BETA2 crash when /var got full

Pav Lucistnik pav at FreeBSD.org
Tue Aug 16 16:15:56 GMT 2005


I played with portsnap and let it fill up my /var, then whole box went
titsup. I got a vmcore.0 but it looks corrupted. Panic message was "page
fault". I was left with some fsckable damage in /var and it spits 

Aug 16 18:00:00 pav kernel: free inode /8141 had 4 blocks
Aug 16 18:00:10 pav kernel: free inode /8145 had 4 blocks

from time to time now.


# kgdb kernel.debug vmcore.0
[GDB will not be able to debug user-mode threads: /usr/lib/libthread_db.so: Undefined symbol "ps_pglobal_lookup"]
GNU gdb 6.1.1 [FreeBSD]
Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i386-marcel-freebsd".

Unread portion of the kernel message buffer:
ìeÀeÀì8yÀØ:yÀÀ àKÁ MÁ
           üÀ)7ÀÀC§¼Á¯KÂ?JÂ2DDì8yÀØ:yÀ8LÁÀMÁ
                            üÀ
ÀÀC`©¼Á¸_c¸ï^ÂddÞì8yÀØ:yÀ¸ MÁ`NÁ
                 üÀëÀÀC@«¼ÁïÍÁßÍÁ´´oì8yÀØ:yÀ ÀMÁÒ°ÒPÒlÒÞÒ´çÒdÒÒôÒL)ÒPÒ ÒD°Ò>ÁÒØÕÁxÒ ÒÔÙÒÒÄÒÒìÒÒåîÒØÒ¨rÒpÒ8ÒTáüãÒÀüãÒØüãÒðüãýãÒ ýãÒPýãÒýãÒäÒðçÒöãÒHÌãÒø÷æÒÒèåæÒÉæÒ0ÉæÒHÉæÒ`ÉæÒxÉæÒÂÁжÁÀJÂÁðIÂÁKÂÁKÂÁBÂÁKÂÁ¶ÁðIÂÁKÂÁ¶Á¶Á¶ÁÀKÂÁIÂÁÀJÂÁ LÂÁVÂPIÂÁVÂPKÂÁ@IÂÁðVÂ@IÂÁðVÂðVÂ@IÂÁðVÂ@IÂÁ@IÂÁðVÂ@IÂÁ<ZÁ`KÄHFçÒPÚãÒøGµÒÀFçGçÒPªÎáãÒxFçÒ@çÒØóãÒ(ÛãÒÜãÒ`VçÒ äãÒ¸UçÒ°çÒððãÒñãÒhñãÒPñãÒy.
    in pcpu.h
(kgdb) bt
#0 doadump () at pcpu.h:165
#1 0xc0634f15 in boot (howto=260) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:397
#2 0xc0635239 in panic (fmt=0xc084b7bf "%s") at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:553
#3 0xc0804b0c in trap_fatal (frame=0xda998b18, eva=0) at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:841
#4 0xc080484f in trap_pfault (frame=0xda998b18, usermode=0, eva=0) at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:752
#5 0xc0804489 in trap (frame=
   {tf_fs = -627507192, tf_es = -1067122648, tf_ds = -1043988440, tf_edi = -627471464, tf_esi = 0, tf_ebp = -627471484, tf_isp = -627471548, tf_ebx = 36, tf_edx = 128, tf_ecx = 9, tf_eax = -627471464, tf_trapno = 12, tf_err = 0, tf_eip = -1065343386, tf_cs = 32, tf_eflags = 66054, tf_esp = 0, tf_ss = -1045060552}) at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:442
#6 0xc07f19ba in calltrap () at /usr/src/sys/i386/i386/exception.s:139
#7 0xda990008 in ?? ()
#8 0xc0650028 in kvprintf (fmt=0xda998b98 "°\213\231Ú", func=0xda998b98, arg=0x64, radix=-627471440, ap=0x0) at /usr/src/sys/kern/subr_prf.c:514
#9 0xc066948a in ptcread (dev=0x0, uio=0xda998cbc, flag=4) at libkern.h:56
#10 0xc05eb03f in devfs_read_f (fp=0xc2475990, uio=0xda998cbc, cred=0xc20b6c00, flags=0, td=0xc1f74000) at /usr/src/sys/fs/devfs/devfs_vnops.c:1011
#11 0xc06576b1 in dofileread (td=0xc1f74000, fd=7, fp=0xc2475990, auio=0xda998cbc, offset=Unhandled dwarf expression opcode 0x93) at file.h:234
#12 0xc065754a in kern_readv (td=0xc1f74000, fd=7, auio=0xda998cbc) at /usr/src/sys/kern/sys_generic.c:192
#13 0xc0657475 in read (td=0xc1f74000, uap=0x0) at /usr/src/sys/kern/sys_generic.c:116
#14 0xc0804e4f in syscall (frame=
   {tf_fs = 134873147, tf_es = 134873147, tf_ds = -1078001605, tf_edi = 134914128, tf_esi = 134914048, tf_ebp = -1077943864, tf_isp = -627471004, tf_ebx = 0, tf_edx = 225, tf_ecx = 134864896, tf_eax = 3, tf_trapno = 0, tf_err = 2, tf_eip = 672552743, tf_cs = 51, tf_eflags = 582, tf_esp = -1077948052, tf_ss = 59}) at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:986
#15 0xc07f1a0f in Xint0x80_syscall () at /usr/src/sys/i386/i386/exception.s:200
#16 0x080a003b in ?? ()
#17 0x080a003b in ?? ()
#18 0xbfbf003b in ?? ()
#19 0x080aa050 in ?? ()
#20 0x080aa000 in ?? ()
#21 0xbfbfe1c8 in ?? ()
#22 0xda998d64 in ?? ()
#23 0x00000000 in ?? ()
#24 0x000000e1 in ?? ()
#25 0x0809e000 in ?? ()
#26 0x00000003 in ?? ()
#27 0x00000000 in ?? ()
#28 0x00000002 in ?? ()
#29 0x28165727 in ?? ()
#30 0x00000033 in ?? ()
#31 0x00000246 in ?? ()
#32 0xbfbfd16c in ?? ()
#33 0x0000003b in ?? ()
#34 0xd0d0d0d0 in ?? ()
#35 0xd0d0d0d0 in ?? ()
#36 0xd0d0d0d0 in ?? ()
#37 0xd0d0d0d0 in ?? ()
#38 0x1601d000 in ?? ()
#39 0xc201e830 in ?? ()
#40 0xc1f74000 in ?? ()
#41 0xda998aa4 in ?? ()
#42 0xda998a8c in ?? ()
#43 0xc1f76000 in ?? ()
#44 0xc0646acf in sched_switch (td=0x80aa000, newtd=0x0, flags=Cannot access memory at address 0xbfbfe1d8) at /usr/src/sys/kern/sched_4bsd.c:973
Previous frame inner to this frame (corrupt stack?)


-- 
Pav Lucistnik <pav at oook.cz>
       <pav at FreeBSD.org>

MIPS: Meaningless Information Provided by Salesmen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 187 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-current/attachments/20050816/c219e07c/attachment.bin


More information about the freebsd-current mailing list