎÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	¼¡¤Î¾ðÊó¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>X11 ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ¡´ï¤ò¼«Æ°¤ÇÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+	¸Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¡´ï¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	°Ê²¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
    <itemizedlist>
-	<listitem><para>¥â¥Ë¥¿¤Î»ÅÍÍ</para></listitem>
-	<listitem><para>¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥À¥×¥¿¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È</para></listitem>
-	<listitem><para>¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥À¥×¥¿¤Î¥á¥â¥ê</para></listitem>
+	<listitem><para>¥â¥Ë¥¿Æ±´ü¼þÇÈ¿ô</para></listitem>
+	<listitem><para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È</para></listitem>
+	<listitem><para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê</para></listitem>
    </itemizedlist>
 
-   <indexterm><primary>¿åÊ¿Áöºº¼þÇÈ¿ô</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary></indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¿åʿƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¿åÊ¿Áöºº¥ì¡¼¥È</primary>
+	<see>¿åʿƱ´ü¼þÇÈ¿ô</see>
+   </indexterm>
+   <indexterm><primary>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</primary></indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary>
+	<see>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</see>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¿âľÁöºº¥ì¡¼¥È</primary>
+	<see>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</see>
+   </indexterm>
+
+   <para>²èÌ̤βòÁüÅ٤ȥê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢
+	¥â¥Ë¥¿¤Î¿åÊ¿¤ª¤è¤Ó¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ê·èÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ë¥¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Ê¤¤¥â¥Ë¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÍͤϡ¢ÉÕ°¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¡¢
+	À½Â¤¸µ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤â¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢
+	¥Ó¥Ç¥ª¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÁªÂò¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+	Àµ¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
+	¤É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃΤäƤª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-   <para>¥â¥Ë¥¿¤Î»ÅÍͤϡ¢X11
-	¤¬¤É¤Î²òÁüÅ٤ȥê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤«¤ò·èÄꤹ¤ë¤¿¤á¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÍͤϡ¢Ä̾ï¥â¥Ë¥¿¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ä¡¢
-	À½Â¤¸µ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	ɬÍפʤâ¤Î¤Ï¡¢¿åÊ¿Áöºº¼þÇÈ¿ô¤È¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤Î
-	2 ¤Ä¤Î¿ôÃÍÈϰϤǤ¹¡£</para>
-
-   <para>¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥À¥×¥¿¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï X11
-	¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
-	¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤«¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬¼«Æ°Ç§¼±¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	Àµ¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤»þ¤Î¤¿¤á¤ËÃΤäƤª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-   <para>¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê¤Ï¡¢
-	¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥À¥×¥¿¤¬¤É¤Î²òÁüÅ٤Ȥɤο§¿ô¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¼«Ê¬¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©¸Â¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃΤäƤª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍפǤ¹¡£</para>
+   <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê¤Ï¡¢
+	¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥À¥×¥¿¤¬¤É¤Î²òÁüÅ٤Ȥɤο§¿ô¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
@@ -541,8 +554,8 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 	 ºÇ¶á¤Î <application>Xorg</application> ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤Î¤¿¤á¡¢
 	 <filename>xorg.conf</filename> ¤Î
 	 <literal>InputDevice</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¸Å¤¤ÀßÄê¤Îµ­½Ò¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
+	 ¸Å¤¤ÀßÄê¤Îµ­½Ò¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¹Ô¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
 	 <literal>ServerFlags</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<programlisting>Option "AutoAddDevices" "false"</programlisting>
@@ -604,13 +617,13 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 
    <indexterm><primary>X11 ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°</primary></indexterm>
 
-   <para>¼¡¤Ï <filename>xorg.conf.new</filename>
+   <para>¼¡¤Ë <filename>xorg.conf.new</filename>
 	¤ò¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
 	&man.emacs.1; ¤ä &man.ee.1;
 	¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤Þ¤º¥â¥Ë¥¿¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤é¤Ï¿åÊ¿¤È¿âľ¤ÎƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤Èɽ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄ̤Ǥ¹¡£
-	¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤Ï <filename>xorg.conf.new</filename> ¤Î
+	¥â¥Ë¥¿¤¬¸Å¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Ä̾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢
+	Ʊ´ü¼þÇÈ¿ô¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
+	¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò <filename>xorg.conf.new</filename> ¤Î
 	<literal>"Monitor"</literal>
 	¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤­²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -624,15 +637,11 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 	EndSection
    </programlisting>
 
-   <para><literal>HorizSync</literal> ¤È
-	<literal>VertRefresh</literal>
-	¤È¤¤¤¦¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	<literal>HorizSync</literal>
-	¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¸å¤Ë¤Ï¿åÊ¿Áöºº¼þÇÈ¿ô¤Î¡¢
-	<literal>VertRefresh</literal>
-	¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¸å¤Ë¤Ï¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤ÎÀµ¤·¤¤Ãͤò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¾å¤ÎÎã¤Ç¤ÏÂоݤȤʤë¥â¥Ë¥¿¤Î¼þÇÈ¿ô¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥â¥Ë¥¿¤ÏƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼êÆ°¤ÇÆþÎϤ¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¼«Æ°Ç§¼±¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Ë¥¿¤Ç¤Ï¡¢
+	¥À¥á¡¼¥¸¤Î²ÄǽÀ­¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
+	¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ëÃͤΤߤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <para>X ¤Ï¥â¥Ë¥¿¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð DPMS (Energy Star)
 	µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
@@ -708,7 +717,8 @@ EndSection</programlisting>
    <title>¹âÅÙ¤ÊÀßÄê</title>
 
    <sect3>
-	<title>&intel; i810 ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÀßÄê</title>
+	<title>&intel; <literal>i810</literal>
+	 ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÀßÄê</title>
 
 	<indexterm><primary>Intel i810 graphic chipset</primary></indexterm>
 
@@ -1801,7 +1811,7 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	 <filename>.xsession</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢
 	 <filename>/usr/local/bin/startxfce4</filename>
 	 ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄɲä·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤Þ¤¿¤Ï <link linkend="x11-wm-kde-kdm">kdm</link>
+	 ¤Þ¤¿¤Ï <link linkend="x11-wm-kde-kdm">KDM</link>
 	 ¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
 	 ¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </sect3>


More information about the svn-doc-all mailing list