اعزام به کشور آلمان

ARIKA Holding arikagroup at euroassist.com
Sun Sep 27 09:38:12 UTC 2020


اطلاعیه دفتر اشتغال ایران و اروپا
 اعزام به کشور آلمان
درباره ما
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWvdV8rzdHkT8O_aXCR8jTY0ozl4K-t7lnboK0aUVyS3ttetmEYZgCzwXSfYXbFgh7uxNN3AL8M46YsiGzD_-ixegBmGBtJX5LeWC8T-YzmbKAumQjPQnrGW3ryT58K4tkf96GpSMN23HA6MlBAj4UtCjA2 راهنما
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWtpkH1myA-rFZfZFa3RO_ZuL24j4mdGe7TjODJuEhPmSYUkOnoBt0VvYxar5r6qUTaiKpDjk17FObJ9KoMx16vTD-sUOtV8tj7UM4uZLu1qHqSqHUQ6CG6OTGSvCovsYj7RI1nKnqn3HZH1tQpUUjKxkQ2
تماس
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWts6rRLA2v64EMrGyg4JuViXMw6TnWVjpYS1ecZ7BCoxMaEBhPf0Y7tvkRyRmhUjm5yqf4lAV5oijyct0LFEUwURthg30smwD58PgEv0zzUlVUm_SXV9xDgMQhOhVqTXS9KIFhBxdU2O07ARc6I-5t7Hw2
 دفتر اشتغال ایران و اروپا نسبت به ثبت
نام از متقاضیان کار در کشور آلمان با
اولویت رشته‌های علوم کامپیوتر و حوزه
فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرستاری و
کادر درمان اقدام می‌کند.
 شرایط ثبت نام به شرح زیر اعلام می
گردد:
* حداکثر سن 45 سال
* داشتن تخصص در هر یک از رشته های علوم
کامپیوتر و پرستاری و کادر درمان ( سایر
اولویت ها به زودی اعلام خواهد شد.)
* موفقیت در مصاحبه و تطبيق مدارک
تحصیلی
 مزایا:
* متقاضیانی که دارای مدرک زبان
آلمانی نیستند در صورت تمایل می‌توانند
ثبت نام کرده و در حین انجام فرآیند
آماده سازی مدارک، زبان آلمانی
بیاموزند.
* امکان همراهی و ملحق شدن همسر و
فرزندان زیر 18 سال وجود دارد.
* قرارداد کار دائم در آلمان از
ابتدای ورود.
* اقامت دائم آلمان پس از 2 سال برای
فرد کارجو و خانواده وی.
> فارغ التحصیلان سایر رشته ها نیز می
> توانند جهت ارزیابی شرایط و اطلاع از
> مناسب ترین روش مهاجرت و دریافت اقامت
> آلمان با مشاورین ما در ارتباط باشند.
>
> مهم: با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت
> با افرادی است که سریع تر نسبت به تکمیل
> فرم زیر و یا رزرو وقت مشاوره و ثبت نام
> اقدام نمایند.
 
 فرم امکان سنجی مهاجرت
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWts6rRLA2v64EMrGyg4JuViXMw6TnWVjpYS1ecZ7BCoxMaEBhPf0Y7tvkRyRmhUjm7-KRIRa5HkCFm6HlKKffH4sClWW6kCIiA_uQkBBRvpG_-s7E-wMu4TXlx5WhtL-A2ZJzUKAqE8H6h__p_2mmruYQ2
  لینک انواع خدمات  
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWvyUz6xAk5CozHy-cU6u5k1_uY6Jl3RjkiG7q9DcS1PVaqPdBP9IGUswlUyIr9gOISpzzwamrv0ey_848eJz_Bx7W8p73-ObjwnrtmUfnjH0ViYSAuaJHSa7EO_DL7kTcHS2p3uRQP26JsBLAdW4Qlq8A2
            رزرو وقت
مشاوره   
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWsK37-dGT6EkOILVu4c2tMX31VQG9A852iuXHRzGaPFeDng3fnswWwnvZhOrHf6twJuDNYtJjSyOAHXpxUtEIYMfCEKOwo8yeB9v7hQaKcR3a1wnQi_CuvzPPlj2NEBQO9CBtHbxFKE5-WcXQjZPsev2g2 
       
   توضیحات بیشتر  
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWtpkH1myA-rFZfZFa3RO_ZuL24j4mdGe7TjODJuEhPmSYUkOnoBt0VvYxar5r6qUTZfeKP0Jo06PhLjy9SUe_R8emYvXB6SwcMUbtPaRZvALJJJrroj-c7-8s2W9fQ_wQVhRg-0cq-J-hEF3ZdxwMlLig2
همکاران منتخب:
-------------------------
 
 اشتغال ایران و اروپا
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWsxXY5S9XTvR_HIoesja47sVS4QFfBhKTaQarTg7B_784vgo5F5LHsw2tFhWdMsp8DbOThHawH68BuPJ7-iEKZhKR1UU0j4JevWQlQrnzqowfYTf0cu_qF_M9uZ8tTfdwpJYGgPsxI4p3h5np0GAanULA2
 
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWsxXY5S9XTvR_HIoesja47sVS4QFfBhKTaQarTg7B_784vgo5F5LHsw2tFhWdMsp8DkpXA4krlYG9l9wax3kEYDgBoFMDuFj3qeUbRpF0crrTQPO1lDxkoL3cPbSmEMRZ5voiaWJEXhzqGmyEtg_x3sVQ2اعزام
نیروی کار به کشور آلمان
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWsxXY5S9XTvR_HIoesja47sVS4QFfBhKTaQarTg7B_784vgo5F5LHsw2tFhWdMsp8CVhIpBC1EV6njO-3kcP_d49TuqAKjMbHEZ85yapRijBQZl6RbTdy-oezVsO8K7MKGjzwBXyE6rjd9nTz4NbuRP5Q2
 تحت نظر وزارت کار ایران
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWsxXY5S9XTvR_HIoesja47sVS4QFfBhKTaQarTg7B_784vgo5F5LHsw2tFhWdMsp8CQnZsavfhzjMp7dpsEvgFh3sWNJbjULIdyezMZaL5JU98CtESl0t7w7luuvyWy5c3skK5eYsAIk9F4PitxnkgC1A2
 
 دفتر هدایت و حمایت از
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWts05NOBZi1EcwWoeIR7bmrVk1dizhh2ol_oa9vY8CfCTUQxR8deSKyXyO_zvvWouj1pEUtVllX74OUHEbkU95CMhE22_4BXCNEXrffaP_gCTLMVwLb83oXzQC71sVcxO5JPotX42NKC2G9U989W4ojFg2
 نیروی کار ایرانی در آلمان
 تحت مجوز شماره 190157 
 
 ARIKA GmbH
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWuaEtFq4fAN-08B2qi8hiOHOF3zL_5jgZozJJmPIvSXdRiJd1HPNxs9O1NrB-zyg4FsecYnYrt9hnl9K_wIcUOhbKxDZOJnUSMW9a3yeCLD-7ztYr2GPhroWt456ry-qhPAk0Q3vHx5MeUCY_RedSMurA2
 شرکت ثبت شده اریکا در آلمان
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWuaEtFq4fAN-08B2qi8hiOHOF3zL_5jgZozJJmPIvSXdRiJd1HPNxs9O1NrB-zyg4ECPL135YaIr6TQSgQRKIYDKdpK8bd7aw7iLdi8oRtMEvqGawIG2nJgnJEwnpJwcnNgfxLZ7cvZvZDbL0hdRzAMKQ2
 به شماره ثبت 28871
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWuaEtFq4fAN-08B2qi8hiOHOF3zL_5jgZozJJmPIvSXdRiJd1HPNxs9O1NrB-zyg4ENurJ3DPOu-WO_5KAxHNVTzjEmzqStuOdHv2L3mCOAu0NdEBdqqRsB_ZYMkhSlskk0XgrMlHgtubjCqU0GnP6EQg2
 
آدرس دفتر تهران
ميدان آرژانتين، خيابان هشتم بخارست
(احمد قصیر)، جنب ساختمان کنسولگری
آلمان، پلاك 13، طبقه اول، واحد3.
تماس: 02188176071 و 02188176048
آدرس دفتر آلمان
Farnstraße 2, 90480 Nürnberg, Germany
whatsapp: +49 1782351440
اریکا را در شبکه های اجتماعی دنبال
کنید
اینستاگرام
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWtFBXZgHilK6fmqPBoaHAT4axjhC4h-AzdTyvB_7RGCUitsQEIGw2H83pfQGPsl1eMlY3Oj6MMkpa_NGliwNJC54ja2OsdDI_5suG-rIlm9nEkVl3_zNwpQs0vFmcyCmPEI-q_ZWPEKXZMX1KO-xWV_Og2
لینکداین
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWv1cQspHLqglNXqX2LnSEpDrcSVksZAxawvc9WKmpztT9U7r-rrljk8W8JqeIn6VUgUwIpJUHJAXqS3w_NmoIxA71EWBUuJfJ4itWnGKbGs8oliV0NrkAi_gUM_saqZDE9epnT6azDvJYlJi_zfKdlqxA2
تلگرام
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5bclhtiflzE5IWr_I9Y3XWt9Fs4V0y-pNskPAUxZAs-GkzreAKCfcu5m72x6hdPwmxTraG6J5bD0x7keloQ3qzevxAd2aH7d4l_2jkG1XfsBH4lZYRIkfiVsW6OGtCNTXiayH_qjdcn8m2PTdJ_Wr21vxOGpfmCLD55DB7Zh80KxGQ2
Asiye Lajevardi, Tehran, Tehran, 987656544332, Iran, Islamic Republic Of
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/unsubscribe?d=8AtAmUzS7QS0dQ0Fu6yMApcE7idLt8ZilvGrYd0l7oFEG-Ok44j7Arg6C-4Kfxv0y_MoXOshzWn8E8Sg27ZvOSrGIcc6bsJAWRIMCnw2sQZe0


More information about the freebsd-threads mailing list