¶íïéãìá ÍÝïõ ÊáôáóôÞìáôïò

AQS aqs at aqsseminars.gr
Sat Nov 10 03:24:33 UTC 2012


  [1]AQS Advanced Quality Services Ltd.
     Academy of Applied Management [2]Se΅ina'rio A'noig΅a Ne'ou
                    Katasty%΅ato*s
  [3]Se΅ina'ria | [4]Upyresi'e*s | [5]Stelexiako' Duna΅iko' |
  [6]Pela'te*s


         Se΅ina'rio
      ANOIGMA NEOU KATASTYMATOS
  Teta'rty 5 Deke΅bri'ou 2012 (09:00-16:30)
   Cenodoxei'o Divani Caravel, Athy%na  Y apotuxy΅e'ny porei'a pou oris΅e'ne*s fore'*s odygei' kai sto
  klei'si΅o eno'*s katasty%΅ato*s den ofei'letai kat'* ana'gky styn
  parou%sa oikono΅iky% sugkuri'a. Polle'*s fore'*s y epilogy% ty*s
  the'sy*s, ty*s gka'΅a*s twn projo'ntwn, tou tro'pou leitourgi'a*s kai
  twn ΅etho'dwn diaforopoi'ysy*s kai prow%thysy*s ei'nai basis΅e'ny styn
  aply% diai'sthysy, paragnwri'zonta*s ty su%gxrony texnognwsi'a pou
  endexo΅e'nw*s tha ΅porou%se na ecasfali'sei ty biwsi΅o'tyta eno'*s
  katasty%΅ato*s.
  Auto' to keno' kalu%ptei to se΅ina'rio ΅a*s kai ΅e ty xry%sy
  upersu%gxronwn ergalei'wn, o'pw*s ei'nai to Geomarketing, pou la΅ba'nei
  upo'qy tou dedo΅e'na Gewgrafikw%n Susty΅a'twn Plyroforiw%n, o'pw*s
  pukno'tyta plythus΅ou% ana' oikodo΅iko' tetra'gwno, gewgrafike'*s
  perioxe'*s apo' ti*s opoi'e*s tha gi'nei y teliky% epilogy% ty*s
  the'sy*s tou katasty%΅ato*s, diaspora' ufista'΅enwn pare΅ferw%n
  katasty΅a'twn, ato΅iko' eiso'dy΅a katoi'kwn ty*s sugkekri΅e'ny*s
  perioxy%*s klp, prokei'΅enou na epilegou%n ΅e ba'sy ti*s apaity%sei*s
  ta kata'llyla sy΅ei'a pw%lysy*s gia to ne'o kata'sty΅a. Telika',
  di'netai tek΅yriw΅e'ny apa'ntysy sto erw%ty΅a, ea'n to a'noig΅a eno'*s
  sugkekri΅e'nou katasty%΅ato*s e'xei elpi'de*s oikono΅iky%*s
  biwsi΅o'tyta*s.

  TO SEMINARIO MPOREI NA EPIDOTYTHEI APO TO PROGRAMMA LAEK 0,45% TOU
  O.A.E.D.

  Y etairei'a ΅a*s ΅porei' na boythy%sei sty diekperai'wsy ty*s
  diadikasi'a*s upoboly%*s ai'tysy*s upagwgy%*s sto pro'gra΅΅a LAEK
  0,45%. Katalyktiky% y΅ero΅yni'a ylektroniky%*s upoboly%*s twn
  dikaiologytikw%n ston O.A.E.D.: Pe'΅pty 29 Noe΅bri'ou 2012.

  Gia opoiady%pote plyrofori'a y% dieukri'nisy ΅porei'te na
  epikoinwny%sete ΅azi' ΅a*s sta tyle'fwna: 210 6216997-8.

               DYLW*SY SUMMETOXYS

  Gia ty su΅΅etoxy% sa*s sto se΅ina'rio stei'lte sto fax 210 6216990
  kata'llyla su΅plyrw΅e'ny tyn paraka'tw dy%lwsy su΅΅etoxy%*s.
  Enallaktika', epile'cte forward, su΅plyrw%ste kai stei'lte tyn sto
  aqs at aqs.gr, y% paty%ste "[7]Dy%lwsy Su΅΅etoxy%*s" gia na su΅plyrw%sete
  ta stoixei'a sa*s ylektronika'.


             ANOIGMA NEOU KATASTYMATOS
         Teta'rty 5 Deke΅bri'ou 2012 (09:00-16:30)
           Cenodoxei'o Divani Caravel, Athy%na
                 EPW*NUMIA


          TYL. FAX E-MAIL

      ONOMATEPW*NUMO SUMMETEXONTW*N KAI THESY STYN ETAIREIA
                   1.
                   2.
                   3.
             Ono΅atepw%nu΅o Upeuthu%nou

                       Kwd.Se΅.C3

  ENOTYTES SEMINARIOU

   * ACIOPOIYSY - SKOPIMOTYTA

   * Sxedias΅o'*s Concept Katasty%΅ato*s («Topothe'tysy»)
   * E'legxo*s stoixei'wn tou kla'dou gia na prosdioristei' an y agora'
    ei'nai ecelisso'΅eny y% se fthi'nousa kata'stasy
   * Ana'lusy stoixei'wn kerdofori'a*s kai kostologi'wn tou kla'dou
   * Pro'bleqy Pwly%sewn
   * Arxiko'*s Sxedias΅o'*s Egkatasta'sewn
   * Arxiky% Ekti'΅ysy Kerdofori'a*s
   * Aciolo'gysy Kathary%*s Parou%sa*s Aci'a*s Epe'ndusy*s (NPV)
   * Diaxei'risy Kindu%nwn

   SXEDIASMOS & LEITOURGIA TOU KATASTYMATOS
   * Epilogy% gka'΅a*s projo'ntwn
   * E'reuna Agora'*s ΅e kata'llylo erwty΅atolo'gio
   * Sxedias΅o'*s Lay out kai roy%*s projo'ntwn Merchandising
   * Category management
   * Methodologi'a aciolo'gysy*s kai ele'gxou pro΅ytheutw%n
   * Apaitou%΅eno*s apothykeutiko'*s xw%ro*s
   * Diadikasi'e*s leitourgi'a*s tou katasty%΅ato*s
   * Y apodoxy% twn pelatw%n
   * Fwtis΅o'*s tou katasty%΅ato*s

   MARKETING & OIKONOMIKA
   * Pla'no prow%thysy*s twn pwly%sewn
   * Sxedias΅o'*s event - prow%thysy*s
   * Upodoxy% - kalwso'ris΅a pelatw%n
   * Y kata'rtisy li'sta*s stoixei'wn pelatw%n
   * Se poie*s periptw%sei*s endei'knutai to e- shopping
   * Prov*pologis΅o'*s eso'dwn - eco'dwn
   * Parakolou%thysy twn ΅yniai'wn oikono΅ikw%n apoteles΅a'twn
   * Pro'bleqy Ta΅eiakw%n Row%n

  Perila΅ba'nontai:
   * Sy΅eiw%sei*s "A'noig΅a ne'ou katasty%΅ato*s"
   * H parousi'asy tou se΅inari'ou se ylektroniky% ΅orfy%
   * Ergalei'a gia ton Prov*pologis΅o' Kerdofori'a*s
   * Ergalei'a gia ton progra΅΅atis΅o' kai parakolou%thysy twn
    Ta΅eiakw%n Row%n
   * Ergalei'a su%gkrisy*s ΅e antagwnis΅o' kai e'reuna*s agora'*s
   * Dwrea'n gia e'na e'to*s su΅bouleutiky% uposty%ricy se the'΅ata
    sxetika' ΅e to se΅ina'rio ΅e'sw ty*s istoseli'da*s ΅a*s


             KOSTOS SUMMETOXYS: 480 Euro

  Sty deu%tery su΅΅etoxy% pare'xetai e'kptwsy 15%, styn tri'ty su΅΅etoxy%
           kai a'nw pare'xetai e'kptwsy 25%.

    Gia dy%lwsy su΅΅etoxy%*s 15 y΅e're*s prin apo' tyn y΅ero΅yni'a
    diecagwgy%*s tou se΅inari'ou pare'xetai epiple'on e'kptwsy 10%.

  To se΅ina'rio prosfe'retai kai w*s endoepixeirysiako', ΅e case studies
      pou dia΅orfw%nontai ΅e dedo΅e'na ty*s etairei'a*s sa*s.

  Eisygyte'*s Pro'gra΅΅a se΅inari'wn Y etairei'a ΅a*s

  [8]THw΅a'*s Si'dery*s. Suggrafe'a*s tou Bibli'ou «Y Te'xny ty*s
  Lianiky%*s Pw%lysy*s» kai a'llwn 18 bibli'wn.
  [9]Niko'lao*s I. Mixalolia'ko*s. Dieuthu%nwn Su%΅boulo*s ty*s AQS,
  Xy΅iko'*s Myxaniko'*s, epi' 20 xro'nia anw%tero kai anw%tato ste'lexo*s
  ΅ega'lwn diethnw%n epixeiry%sewn, ΅e e΅peiri'a ston Sxedias΅o'
  Epixeirysiakw%n Sxedi'wn gia A'noig΅a Katasty΅a'twn kai sto ceki'ny΅a
  Epixeiry΅atikw%n Drastyrioty%twn.

  Ekto'*s apo' to se΅ina'rio "A'noig΅a Ne'ou Katasty%΅ato*s", y etairei'a
  ΅a*s diorganw%nei kai ΅ia seira' apo' se΅ina'ria, analutiko' kata'logo
  twn opoi'wn ΅porei'te na dei'te [10]edw%.

  Y Advanced Quality Services Ltd. ei'nai etairei'a Su΅bou%lwn
  Epixeiry%sewn, ΅e 19ety% parousi'a styn Ellyniky% Agora', pou e'xei
  ulopoiy%sei ΅ega'lo arith΅o' - a'nw twn 500 - sy΅antikw%n
  su΅bouleutikw%n Projects se Ellynike'*s kai Diethnei'*s Epixeiry%sei*s
  kai e'xei ekpaideu%sei a'nw twn 8.000 stelexw%n
  epixeiry%sewn.[11]Endeiktiko' pelatolo'gio.

              DIAKOPY PLYROFORYSYS

  Y parou%sa epikoinwni'a ei'nai ecairetika' sy΅antiky% gia tyn etairei'a
  ΅a*s. Pisteu%ou΅e epi'sy*s o'ti ΅e tyn epikoinwni'a auty% pare'xou΅e
  sti*s ellynike'*s epixeiry%sei*s xry%si΅e*s plyrofori'e*s gia e'gkury
  kai ousiastiky% kata'rtisy twn stelexw%n. Se peri'ptwsy o'΅w*s pou y
  plyrofo'rysy auty% den sa*s endiafe'rei parakalou%΅e aplw%*s ka'nte
  click sto link pou bri'sketai sto te'lo*s tou ΅ynu%΅ato*s, y% stei'lte
  e'na email sto remove at aqs.gr ΅e ti'tlo "REMOVE ME".
  AQS

   Published by Advanced Quality Services Ltd. - Copyright © 2012. All
               rights reserved.
    Turna'bou kai Sarantapo'rou 1A, 145 65 Ag. Ste'fano*s, Tyl. 210
        6216997-8, Fax 210 6216990, e-mail aqs at aqs.gr
                [12]www.aqs.gr

   [13] Ean den epithu΅ei'te na la΅ba'nete e-mails apo tyn etairi'a ΅a*s
  parakalw% ka'nte click edw%.

References

  Visible links
  1. http://www.aqs.gr/?utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
  2. http://www.aqs.gr/?cat_id=800&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
  3. http://www.aqs.gr/?cat_id=507&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
  4. http://www.aqs.gr/?cat_id=508&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
  5. http://www.aqs.gr/?cat_id=510&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
  6. http://www.aqs.gr/?cat_id=511&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
  7. http://www.aqs.gr/?co=basket&action=add&product_id=836&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
  8. http://aqs.gr/?cat_id=510&partner_id=151&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
  9. http://aqs.gr/?cat_id=510&partner_id=18&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
 10. http://www.aqs.gr/?cat_id=507&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
 11. http://www.aqs.gr/?cat_id=511&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
 12. http://www.aqs.gr/?utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3
 13. http://www.abpm-training.gr/ml/unsubscribe.php?useremail=ports@freebsd.org&unsubscribe=yes

  Hidden links:
 14. http://www.aqs.gr/?cat_id=642&utm_source=EM2012&utm_medium=EMAIL&utm_content=KATASTIMA&utm_campaign=C3


More information about the freebsd-ports mailing list