svn commit: r40528 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Dec 31 21:11:10 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Mon Dec 31 21:11:09 2012
New Revision: 40528
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40528

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r40500 -> r40526	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Mon Dec 31 20:30:08 2012	(r40527)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Mon Dec 31 21:11:09 2012	(r40528)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r40500
+   Original revision: r40526
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -952,7 +952,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 
    <para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸¡½Ð¸å¡¢
 	<xref linkend="bsdinstall-choose-mode"/> ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢"live CD"¡¢¤Þ¤¿¤Ï
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢
+	<link linkend="using-live-cd">live CD</link>¡¢¤Þ¤¿¤Ï
 	&os; ¥·¥§¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î 3 ¤Ä¤ÎÌÜŪ¤ËÍøÍѽÐÍè¤Þ¤¹¡£
 	Ìð°õ¥­¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢
 	<keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -2624,4 +2625,31 @@ login:</screen>
    </qandaset>
   </sect2>
  </sect1>
+
+ <sect1 id="using-live-cd">
+  <title>Live CD ¤ò»È¤¦</title>
+
+  <para>&os; ¤Î live CD ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈƱ¤¸ CD ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë &os; ¤ò»È¤ª¤¦¤«¤É¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ëµ¡Ç½¤ò»î¤·¤Æ¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÍ­ÍѤǤ¹¡£</para>
+
+  <note>
+   <para>live CD ¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç§¾Ú¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+	  ¥æ¡¼¥¶Ì¾¤Ï <literal>root</literal>¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¶õÍó¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
+	<listitem>
+	 <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï CD ¤«¤éµ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
+	  ¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈæ¤Ù¡¢
+	  ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤êÃÙ¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
+	<listitem>
+	 <para>live CD ¤Î¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
+	  ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
+  </note>
+ </sect1>
 </chapter>


More information about the svn-doc-all mailing list