docs/152805: [patch] ru/security/security.sgml: MFen 1.214 -> 1.216

pluknet pluknet at gmail.com
Fri Dec 3 13:50:10 UTC 2010


>Number:     152805
>Category:    docs
>Synopsis:    [patch] ru/security/security.sgml: MFen 1.214 -> 1.216
>Confidential:  no
>Severity:    non-critical
>Priority:    low
>Responsible:  freebsd-doc
>State:     open
>Quarter:    
>Keywords:    
>Date-Required:
>Class:     doc-bug
>Submitter-Id:  current-users
>Arrival-Date:  Fri Dec 03 13:50:08 UTC 2010
>Closed-Date:
>Last-Modified:
>Originator:   pluknet
>Release:    
>Organization:
>Environment:
>Description:
MFen Security page.
>How-To-Repeat:

>Fix:


Patch attached with submission follows:

--- www/ru/security/security.sgml.orig	2010-08-18 18:24:10.000000000 +0400
+++ www/ru/security/security.sgml	2010-12-03 16:37:56.000000000 +0300
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD: www/ru/security/security.sgml,v 1.23 2010/08/18 14:24:10 maxim Exp $
   $FreeBSDru: frdp/www/ru/security/security.sgml,v 1.33 2004/09/21 07:31:12 den Exp $
 
-   Original revision: 1.214
+   Original revision: 1.216
 -->
 
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//FreeBSD//DTD HTML 4.01 Transitional-Based Extension//EN" [
@@ -250,20 +250,6 @@
    <th>ïÖÉÄÁÅÍÏÅ ÏËÏÎÞÁÎÉÅ ÓÒÏËÁ ÖÉÚÎÉ</th>
   </tr>
   <tr>
-   <td>RELENG_6</td>
-   <td>n/a</td>
-   <td>n/a</td>
-   <td>n/a</td>
-   <td>30 ÎÏÑÂÒÑ 2010</td>
-  </tr>
-  <tr>
-   <td>RELENG_6_4</td>
-   <td>6.4-RELEASE</td>
-   <td>òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ</td>
-   <td>28 ÎÏÑÂÒÑ 2008</td>
-   <td>30 ÎÏÑÂÒÑ 2010</td>
-  </tr>
-  <tr>
    <td>RELENG_7</td>
    <td>n/a</td>
    <td>n/a</td>
@@ -285,6 +271,13 @@
    <td>31 ÍÁÒÔÁ 2012</td>
   </tr>
   <tr>
+   <td>RELENG_7_4</td>
+   <td>7.4-RELEASE</td>
+   <td>òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ</td>
+   <td>ÐÏËÁ ÎÅÔ</td>
+   <td>ÒÅÌÉÚ + 2 ÇÏÄÁ</td>
+  </tr>
+  <tr>
    <td>RELENG_8</td>
    <td>n/a</td>
    <td>n/a</td>
@@ -292,19 +285,19 @@
    <td>ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÒÅÌÉÚ + 2 ÇÏÄÁ</td>
   </tr>
   <tr>
-   <td>RELENG_8_0</td>
-   <td>8.0-RELEASE</td>
-   <td>ïÂÙÞÎÙÊ</td>
-   <td>25 ÎÏÑÂÒÑ 2009</td>
-   <td>30 ÎÏÑÂÒÑ 2010</td>
-  </tr>
-  <tr>
    <td>RELENG_8_1</td>
    <td>8.1-RELEASE</td>
    <td>òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ</td>
    <td>23 ÉÀÌÑ 2010</td>
    <td>31 ÉÀÌÑ 2012</td>
   </tr>
+  <tr>
+   <td>RELENG_8_2</td>
+   <td>8.2-RELEASE</td>
+   <td>ïÂÙÞÎÙÊ</td>
+   <td>ÐÏËÁ ÎÅÔ</td>
+   <td>ÒÅÌÉÚ + 1 ÇÏÄ</td>
+  </tr>
  </table>
 
  <p>âÏÌÅÅ ÓÔÁÒÙÅ ÒÅÌÉÚÙ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ, Á ÉÈ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ ÎÁÓÔÏÑÔÅÌØÎÏ


>Release-Note:
>Audit-Trail:
>Unformatted:More information about the freebsd-doc mailing list