kern/81568: ext2fs partitions in fstab automatically mounted at boot fail to umount when reboot

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Sun May 29 04:40:05 PDT 2005


The following reply was made to PR kern/81568; it has been noted by GNATS.

From: Giorgos Keramidas <keramida at ceid.upatras.gr>
To: Drosos <drososkourounis at yahoo.gr>
Cc: freebsd-gnats-submit at FreeBSD.org
Subject: Re: kern/81568: ext2fs partitions in fstab automatically mounted at boot fail to umount when reboot
Date: Sun, 29 May 2005 14:33:17 +0300

 On 2005-05-27 20:40, Drosos <drososkourounis at yahoo.gr> wrote:
 > >Number:     81568
 > >Category:    kern
 > >Synopsis:    ext2fs partitions in fstab automatically mounted at boot fail to umount when reboot
 
 On 2005-05-27 20:45, Drosos <drososkourounis at yahoo.gr> wrote:
 > >Number:     81569
 > >Category:    ports
 > >Synopsis:    Broken ports: mplayer, k3b
 
 Ç äéåýèõíóç email óôá problem reports óïõ Þôáí
 
 	drososkourounis at yahoo.com
 
 ðïõ öõóéêÜ äåí õðÜñ÷åé. ÖôéÜîå ôï email setup óïõ, ãéáôß Ýôóé èá
 ðáßñíïõí bounces üóïé áðáíôïýí óôá problem reports ðïõ óôÝëíåéò êáé èá
 ôá êëåßíïõí óå ëßãï.
 
 - Ãéþñãïò
 


More information about the freebsd-bugs mailing list