Prosba

Patryk patryczek96 at os.pl
Fri Feb 25 02:36:00 UTC 2011


Witam serdecznie.

Na pocz¹tku wiadomoœci, bardzo prosi³bym o poœwiêcenie mi chwili czasu, gdy¿ zwracam siê z nietypow¹ proœb¹.

Pañstwa adres napotka³em w internecie, co dowodzi jego dobrej pozycji w katalogach teleadresowych.

Mam 15 lat, interesuje sie informatyk¹, uwielbiam zwierzêta, a od pewnego czasu mam inne hobby, mianowicie - kolekcjonujê gad¿ety reklamowe oraz próbki ró¿nych produktów. Zacz¹³em zajmowaæ siê tym oko³o roku temu. W mojej kolekcji znajduj¹ siê ró¿norodne przedmioty - od smyczy, d³ugopisów, breloków do kubków, koszulek i pendrive'ów. Zbiory mo¿na zobaczyæ na moim kanale YouTube (http://youtube.com/PatryczQ96) oraz na mojej stronie internetowej - http://kolekcja.darmowki.eu . Bardzo chcia³bym, aby moja kolekcja powiêkszy³a sie o kolejne. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pañstwa z ogromn¹ proœb¹ o przes³anie mi kilku gad¿etów promocyjnych w celu wzbogacenia mojej kolekcji. Mo¿e to siê wydawaæ dziwne i od razu nasuwa siê pytanie: "Po co mi to?", ale ja odpowiem "Niektórzy zbieraj¹ znaczki, inni monety, a ja - gad¿ety" - dlatego oœmielam siê skierowaæ do Pañstwa t¹ proœbê. Z wielk¹ chêci¹, przyjemnoœci¹ oraz dum¹ do³¹czy³bym do swojej kolekcji podarunek od Was.

Mój adres:
Patryk Sikora
ul.S³owiañska 8a/16
78-400 Szczecinek

Z powa¿aniem
Patryk

Ps. Przepraszam za ewntualne duplikaty maili skierowanych do Pañstwa - mam problemy z programem pocztowym.
Ps2. Proszê o wysy³anie gad¿etów w kopertach b¹belkowych, zapewni to bezpieczny transport oraz mi zabawê - lubiê postrzelaæ foli¹ zawart¹ w takich kopertach ;)
------
A ja adresik to mam w adresik.pl a hosting na klatka.plMore information about the freebsd-sparc64 mailing list