misc/71767: [patch] French translations for keyboards keymaps descriptions

Henri Michelon hmichelon at e-cml.org
Wed Sep 15 07:30:27 PDT 2004


>Number:     71767
>Category:    misc
>Synopsis:    [patch] French translations for keyboards keymaps descriptions
>Confidential:  no
>Severity:    non-critical
>Priority:    low
>Responsible:  freebsd-bugs
>State:     open
>Quarter:    
>Keywords:    
>Date-Required:
>Class:     update
>Submitter-Id:  current-users
>Arrival-Date:  Wed Sep 15 14:30:27 GMT 2004
>Closed-Date:
>Last-Modified:
>Originator:   Henri Michelon
>Release:    5.3-BETA4
>Organization:
ECML
>Environment:
FreeBSD servbak.intra.e-cml.org 5.3-BETA4 FreeBSD 5.3-BETA4 #2: Tue Sep 14 09:16
:27 CEST 2004   root at servbak.intra.e-cml.org:/opt/build/usr/src/sys/SERVBAK-5.
3 i386
 
>Description:
French translations for keyboards keymaps descriptions with some corrections on existing translations in the /usr/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps
>How-To-Repeat:
   
>Fix:
--- INDEX.keymaps.orig Wed Sep 15 16:05:12 2004
+++ INDEX.keymaps    Wed Sep 15 16:21:53 2004
@@ -43,10 +43,12 @@
 #
 be.iso.kbd:en:Belgian ISO-8859-1
 be.iso.kbd:de:Belgisch ISO-8859-1
+be.iso.kbd:fr:Belge ISO-8859-1
 be.iso.kbd:pt,es:Belga ISO-8859-1

 be.iso.acc.kbd:en:Belgian ISO-8859-1 (accent keys)
 be.iso.acc.kbd:de:Belgisch ISO-8859-1 (mit Akzenten)
+be.iso.acc.kbd:fr:Belge ISO-8859-1 (avec accents)
 be.iso.acc.kbd:pt:Belga ISO-8859-1 (com acentos)
 be.iso.acc.kbd:es:Belga ISO-8859-1 (con acentos)

@@ -55,32 +57,41 @@

 br275.iso.kbd:en:Brazilian 275 ISO-8859-1
 br275.iso.kbd:de:Brasilianisch 275 ISO-8859-1
+br275.iso.kbd:fr:Brésilien 275 ISO-8859-1
 br275.iso.kbd:pt:Brasileiro 275 ISO-8859-1
 br275.iso.kbd:es:Brasileño 275 ISO-8859-1

 br275.iso.acc.kbd:en:Brazilian 275 ISO-8859-1 (accent keys)
 br275.iso.acc.kbd:de:Brasilianisch 275 ISO-8859-1 (mit Akzenten)
+br275.iso.acc.kbd:fr:Brésilien 275 ISO-8859-1 (avec accents)
 br275.iso.acc.kbd:pt:Brasileiro 275 ISO-8859-1 (com acentos)
 br275.iso.acc.kbd:es:Brasileño 275 ISO-8859-1 (con acentos)

 br275.cp850.kbd:en:Brazilian 275 Codepage 850
 br275.cp850.kbd:de:Brasilianisch 275 Codeseite 850
+br275.cp850.kbd:fr:Brésilien 275 Code page 850
 br275.cp850.kbd:pt:Brasileiro 275 Codepage 850
 br275.cp850.kbd:es:Brasileño 275 Codepage 850

 by.cp1131.kbd:en:Belarusian Codepage 1131
+by.cp1131.kbd:fr:Biélorusse Code page 1131
 by.cp1251.kbd:en:Belarusian Codepage 1251
+by.cp1251.kbd:fr:Biélorusse Code page 1251
 by.iso5.kbd:en:Belarusian ISO-8859-5
+by.iso5.kbd:fr:Biélorusse ISO-8859-5

 ce.iso2.kbd:en:Central European ISO-8859-2
 ce.iso2.kbd:de:Zentral Europäisch ISO-8859-2
+ce.iso2.kbd:fr:Centre européen ISO-8859-2
 ce.iso2.kbd:es:Centroeuropeo ISO-8859-2

 cz.iso2.kbd:en:Czech ISO-8859-2
 cz.iso2.kbd:de:Tschechisch ISO-8859-2
+cz.iso2.kbd:fr:Tchèque ISO-8859-2
 cz.iso2.kbd:es:Checo ISO-8859-2

 cs.latin2.qwertz.kbd:en:Czech ISO-8859-2 (QWERTZ, accent keys)
+cs.latin2.qwertz.kbd:fr:Tchèque ISO-8859-2 (QWERTZ, avec accents)
 cs.latin2.qwertz.kbd:es:Checo ISO-8859-2 (QWERTZ, con acentos)

 danish.iso.kbd:en:Danish ISO-8859-1
@@ -98,26 +109,32 @@
 danish.cp865.kbd:es:Danés Codepage 865

 el.iso07.kbd:en:Greek ISO-8859-7 (104 keys)
+el.iso07.kbd:fr:Grec ISO-8859-7 (104 touches)
 el.iso07.kbd:el:Åëëçíéêü ISO-8859-7 (104 ðëÞêôñùí)

 estonian.iso.kbd:en:Estonian ISO-8859-1
 estonian.iso.kbd:de:Estnisch ISO-8859-1
+estonian.iso.kbd:fr:Estonien ISO-8859-1
 estonian.iso.kbd:es:Estonio ISO-8859-1

 estonian.iso15.kbd:en:Estonian ISO-8859-15
 estonian.iso15.kbd:de:Estnisch ISO-8859-15
+estonian.iso15.kbd:fr:Estonien ISO-8859-15
 estonian.iso15.kbd:es:Estonio ISO-8859-15

 estonian.cp850.kbd:en:Estonian Codepage 850
 estonian.cp850.kbd:de:Estnisch Codeseite 850
+estonian.cp850.kbd:fr:Estonien Code page 850
 estonian.cp850.kbd:es:Estonio Codepage 850

 finnish.iso.kbd:en:Finnish ISO-8859-1
 finnish.iso.kbd:de:Finnisch ISO-8859-1
+finnish.iso.kbd:fr:Finlandais ISO-8859-1
 finnish.iso.kbd:es:Finlandés ISO-8859-1

 finnish.cp850.kbd:en:Finnish Codepage 850
 finnish.cp850.kbd:de:Finnisch Codeseite 850
+finnish.cp850.kbd:fr:Finlandais Code page 850
 finnish.cp850.kbd:es:Finlandés Codepage 850

 fr.iso.kbd:en:French ISO-8859-1
@@ -129,18 +146,20 @@

 fr.iso.acc.kbd:en:French ISO-8859-1 (accent keys)
 fr.iso.acc.kbd:de:Französisch ISO-8859-1 (mit Akzenten)
-fr.iso.acc.kbd:fr:Français ISO-8859-1 (accent keys)
+fr.iso.acc.kbd:fr:Français ISO-8859-1 (avec accents)
 fr.iso.acc.kbd:pt:Francês ISO-8859-1 (com acentos)
 fr.iso.acc.kbd:es:Francés ISO-8859-1 (con acentos)
 fr.iso.acc.kbd:uk:æÒÁÎÃÕÚØËÁ ISO-8859-1 (accent keys)

 fr.dvorak.kbd:en:French Dvorak-like
 fr.dvorak.kbd:de:Französisch Dvorak
+fr.dvorak.kbd:fr:Français Dvorak
 fr.dvorak.kbd:es:Francés Dvorak
 fr.dvorak.kbd:uk:French Dvorak-like

 fr_CA.iso.acc.kbd:en:French Canadian ISO-8859-1 (accent keys)
 fr_CA.iso.acc.kbd:de:Französisch Kanada ISO-8859-1 (mit Akzenten)
+fr_CA.iso.acc.kbd:fr:Français Canadien ISO-8859-1 (avec accents)
 fr_CA.iso.acc.kbd:es:Francocanadiense ISO-8859-1 (con acentos)
 fr_CA.iso.acc.kbd:uk:æÒÁÎÃÕÚØËÏ-ËÁÎÁÄÓØËÁ ISO-8859-1 (accent keys)

@@ -166,100 +185,124 @@
 german.cp850.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ CP-850

 gr.elot.acc.kbd:en:Greek ISO-8859-7 ELOT
+gr.elot.acc.kbd:fr:Grec ISO-8859-7 ELOT
 gr.elot.acc.kbd:el:Åëëçíéêü ISO-8859-7 ÅËÏÔ

 gr.us101.acc.kbd:en:Greek ISO-8859-7 (101 keys)
+gr.us101.acc.kbd:fr:Grec ISO-8859-7 (101 touches)
 gr.us101.acc.kbd:el:Åëëçíéêü ISO-8859-7 (101 ðëÞêôñùí)

 iw.iso8.kbd:en:Hebrew ISO-8859-8
+iw.iso8.kbd:fr:Hébreu ISO-8859-8
 iw.iso8.kbd:he:ISO-8859-8 úéøáò

 hr.iso.kbd:en:Croatian ISO-8859-2
 hr.iso.kbd:de:Kroatisch ISO-8859-2
+hr.iso.kbd:fr:Croate ISO-8859-2
 hr.iso.kbd:es:Croata ISO-8859-2

 hu.iso2.101keys.kbd:en:Hungarian 101 ISO-8859-2
 hu.iso2.101keys.kbd:de:Ungarisch 101 ISO-8859-2
+hu.iso2.101keys.kbd:fr:Hongrois 101 ISO-8859-2
 hu.iso2.101keys.kbd:es:Húngaro 101 ISO-8859-2

 hu.iso2.102keys.kbd:en:Hungarian 102 ISO-8859-2
 hu.iso2.102keys.kbd:de:Ungarisch 102 ISO-8859-2
+hu.iso2.102keys.kbd:fr:Hongrois 102 ISO-8859-2
 hu.iso2.102keys.kbd:es:Húngaro 102 ISO-8859-2

 hy.armscii-8.kbd:hy:гۻñ»Ý ÑÝãÛáõݳÛÇÝ ¥Phonetic¤ ¹³ë³íáñáõÃÛáõÝ
 hy.armscii-8.kbd:ru:áÒÍÑÎÓËÁÑ ÆÏÎÅÔÉÞÅÓËÁÑ ÒÁÓËÌÁÄËÁ
 hy.armscii-8.kbd:en:Armenian phonetic layout
+hy.armscii-8.kbd:fr:Arménien phonetique
 hy.armscii-8.kbd:de:Armenische phonetische Tastenbelegung

 icelandic.iso.kbd:en:Icelandic ISO-8859-1
 icelandic.iso.kbd:de:Isländisch ISO-8859-1
+icelandic.iso.kbd:fr:Islandais ISO-8859-1
 icelandic.iso.kbd:pt:Islandês ISO-8859-1
 icelandic.iso.kbd:es:Islandés ISO-8859-1

 icelandic.iso.acc.kbd:en:Icelandic ISO-8859-1 (accent keys)
 icelandic.iso.acc.kbd:de:Isländisch ISO-8859-1 (mit Akzenten)
+icelandic.iso.acc.kbd:fr:Islandais ISO-8859-1 (avec accents)
 icelandic.iso.acc.kbd:pt:Islandês ISO-8859-1 (com acentos)
 icelandic.iso.acc.kbd:es:Islandés ISO-8859-1 (con acentos)

 it.iso.kbd:en:Italian ISO-8859-1
 it.iso.kbd:de:Italienisch ISO-8859-1
+it.iso.kbd:fr:Italien ISO-8859-1
 it.iso.kbd:pt,es:Italiano ISO-8859-1
 it.iso.kbd:uk:¶ÔÁ̦ÊÓØËÁ ISO-8859-1

 jp.106.kbd:en:Japanese 106
 jp.106.kbd:de:Japanisch 106
+jp.106.kbd:fr:Japonais 106
 jp.106.kbd:pt:Japonês 106
 jp.106.kbd:es:Japonés 106
 jp.106.kbd:uk:ñÐÏÎÓØËÁ 106

 jp.106x.kbd:en:Japanese 106x
 jp.106x.kbd:de:Japanisch 106x
+jp.106x.kbd:fr:Japonais 106x
 jp.106x.kbd:pt:Japonês 106x
 jp.106x.kbd:es:Japonés 106x
 jp.106x.kbd:uk:ñÐÏÎÓØËÁ 106x

 jp.pc98.kbd:en:Japanese PC-98x1
+jp.pc98.kbd:fr:Japonais PC-98x1

 jp.pc98.iso.kbd:en:Japanese PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:fr:Japonais PC-98x1 (ISO)

 kk.pt154.kst.kbd:en:Kazakh PT154 codepage
+kk.pt154.kst.kbd:fr:Kazakh PT154 code page
 kk.pt154.io.kbd:en:Kazakh PT154 codepage
+kk.pt154.io.kbd:fr:Kazakh PT154 code page

 latinamerican.kbd:en:Latin American
 latinamerican.kbd:de:Latein Amerikanisch
+latinamerican.kbd:fr:Amérique latine
 latinamerican.kbd:pt,es:América Latina

 latinamerican.iso.acc.kbd:en:Latin American (accent keys)
 latinamerican.iso.acc.kbd:de:Latein Amerikanisch (mit Akzenten)
+latinamerican.iso.acc.kbd:fr:Amérique latine (avec accents)
 latinamerican.iso.acc.kbd:pt,es:América Latina (com acentos)

 lt.iso4.kbd:en:Lithuanian ISO-8859-4
+lt.iso4.kbd:fr:Lithuanien ISO-8859-4
 lt.iso4.kbd:es:Lituano ISO-8859-4

 norwegian.iso.kbd:en:Norwegian ISO-8859-1
 norwegian.iso.kbd:no:Norsk ISO-8859-1
 norwegian.iso.kbd:de:Norwegisch ISO-8859-1
+norwegian.iso.kbd:fr:Norvégien ISO-8859-1
 norwegian.iso.kbd:pt:Norueguês ISO-8859-1
 norwegian.iso.kbd:es:Noruego ISO-8859-1
 norwegian.dvorak.kbd:en:Norwegian dvorak
 norwegian.dvorak.kbd:no:Norsk dvorak
 norwegian.dvorak.kbd:de:Norwegisch dvorak
+norwegian.dvorak.kbd:fr:Norvégien dvorak
 norwegian.dvorak.kbd:pt:Norueguês dvorak
 norwegian.dvorak.kbd:es:Noruego Idvorak

 pl_PL.ISO8859-2.kbd:en:Polish ISO-8859-2 (programmer's)
 pl_PL.ISO8859-2.kbd:de:Polnisch ISO-8859-2 (für Programmierer)
+pl_PL.ISO8859-2.kbd:fr:Polonais ISO-8859-2 (pour programmeurs)
 pl_PL.ISO8859-2.kbd:pl:Polska ISO-8859-2 (programisty)
 pl_PL.ISO8859-2.kbd:pt:Polonês ISO-8859-2 (para programadores)
 pl_PL.ISO8859-2.kbd:es:Polaco ISO-8859-2 (para programadores)

 pt.iso.kbd:en:Portuguese ISO-8859-1
 pt.iso.kbd:de:Portugisisch ISO-8859-1
+pt.iso.kbd:fr:Portugais ISO-8859-1
 pt.iso.kbd:pt:Português ISO-8859-1
 pt.iso.kbd:es:Portugués ISO-8859-1

 pt.iso.acc.kbd:en:Portuguese ISO-8859-1 (accent keys)
 pt.iso.acc.kbd:de:Portugisisch ISO-8859-1 (mit Akzenten)
+pt.iso.acc.kbd:fr:Portugais ISO-8859-1 (avec accents)
 pt.iso.acc.kbd:pt:Português ISO-8859-1 (com acentos)
 pt.iso.acc.kbd:es:Portugués ISO-8859-1 (con acentos)

@@ -272,6 +315,7 @@
 ru.cp866.kbd:uk:òÏÓ¦ÊÓØËÁ CP-866 (ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÁ)

 ru.iso5.kbd:en:Russian ISO-8859-5
+ru.iso5.kbd:fr:Russe ISO-8859-5
 ru.iso5.kbd:ru:òÕÓÓËÉÊ ISO-8859-5
 ru.iso5.kbd:uk:òÏÓ¦ÊÓØËÉÊ ISO-8859-5

@@ -293,26 +337,31 @@

 spanish.iso.kbd:en:Spanish ISO-8859-1
 spanish.iso.kbd:de:Spanisch ISO-8859-1
+spanish.iso.kbd:fr:Espagnol ISO-8859-1
 spanish.iso.kbd:pt:Espanhol ISO-8859-1
 spanish.iso.kbd:es:Español ISO-8859-1

 spanish.iso.acc.kbd:en:Spanish ISO-8859-1 (accent keys)
 spanish.iso.acc.kbd:de:Spanisch ISO-8859-1 (accent keys)
+spanish.iso.acc.kbd:fr:Espagnol ISO-8859-1 (avec accents)
 spanish.iso.acc.kbd:pt:Espanhol ISO-8859-1 (com acentos)
 spanish.iso.acc.kbd:es:Español ISO-8859-1 (con acentos)

 spanish.iso15.acc.kbd:en:Spanish ISO-8859-15 (accent keys)
 spanish.iso15.acc.kbd:de:Spanisch ISO-8859-15 (accent keys)
+spanish.iso15.acc.kbd:fr:Espagnol ISO-8859-15 (avec accents)
 spanish.iso15.acc.kbd:pt:Espanhol ISO-8859-15 (com acentos)
 spanish.iso15.acc.kbd:es:Español ISO-8859-15 (con acentos)

 si.iso.kbd:en:Slovenian ISO-8859-2
 si.iso.kbd:de:Slovenisch ISO-8859-2
+si.iso.kbd:fr:Slovène ISO-8859-2
 si.iso.kbd:pt:Eslovênio ISO-8859-2
 si.iso.kbd:es:Esloveno ISO-8859-2

 sk.iso2.kbd:en:Slovak ISO-8859-2
 sk.iso2.kbd:de:Slovakisch ISO-8859-2
+sk.iso2.kbd:fr:Slovène ISO-8859-2
 sk.iso2.kbd:es:Eslovaco ISO-8859-2

 swedish.iso.kbd:en:Swedish ISO-8859-1
@@ -359,6 +408,7 @@
 swissgerman.cp850.kbd:es:Germanosuizo Codepage 850

 tr.iso9.q.kbd:en:Turkish ISO-8859-9
+tr.iso9.q.kbd:fr:Turc ISO-8859-9
 tr.iso9.q.kbd:uk:ôÕÒÅÃØËÁ ISO-8859-9

 uk.iso.kbd:en:United Kingdom ISO-8859-1
@@ -375,58 +425,61 @@

 us.iso.kbd:en:United States of America ISO-8859-1
 us.iso.kbd:de:US-amerikanisch ISO-8859-1
-us.iso.kbd:fr:États Unis d'Amérique ISO-8859-1
+us.iso.kbd:fr:États Unis d'Amérique ISO-8859-1
 us.iso.kbd:pt:Estados Unidos da América ISO-8859-1
 us.iso.kbd:es:Estadounidense ISO-8859-1

 us.iso.acc.kbd:en:United States of America ISO-8859-1 (accent keys)
 us.iso.acc.kbd:de:US-amerikanisch ISO-8859-1 (mit Akzenten)
-us.iso.acc.kbd:fr:États Unis d'Amérique ISO-8859-1 (avec accents)
+us.iso.acc.kbd:fr:États Unis d'Amérique ISO-8859-1 (avec accents)
 us.iso.acc.kbd:pt:Estados Unidos da América ISO-8859-1 (com acentos)
 us.iso.acc.kbd:es:Estadounidense ISO-8859-1 (con acentos)

 us.dvorak.kbd:en:United States of America dvorak
 us.dvorak.kbd:de:US-amerikanisch dvorak
-us.dvorak.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorak
+us.dvorak.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorak
 us.dvorak.kbd:pt:Estados Unidos da América dvorak
 us.dvorak.kbd:es:Estadounidense dvorak

 us.dvorakr.kbd:en:United States of America righthand dvorak
 us.dvorakr.kbd:de:US-amerikanisch dvorak rechte Hand
-us.dvorakr.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorakr
+us.dvorakr.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorakr
 us.dvorakr.kbd:pt:Estados Unidos da América dvorakr
 us.dvorakr.kbd:es:Estadounidense dvorak diestro

 us.dvorakl.kbd:en:United States of America lefthand dvorak
 us.dvorakl.kbd:de:US-amerikanisch dvorak linke Hand
-us.dvorakl.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorakl
+us.dvorakl.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorakl
 us.dvorakl.kbd:pt:Estados Unidos da América dvorakl
 us.dvorakl.kbd:es:Estadounidense dvorak zurdo

 us.dvorakx.kbd:en:United States of America dvorakx
 us.dvorakx.kbd:de:US-amerikanisch dvorakx
-us.dvorakx.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorakx
+us.dvorakx.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorakx
 us.dvorakx.kbd:pt:Estados Unidos da América dvorakx
 us.dvorakx.kbd:es:Estadounidense dvorakx

 us.emacs.kbd:en:United States of America Emacs optimized layout
 us.emacs.kbd:de:US-amerikanisch für Emacs optimiert
-us.emacs.kbd:fr:États Unis d'Amérique emacs
+us.emacs.kbd:fr:États Unis d'Amérique emacs
 us.emacs.kbd:pt:Estados Unidos da América emacs
 us.emacs.kbd:es:Estadounidense optimizado para Emacs

 us.unix.kbd:en:United States of America Traditional Unix Workstation
 us.unix.kbd:de:US-amerikanisch traditionelles Unix Layout
-us.unix.kbd:fr:États Unis d'Amérique unix
+us.unix.kbd:fr:États Unis d'Amérique unix
 us.unix.kbd:pt:Estados Unidos da América unix
 us.unix.kbd:es:Estadounidense Unix tradicional

 ua.iso5.kbd:en:Ukrainian ISO-8859-5
+ua.iso5.kbd:fr:Ukrainien ISO-8859-5
 ua.iso5.kbd:ru:õËÒÁÉÎÓËÉÊ ISO-8859-5
 ua.iso5.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ ISO-8859-5

 ua.koi8-u.kbd:en:Ukrainian koi8-u
+ua.koi8-u.kbd:fr:Ukrainien koi8-u
 ua.koi8-u.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ koi8-u

 ua.koi8-u.shift.alt.kbd:en:Ukrainian koi8-u with koi8-r (shift)
+ua.koi8-u.shift.alt.kbd:fr:Ukrainien koi8-u avec koi8-r (shift)
 ua.koi8-u.shift.alt.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ koi8-u Ú koi8-r (shift)

>Release-Note:
>Audit-Trail:
>Unformatted:


More information about the freebsd-bugs mailing list