svn commit: r39165 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Jul 1 13:18:39 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sun Jul 1 13:18:38 2012
New Revision: 39165
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39165

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 r9954 -> r9982 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml	Sat Jun 30 19:48:47 2012	(r39164)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml	Sun Jul 1 13:18:38 2012	(r39165)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r9954
+   Original revision: r9982
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -37,8 +37,12 @@
 
   <para>´Êñ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤êÁ´¤Æ¤Î Linux ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î
    90% ¤¬½¤Àµ¤Ê¤·¤Ë FreeBSD ¾å¤Çµ¯Æ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï Star Office ¤ä Linux ÈǤΠNetscape¡¢Adobe Acrobat¡¢RealPlayer 5 ¤È 7¡¢
-   VMWare¡¢Oracle¡¢WordPerfect¡¢Doom¡¢Quake ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï <application>Star Office</application> ¤ä Linux ÈǤÎ
+   <application>Netscape</application>¡¢<application>Adobe Acrobat</application>¡¢
+   <application>RealPlayer</application> 5 ¤È 7¡¢
+   <application>VMWare</application>¡¢<application>Oracle</application>¡¢
+   <application>WordPerfect</application>¡¢<application>Doom</application>¡¢
+   <application>Quake</application> ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
    ¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ò Linux ¤ÇÆ°¤«¤¹¤è¤ê¤â
    FreeBSD ¤ÇÆ°¤«¤¹¤Û¤¦¤¬Îɤ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
   <indexterm>
@@ -292,10 +296,10 @@ multi on</programlisting>
   </sect2>
  </sect1>
 
- <sect1 id="linuxemu-mathematica">
+ <sect1 id="linuxemu-mathematicau">
   <title>Mathematica ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
-  <para><emphasis>Mathematica 4.X ÍÑ¤Ë &a.murray;
+  <para><emphasis><application>Mathematica</application> 4.X ÍÑ¤Ë &a.murray;
    ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢Bojan Bistrovic <email>bojanb at physics.odu.edu</email>
    ¤¬¥Þ¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£</emphasis></para>
   <indexterm>
@@ -303,23 +307,25 @@ multi on</programlisting>
    <secondary><application>Mathematica</application></secondary>
   </indexterm>
 
-  <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Mathematica 4.X Linux ÈǤΠFreeBSD
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢<application>Mathematica</application> 4.X Linux ÈǤΠFreeBSD
    ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <para>Linux ÈǤΠMathematica ¤Ï FreeBSD ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´°àú¤ËÆ°¤­¤Þ¤¹¡£
+  <para>Linux ÈǤΠ<application>Mathematica</application> ¤Ï
+   FreeBSD ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´°àú¤ËÆ°¤­¤Þ¤¹¡£
    ¤¿¤À¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë Linux ABI ¤òÍѤ¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò
    FreeBSD ¤Ë¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Wolfram ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ë¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤±
    (branded) ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <para>Mathematica ¤ä Mathematica for Students ¤Î Linux ÈÇ¤Ï Wolfram
+  <para><application>Mathematica</application> ¤ä
+   <application>Mathematica for Students</application> ¤Î Linux ÈÇ¤Ï Wolfram
    (<ulink url="http://www.wolfram.com/">http://www.wolfram.com/</ulink>)
    ¤«¤éľÀÜÃíʸ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <sect2>
    <title>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤± (branding)</title>
 
-   <para>Linux ÍѥХ¤¥Ê¥ê¤Ï Wolfram ¤Î Mathematica CD-ROM ¤Î
-	<filename>Unix</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   <para>Linux ÍѥХ¤¥Ê¥ê¤Ï Wolfram ¤Î <application>Mathematica</application>
+	CD-ROM ¤Î <filename>Unix</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤òµ¯Æ°¤¹¤ëÁ°¤Ë¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢
 	&man.brandelf.1; ¤Ë¤è¤ê Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -349,7 +355,7 @@ multi on</programlisting>
   <sect2>
    <title>Mathematica ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¼èÆÀ</title>
 
-   <para>Mathematica ¤òµ¯Æ°¤¹¤ëÁ°¤Ë Wolfram ¤«¤é¼«Ê¬¤Î
+   <para><application>Mathematica</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ëÁ°¤Ë Wolfram ¤«¤é¼«Ê¬¤Î
 	<quote>¥Þ¥·¥ó ID</quote> ¤ËÂбþ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
    <indexterm>
     <primary>¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È</primary>
@@ -357,7 +363,7 @@ multi on</programlisting>
    </indexterm>
 
    <para>°ìö Linux ¸ß´¹¥é¥ó¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢
-	Mathematica ¤òŸ³«¤¹¤ì¤Ð Install ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë
+	<application>Mathematica</application> ¤òŸ³«¤¹¤ì¤Ð Install ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë
 	<command>mathinfo</command> ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Æ
 	<quote>¥Þ¥·¥ó ID</quote> ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤Î¥Þ¥·¥ó ID ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î MAC ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -369,20 +375,23 @@ disco.example.com 7115-70839-20412</scre
    <para>ÅŻҥ᡼¥ë¤äÅÅÏá¢FAX ¤Ê¤É¤Ç Wolfram ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î
 	<quote>¥Þ¥·¥ó ID</quote> ¤òÅϤ·¤Þ¤¹¡£
 	¤¹¤ë¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿ô»ú¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	¾¤Î Mathematica ¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤ë¤Î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤ËºÇ½é¤Ë
-	Mathematica ¤òΩ¤Á¾å¤²¤ë»þ¤Ë¤½¤Î¾ðÊó¤òÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£</para>
+	¾¤Î <application>Mathematica</application>
+	¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤ë¤Î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤ËºÇ½é¤Ë
+	<application>Mathematica</application>
+	¤òΩ¤Á¾å¤²¤ë»þ¤Ë¤½¤Î¾ðÊó¤òÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
    <title>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ðͳ¤Ç¤Î Mathematica ¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Îµ¯Æ°</title>
 
-   <para>Mathematica ¤Ïɸ½à¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÊ̤ʵ­¹æ
+   <para><application>Mathematica</application>
+	¤Ïɸ½à¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÊ̤ʵ­¹æ
 	(ÀÑʬµ­¹æ¡¢Áíϵ­¹æ¡¢¥®¥ê¥·¥ãʸ»ú¤Ê¤É)
 	¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüì¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£
 	X ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬
 	<emphasis>¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ë</emphasis>
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ë (CD-ROM ¤ä Mathematica
+	¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ë (CD-ROM ¤ä <application>Mathematica</application>
 	¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥È¥Þ¥·¥ó¤«¤é)
 	¤½¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
 	¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÏÄ̾CD-ROM ¤Î
@@ -619,7 +628,7 @@ export PATH</programlisting>
 	 ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ëµ­Ï¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	 <filename>root.sh</filename> ¤Ï <filename>orainst</filename>
 	 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò root.sh ¤ËÅö¤Æ¤Æ
-	 Àµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë chown ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢
+	 Àµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë <command>chown</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢
 	 Âå¤ï¤ê¤Ë Linux ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¥§¥ë¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÁö¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
 	<programlisting>*** orainst/root.sh.orig Tue Oct 6 21:57:33 1998
@@ -649,7 +658,8 @@ export PATH</programlisting>
    <sect3 id="linuxemu-patch-tcl">
 	<title>genclntsh ¤Ø¤Î¥Ñ¥Ã¥Á</title>
 
-	<para>genclntsh ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ï°ì¤Ä¤Î¶¦Í­¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+	<para><command>genclntsh</command>
+	 ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ï°ì¤Ä¤Î¶¦Í­¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤ì¤Ï¥Ç¥â¤òºî¤ë»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
 	 PATH ¤ÎÄêµÁ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¡¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
@@ -677,7 +687,7 @@ export PATH</programlisting>
    <title>Oracle ¤Îµ¯Æ°</title>
 
    <para>¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢Linux ¤Ç¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë
-	Oracle ¤òµ¯Æ°¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	<application>Oracle</application> ¤òµ¯Æ°¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -694,17 +704,20 @@ export PATH</programlisting>
   <sect2 id="preface">
    <title>¤Þ¤¨¤¬¤­</title>
 
-   <para>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï¡¢SAP R/3 4.6B IDES-System with Oracle 8.0.5 for
+   <para>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï¡¢<application>SAP R/3 4.6B IDES-System</application>
+	with <application>Oracle 8.0.5</application> for
 	Linux ¤ò FreeBSD 4.3 ¾å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡¢FreeBSD
-	4.3-STABLE ¤È Oracle 8.0.5
+	4.3-STABLE ¤È <application>Oracle 8.0.5</application>
 	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤È°ì½ï¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>¤³¤Îʸ½ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÅÍפʼê½ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	Oracle ¤ª¤è¤Ó SAP R/3
+	<application>Oracle</application> ¤ª¤è¤Ó <application>SAP R/3</application>
 	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¼ê°ú¤­¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-   <para>SAP ¤ä Oracle ¤ËÆÃÍ­¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SAP R/3 ¤Î
-	Linux ÈǤˤĤ¤¤Æ¤¯¤ëʸ½ñ¤ä Oracle ¤È SAP OSS
+   <para><application>SAP</application> ¤ä <application>Oracle</application>
+	¤ËÆÃÍ­¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<application>SAP R/3</application> ¤Î
+	Linux ÈǤˤĤ¤¤Æ¤¯¤ëʸ½ñ¤ä <application>Oracle</application> ¤È
+	<application>SAP OSS</application>
 	¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
 
@@ -962,7 +975,7 @@ export PATH</programlisting>
 	 ºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ï³Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î
 	 FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢/etc/cvsup
 	 ¤Ë¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£FreeBSD 4.3 ¤Ç
-	 cvsup ¤òÀßÄꤹ¤ë¤Î¤Ï´Êñ¤Ç¤¹¡£
+	 <application>CVSup</application> ¤òÀßÄꤹ¤ë¤Î¤Ï´Êñ¤Ç¤¹¡£
 	 <username>root</username> ¤Ç°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cp /etc/defaults/make.conf /etc/make.conf</userinput>
@@ -985,7 +998,8 @@ DOCSUPFILE=  /usr/share/examples/cvsup
 	 ¤Ë¤¢¤ë supfile ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	 ¤â¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¡¢
 	 <emphasis>DOCSUPFILE</emphasis>
-	 ¤Î¹à¤Ï̵¸ú¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Ð¡¢cvsup
+	 ¤Î¹à¤Ï̵¸ú¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Ð¡¢<application>cvsup</application>
 	 ¤òµ¯Æ°¤·¤Æ stable
 	 ¤ÎºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
 
@@ -1007,8 +1021,8 @@ DOCSUPFILE=  /usr/share/examples/cvsup
 	<para>ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤¿¤é¡¢
 	 ¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤ÎºîÀ®¤ÈÀßÄê¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
 	 Ä̾ï¤Ï¤³¤³¤Ç¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë troubadix ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	 ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò troubadix
+	 ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë <hostid>troubadix</hostid> ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	 ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò <filename>troubadix</filename>
 	 ¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/i386/conf</userinput>
@@ -1161,9 +1175,11 @@ DOCSUPFILE=  /usr/share/examples/cvsup
    <sect3 id="creatingusersanddirectories">
 	<title>¥æ¡¼¥¶¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎºîÀ®</title>
 
-	<para>SAP R/3 ¤Ë¤Ï¡¢2 ̾¤Î¥æ¡¼¥¶¤È 3 ¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
-	 ¥æ¡¼¥¶Ì¾¤Ï 3 ʸ»ú¤«¤é¤Ê¤ë SAP ¥·¥¹¥Æ¥à ID (SID)
-	 ¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SID ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï SAP ¤¬Í½Ì󤷤Ƥ¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
+	<para><application>SAP R/3</application> ¤Ë¤Ï¡¢
+	 2 ̾¤Î¥æ¡¼¥¶¤È 3 ¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
+	 ¥æ¡¼¥¶Ì¾¤Ï 3 ʸ»ú¤«¤é¤Ê¤ë <application>SAP</application> ¥·¥¹¥Æ¥à ID (SID)
+	 ¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SID ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï <application>SAP</application>
+	 ¤¬Í½Ì󤷤Ƥ¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
 	 (¤¿¤È¤¨¤Ð <emphasis>SAP</emphasis> ¤ä <emphasis>NIX</emphasis>
 	 ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍ夷¤¿°ìÍ÷¤Ï SAP ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
 	 IDES ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢<emphasis>IDS</emphasis> ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
@@ -1303,7 +1319,7 @@ Shell: /bin/sh</programlisting>
 &prompt.root; <userinput>mkdir saparch sapreorg</userinput>
 &prompt.root; <userinput>exit</userinput> </screen>
 
-	<para>Âè»°Ãʳ¬¤Ç¤Ï¡¢idsadm (&lt;sid&gt;adm)
+	<para>Âè»°Ãʳ¬¤Ç¤Ï¡¢<username>idsadm</username> (&lt;sid&gt;adm)
 	 ¥æ¡¼¥¶¸¢¸Â¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>su - idsadm</userinput>
@@ -1409,8 +1425,11 @@ options SEMUME=100 #number of UNDO keys<
 
 	<programlisting>/oracle/IDS/sapreorg/&lt;cd-name&gt;</programlisting>
 
-	<para>¤³¤³¤Ç¡¢&lt;cd-name&gt; ¤Ï KERNEL, RDBMS, EXPORT1,
-	 EXPORT2, EXPORT3, EXPORT4, EXPORT5 ¤ª¤è¤Ó EXPORT6
+	<para>¤³¤³¤Ç¡¢&lt;cd-name&gt; ¤Ï <filename>KERNEL</filename>,
+	 <filename>RDBMS</filename>, <filename>EXPORT1</filename>,
+	 <filename>EXPORT2</filename>, <filename>EXPORT3</filename>,
+	 <filename>EXPORT4</filename>, <filename>EXPORT5</filename>
+	 ¤ª¤è¤Ó <filename>EXPORT6</filename>
 	 ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÂçʸ»ú¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢
 	 ¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëºÝ¤Ë -g ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
 	 ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -1740,7 +1759,7 @@ options SEMUME=100 #number of UNDO keys<
 	 ¤ÇºÆ¥ê¥ó¥¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para>»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï
-	 Oracle 8.0.5 PreProduction
+	 <application>Oracle 8.0.5 PreProduction</application>
 	 ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 	 ºÇ½é RDBMS-CD ¼ýÏ¿¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¡¢
 	 ¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÀµ¤·¤¤ RPM
@@ -1766,8 +1785,8 @@ options SEMUME=100 #number of UNDO keys<
   <sect2 id="continuewithsapr4installation">
    <title>SAP R/3 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î³¹Ô</title>
 
-   <para>¤Þ¤º¡¢idsamd (&lt;sid&gt;adm) ¥æ¡¼¥¶¤È
-	oraids (ora&lt;sid&gt;) ¥æ¡¼¥¶¤Î´Ä¶­ÀßÄê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   <para>¤Þ¤º¡¢<username>idsamd</username> (&lt;sid&gt;adm) ¥æ¡¼¥¶¤È
+	<username>oraids</username> (ora&lt;sid&gt;) ¥æ¡¼¥¶¤Î´Ä¶­ÀßÄê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	ξ¼Ô¤È¤â¡¢<filename>.profile</filename>,
 	<filename>.login</filename> ¤È <filename>.cshrc</filename>
 	¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â <command>hostname</command>
@@ -1835,14 +1854,14 @@ options SEMUME=100 #number of UNDO keys<
 	 </tgroup>
 	</informaltable>
 
-	<para>¤³¤³¤Ç¡¢dipgntab ¤Ç¾¯¤·ÌäÂ꤬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	<para>¤³¤³¤Ç¡¢<literal>dipgntab</literal> ¤Ç¾¯¤·ÌäÂ꤬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </sect3>
 
    <sect3 id="listener">
 	<title>Listener</title>
 
-	<para>¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Oracle-Listener ¤ò oraids (ora&lt;sid&gt;)
-	 ¥æ¡¼¥¶¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para>¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Oracle-Listener ¤ò <username>oraids</username>
+	 (ora&lt;sid&gt;) ¥æ¡¼¥¶¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<programlisting>umask 0; lsnrctl start</programlisting>
 
@@ -1905,7 +1924,7 @@ LICENSE KEY   = &lt;license key, 24 ch
    <sect3 id="configtranssysprofileopermodesetc">
 	<title>¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢Áàºî¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÀßÄê</title>
 
-	<para>¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È 000 Æâ¤Ç¡¢ddic ¤È sap*
+	<para>¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È 000 Æâ¤Ç¡¢<username>ddic</username> ¤È sap*
 	 °Ê³°¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<informaltable>
@@ -1976,8 +1995,9 @@ tape_address_rew = /dev/sa0</programlist
 	 32 ¥­¥í¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢64 ¥­¥í¥Ð¥¤¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë
 	 --block-size=128 ¤òÍѤ¤¤Þ¤·¤¿¡£65535 ¤è¤ê¿¤¯¤Î
 	 inode Èֹ椬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢--format=newc ¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£
-	 ºÇ¸å¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó --quiet ¤Ï¡¢cpio ¤¬Êݸ¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¿ô¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤È
-	 brbackup ¤¬Ê¸¶ç¤ò¤¤¤¦¤Î¤ÇɬÍפˤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ºÇ¸å¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó --quiet ¤Ï¡¢<command>cpio</command>
+	 ¤¬Êݸ¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¿ô¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤È
+	 <command>brbackup</command> ¤¬Ê¸¶ç¤ò¤¤¤¦¤Î¤ÇɬÍפˤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para><emphasis>cpio_in_flags</emphasis>
 	 ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Æ¡¼¥×¤«¤éÆɤ߹þ¤à¤Î¤ËɬÍפȤʤë¥Õ¥é¥°¤Ç¤¹¡£
@@ -1991,7 +2011,7 @@ tape_address_rew = /dev/sa0</programlist
 	 ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÃͤè¤ê¤â¤ï¤º¤«¤Ë¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para><emphasis>tape_address</emphasis>
-	 cpio ¤ÈÁȤ߹ç¤ï¤»¤ÆÍѤ¤¤ë´¬¤­ÌᤷÉԲĤʥǥХ¤¥¹¡£</para>
+	 <command>cpio</command> ¤ÈÁȤ߹ç¤ï¤»¤ÆÍѤ¤¤ë´¬¤­ÌᤷÉԲĤʥǥХ¤¥¹¡£</para>
 
 	<para><emphasis>tape_address_rew</emphasis>
 	 cpio ¤ÈÁȤ߹ç¤ï¤»¤ÆÍѤ¤¤ë´¬¤­Ìᤷ²Äǽ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£</para>
@@ -2054,8 +2074,8 @@ STATUS=OK (had status ERROR)</programlis
 	 ¤¬¤³¤ì¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥¨¥é¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ̵»ë¤·¤Æ¡¢Âбþ¤¹¤ë¾õÂÖ¤ò
 	 ERROR ¤«¤é OK ¤Ë (CENTRDB.R3S ¤Ç) Êѹ¹¤·¤Æ R3SETUP
 	 ¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢SAP ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤º¡¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤Ç¤­¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢sapgui
-	 ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀܳ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¸Å¤¤ Linux ÈÇ sapgui
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤Ç¤­¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢<literal>sapgui</literal>
+	 ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀܳ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¸Å¤¤ Linux ÈÇ <literal>sapgui</literal>
 	 ¤ÇÀܳ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<programlisting>Sat May 5 14:23:14 2001
@@ -2104,7 +2124,7 @@ rscp/TCP0B =TCP0B</programlisting>
     <title>R3SETUP Ãæ¤Î [DIPGNTAB_IND_IND] ¥¨¥é¡¼</title>
 
 	<para>°ìÈÌŪ¤Ê¤³¤È¤Ï SAP note 0130581 (R3SETUP ¤Î
-	 DIPGNTAB Ãʳ¬¤Ç¤Î½ªÎ») ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 <literal>DIPGNTAB</literal> Ãʳ¬¤Ç¤Î½ªÎ») ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 ¤³¤ÎÆÃÄê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÃʳ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
 	 ¤Ê¤¼¤«¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê SAP ¥·¥¹¥Æ¥à̾
 	 "IDS" ¤ò»È¤¦¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¶õʸ»úÎó "" ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -2144,9 +2164,10 @@ drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14
 	<para>(¥Õ¥¡¥¤¥ë <filename>CENTRDB.R3S</filename> ¤Ç)
 	 ÌäÂê¤ÎÃʳ¬¤Î¾õÂÖ (STATUS) ¤ò ERROR ¤«¤é OK ¤ËÀßÄꤷ¤Æ
 	 R3SETUP ¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È RSWBOINS ¤ò¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó SE38
-	 ¤«¤é¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 RFCRSWBOINI ¤ª¤è¤Ó RFCRADDBDIF Ãʳ¬¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È <literal>RSWBOINS</literal>
+	 ¤ò¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó SE38 ¤«¤é¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	 <literal>RFCRSWBOINI</literal> ¤ª¤è¤Ó <literal>RFCRADDBDIF</literal>
+	 Ãʳ¬¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
 	 SAP note 0162266 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </sect3>
 
@@ -2156,7 +2177,7 @@ drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14
 	<para>(¥Õ¥¡¥¤¥ë <filename>CENTRDB.R3S</filename> ¤Ç)
 	 ÌäÂê¤ÎÃʳ¬¤Î¾õÂÖ (STATUS) ¤ò ERROR ¤«¤é OK ¤ËÀßÄꤷ¤Æ
 	 R3SETUP ¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È RADDBDIF ¤ò¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó SE38
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È <literal>RADDBDIF</literal> ¤ò¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó SE38
 	 ¤«¤é¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï
 	 SAP note 0162266 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </sect3>


More information about the svn-doc-all mailing list