6.0 LOR and panic on my laptop

XueFeng Deng dsnofe at yahoo.com.cn
Sun Nov 13 17:57:15 PST 2005


hey,
  yestoday, I update my laptop(HP NX7000) to 6_0, it panic when restarting.
-------------------------------------------------------------------------
Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...
Syncing disks, vnodes remaining...2 1 1 0 0 done
All buffers synced.
Uptime: 3m25s
lock order reversal: (sleepable after non-sleepable)
 1st 0xc1a504c8 re0 (network driver) @ /usr/src/sys/dev/re/if_re.c:1830
 2nd 0xc07469e4 user map (user map) @ /usr/src/sys/vm/vm_map.c:2997
KDB: stack backtrace:
kdb_backtrace(c06e8e7f,c07469e4,c06f8c3f,c06f8c3f,c06f8cbf) at
kdb_backtrace+0x2e
witness_checkorder(c07469e4,9,c06f8cbf,bb5,c073a870) at
witness_checkorder+0x706
_sx_xlock(c07469e4,c06f8cbf,bb5,c056a170,d3942ac0) at _sx_xlock+0x7e
_vm_map_lock_read(c07469a0,c06f8cbf,bb5,29402d4,0) at _vm_map_lock_read+0x4a
vm_map_lookup(d3942b58,0,2,d3942b5c,d3942b4c) at vm_map_lookup+0x38
vm_fault(c07469a0,0,2,8,c19c5190) at vm_fault+0x7e
trap_pfault(d3942c40,0,c,0,c) at trap_pfault+0xed
trap(c1aa0008,28,c0560028,0,29) at trap+0x36e
calltrap() at calltrap+0x5
--- trap 0xc, eip = 0xc04adacd, esp = 0xd3942c80, ebp = 0xd3942ca8 ---
re_rxeof(c1a50000,0,c06d917a,726,c1a94380) at re_rxeof+0x33d
re_intr(c1a50000,0,c06e27df,225,d3942d00) at re_intr+0xca
ithread_loop(c19bd900,d3942d38,c06e25d6,30d,0) at ithread_loop+0x182
fork_exit(c0524ef0,c19bd900,d3942d38) at fork_exit+0xc1
fork_trampoline() at fork_trampoline+0x8
--- trap 0x1, eip = 0, esp = 0xd3942d6c, ebp = 0 ---


Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
fault virtual address  = 0xc
fault code       = supervisor write, page not present
instruction pointer   = 0x20:0xc04adacd
stack pointer      = 0x28:0xd3942c80
frame pointer      = 0x28:0xd3942ca8
code segment      = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
            = DPL 0, pres 1, def32 1, gran 1
processor eflags    = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
current process     = 21 (irq10: pcm0 re0+)
panic: from debugger
Uptime: 3m27s
Dumping 511 MB (2 chunks)
 chunk 0: 1MB (159 pages) ... ok
 chunk 1: 511MB (130768 pages) 495 479 463 447 431 415 399 383 367 351 335 319
303 287 271 255 239 223 207 191 175 159 143 127
111 95 79 63 47 31 15

#0 doadump () at pcpu.h:165
165       __asm __volatile("movl %%fs:0,%0" : "=r" (td));
(kgdb)
---------------------------------------------------------------------------
and get the dump info.

(kgdb) bt full
#0 doadump () at pcpu.h:165
No locals.
#1 0xc053dcca in boot (howto=260) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:399
    first_buf_printf = 1
#2 0xc053e038 in panic (fmt=0xc06cf080 "from debugger") at
/usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:555
    td = (struct thread *) 0xc19c5190
    bootopt = 256
    newpanic = 1
    ap = 0xd3942a44 "?\224Ó¢]DÀÍÚJ?
    buf = "from debugger", '\0' <repeats 242 times>
#3 0xc0445e32 in db_panic (addr=-1068836147, have_addr=0, count=-1,
modif=0xd3942a70 "") at /usr/src/sys/ddb/db_command.c:438
No locals.
#4 0xc0445da2 in db_command (last_cmdp=0xc073efa4, cmd_table=0x0,
aux_cmd_tablep=0xc0705600, aux_cmd_tablep_end=0xc0705604)
  at /usr/src/sys/ddb/db_command.c:350
    cmd = (struct command *) 0xc06bf580
    t = 0
    modif =
"\000øsÀ\f\000\000\000\214*\224Ó\r\000\000\000\200ÖzÀ\r\000\000\000\001\000\000\000?\224Ó¶DhÀ@\237yÀ\aK\000
\00
4×zÀ FyÀ øsÀx\000\000\000 øsÀ\f\000\000\000?\224Óñ\204DÀ\005TnÀp\201DÀ\000\000\000\000\020\000\000\000\f\000\000\000 øsÀ\206wD? øsÀàïsÀx\000\000\0004+\224?
    addr = -1068836147
    count = -1
    have_addr = 0
    result = 0
#5 0xc0445eb5 in db_command_loop () at /usr/src/sys/ddb/db_command.c:458
No locals.
#6 0xc04480a5 in db_trap (type=12, code=0) at /usr/src/sys/ddb/db_main.c:221
    jb = {{_jb = {-745264332, -745264360, -745264280, -745264064, 12,
-1069252538, -745264260, -1068111147, -1066403349,
   -1068110976, -745264280, -1068119456}}}
    prev_jb = (void *) 0x0
    bkpt = 0
#7 0xc055cae7 in kdb_trap (type=0, code=0, tf=0xd3942c40) at
/usr/src/sys/kern/subr_kdb.c:473
    handled = -745264064
#8 0xc06a14fb in trap_fatal (frame=0xd3942c40, eva=0) at
/usr/src/sys/i386/i386/trap.c:822
    eflags = 524802
    code = 524802
    type = 12
    ss = 524802
    esp = 0
    softseg = {ssd_base = 0, ssd_limit = 1048575, ssd_type = 27, ssd_dpl =
0, ssd_p = 1, ssd_xx = 3, ssd_xx1 = 0,
 ssd_def32 = 1, ssd_gran = 1}
#9 0xc06a11d2 in trap_pfault (frame=0xd3942c40, usermode=0, eva=12) at
/usr/src/sys/i386/i386/trap.c:742
    va = 0
    vm = (struct vmspace *) 0x0
    map = 0x1
    rv = 1
    ftype = 2 '\002'
    td = (struct thread *) 0xc19c5190
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
    p = (struct proc *) 0xc19c4a3c
#10 0xc06a0dae in trap (frame=
   {tf_fs = -1045823480, tf_es = 40, tf_ds = -1068105688, tf_edi = 0, tf_esi
= 41, tf_ebp = -745263960, tf_isp = -745264020,
tf_ebx = 822140992, tf_edx = -1046151168, tf_ecx = 536872960, tf_eax = 60,
tf_trapno = 12, tf_err = 2, tf_eip = -1068836147, tf_
cs = 32, tf_eflags = 590358, tf_esp = -1046151168, tf_ss = 40}) at
/usr/src/sys/i386/i386/trap.c:432
    td = (struct thread *) 0xc19c5190
    p = (struct proc *) 0xc19c4a3c
    sticks = 3249154304
    i = 0
    ucode = 0
    type = 12
    code = 2
    eva = 12
#11 0xc0691ada in calltrap () at /usr/src/sys/i386/i386/exception.s:139
No locals.
#12 0xc04adacd in re_rxeof (sc=0xc1a50000) at /usr/src/sys/dev/re/if_re.c:1643
    m = (struct mbuf *) 0x0
    ifp = (struct ifnet *) 0xc1a6d400
    i = 41
    total_len = 64
    cur_rx = (struct rl_desc *) 0xc1a50000
    rxstat = 822140992
    rxvlan = 0
#13 0xc04ae06a in re_intr (arg=0xc1a50000) at /usr/src/sys/dev/re/if_re.c:1856
    sc = (struct rl_softc *) 0xc1a50000
    ifp = (struct ifnet *) 0xc1a6d400
    status = 1
#14 0xc0525072 in ithread_loop (arg=0xc19bd900) at
/usr/src/sys/kern/kern_intr.c:547
    ithd = (struct ithd *) 0xc19bd900
    ih = (struct intrhand *) 0xc1a94380
    td = (struct thread *) 0xc19c5190
    p = (struct proc *) 0xc19c4a3c
    count = 0
    warned = 0
    __func__ = "ithread_loop"
#15 0xc0524091 in fork_exit (callout=0xc0524ef0 <ithread_loop>, arg=0x3c,
frame=0x3c) at /usr/src/sys/kern/kern_fork.c:789
    p = (struct proc *) 0xc19c4a3c
    td = (struct thread *) 0xc1a50000
#16 0xc0691b3c in fork_trampoline () at /usr/src/sys/i386/i386/exception.s:208
No locals.
(kgdb)




******************************************
*  XueFeng Deng <dsnofe at yahoo.com.cn>  *
******************************************


		
___________________________________________________________ 
ÑÅ»¢Ãâ·ÑGÓÊÏ䣭No.1µÄ·À¶¾·ÀÀ¬»ø³¬´óÓÊÏä 
http://cn.mail.yahoo.com


More information about the freebsd-current mailing list