اعزام به کشور آلمان

ARIKA Holding arikagroup at euroassist.com
Sun Sep 27 09:40:36 UTC 2020


اطلاعیه دفتر اشتغال ایران و اروپا
 اعزام به کشور آلمان
درباره ما
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5frdLYNY6uU32TXsiVgdtHUkXJevnj_UHaZLeyRRQnFLU0O6zprLM7UmgJKmp6yFY6qKsgS5Js4svJQE4L-BKkwXvC69cXbtdiXJyiKo9EVvfkATDwsh3dtj_l5AejQRE2uhVT1Po4t3-5gL3VrPs_Abw2 راهنما
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5dMrtJ4SiNpMRqeME0HWQPIOvL_j6YJx8_XhACRomQBHBiNQJjku_ejfjb00wJMsOzZB8Tt8vt7pru-SYnv61uqGFGWIiAIj7cYNQ4gC4ryVqGrCVc4aY_KOVX9aRAiEmvmRoRdPbKr8lZZkDMqtK8cKw2
تماس
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5eGIivAlR6FBv1wsr2XX87Gj0jFWzAegoUXb_hqoELaVthvJt2yX52I2wYzyBOdbam6VQq7ASFy4LvJploB4S-LDs-UjT5afdwRrd1JeE3lsZbdJhhVrkCcHhlNZTCsxXLMmAgi-sd4xq1llCRzAkr4eQ2
 دفتر اشتغال ایران و اروپا نسبت به ثبت
نام از متقاضیان کار در کشور آلمان با
اولویت رشته‌های علوم کامپیوتر و حوزه
فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرستاری و
کادر درمان اقدام می‌کند.
 شرایط ثبت نام به شرح زیر اعلام می
گردد:
* حداکثر سن 45 سال
* داشتن تخصص در هر یک از رشته های علوم
کامپیوتر و پرستاری و کادر درمان ( سایر
اولویت ها به زودی اعلام خواهد شد.)
* موفقیت در مصاحبه و تطبيق مدارک
تحصیلی
 مزایا:
* متقاضیانی که دارای مدرک زبان
آلمانی نیستند در صورت تمایل می‌توانند
ثبت نام کرده و در حین انجام فرآیند
آماده سازی مدارک، زبان آلمانی
بیاموزند.
* امکان همراهی و ملحق شدن همسر و
فرزندان زیر 18 سال وجود دارد.
* قرارداد کار دائم در آلمان از
ابتدای ورود.
* اقامت دائم آلمان پس از 2 سال برای
فرد کارجو و خانواده وی.
> فارغ التحصیلان سایر رشته ها نیز می
> توانند جهت ارزیابی شرایط و اطلاع از
> مناسب ترین روش مهاجرت و دریافت اقامت
> آلمان با مشاورین ما در ارتباط باشند.
>
> مهم: با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت
> با افرادی است که سریع تر نسبت به تکمیل
> فرم زیر و یا رزرو وقت مشاوره و ثبت نام
> اقدام نمایند.
 
 فرم امکان سنجی مهاجرت
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5eGIivAlR6FBv1wsr2XX87Gj0jFWzAegoUXb_hqoELaVthvJt2yX52I2wYzyBOdbanMXVmPdXSLtmYg4eSEhbo8ioDd7TPnwKPbw-LfRY_m-MoHzSSafEkwFN0iKWIPSIr9DyENSELO1zJi9YQOhlr3Ww2
  لینک انواع خدمات  
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cYULI3NjMKZp7Hoh9tx24oFvaw9_lMXg4M-ov9jglXVfoYxPw3yY7FnXBVW_6lu8TTo_rJ7_hyHQ-EwQ_ERM58WXu6WibJx5foSKiZkQcbGRQD0Rvf0ia0Y73wQSXJDXrG23OXrt6ric3YEGNIUFEQow2
            رزرو وقت
مشاوره   
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5fPIOKp5dwFZOjFGiZZZaI4vVAGYBXKAkWFek3SNl6etqbKsTxpJZ9i2f6jU321A4To8hg708SXlZo_BDEaTWAa0ljlb5lvQSdE-Inkk8nES6XUEiqTfw3C013OmobieZFf_o1vpymWhxqyNVuBgjSt6w2 
       
   توضیحات بیشتر  
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5dMrtJ4SiNpMRqeME0HWQPIOvL_j6YJx8_XhACRomQBHBiNQJjku_ejfjb00wJMsOyzFHgElQNP026FqGmkLR6tkNQporN1s9iRxhat4qdQbpZRMu3ZwNj6TQKBuZUMRlDeIuuk0HGegSvRmmMgIe823Q2
همکاران منتخب:
-------------------------
 
 اشتغال ایران و اروپا
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cXf4e6x5EXhHin9gbLY5Qrct6zE8KlaJIX4kS_qVlH0aWXuMJ7KvA-LxOKUsgwW69Uv6iGEOSfythdunT7gndwUGKLLfjKQiEEDfjqGi69JzTv18Aq6rWnBNgXsGwgl3A8nekW_ELmSyX8fGeWVDnsfw2
 
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cXf4e6x5EXhHin9gbLY5Qrct6zE8KlaJIX4kS_qVlH0aWXuMJ7KvA-LxOKUsgwW689G0Dq1_QJ8LXjGYiYu_hPZ5syNJ15o_3tlpumuA12HMumj0EFEp5ghiLtIrP76OyQ_98m8u1HZINYKn_tgfIbsA2اعزام
نیروی کار به کشور آلمان
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cXf4e6x5EXhHin9gbLY5Qrct6zE8KlaJIX4kS_qVlH0aWXuMJ7KvA-LxOKUsgwW68AdJPpsoriowpsG943728bYqfAuEqNGFMkCa4H_xIU2bTYlxGtYidYp0nOnSboOP-2NtkIt8UoBOwF52nH_8qDUA2
 تحت نظر وزارت کار ایران
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cXf4e6x5EXhHin9gbLY5Qrct6zE8KlaJIX4kS_qVlH0aWXuMJ7KvA-LxOKUsgwW69RWXXpjXTtP178JE1kHSWCVBHPUAOEc0_ilKXGAXezMsjv5mYXlZ11olwvRMCTJaBU24foJH8fv759YL_V44dNNA2
 
 دفتر هدایت و حمایت از
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cxSdpcHM4kTXRO1p5PIfFMeyd7Ybr5uPtUWzeiVXSIAPgeABRE_T9_ZSaGMkQPqr_2md3wNpv4lXzZlelaQ32mLNDBtA-9Cl86feH7dSiYfGz7FyANk5Q7EUkYRbSPLEEKsRN5tU831cA_Duj27Nyy5A2
 نیروی کار ایرانی در آلمان
 تحت مجوز شماره 190157 
 
 ARIKA GmbH
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cdvshmUETE1dnk_bqsRH1Xa-0JxWpw3NguwsQRA6f6mnH0oBEgVXKX43Yr-KLFb2u_sjxMMFgC4HOL-cXsotWRtFCgkGnDEINHLdBl6FXxwWk8R3HqNOEDs4NC6xY9FY6BEv9_8XJSfVlNtTqkCyiMsQ2
 شرکت ثبت شده اریکا در آلمان
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cdvshmUETE1dnk_bqsRH1Xa-0JxWpw3NguwsQRA6f6mnH0oBEgVXKX43Yr-KLFb2t2cBm-bi68oGsRK4y65wU91wHEONcKfqyujvjg7Ac5VhbB98p9CYSf0SV1g-sE0C9yLjKDkzffIvwfjFH1ChoSwA2
 به شماره ثبت 28871
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cdvshmUETE1dnk_bqsRH1Xa-0JxWpw3NguwsQRA6f6mnH0oBEgVXKX43Yr-KLFb2sYszqZbED8G8-QkyRM6tGXH5wjJlQBtvzBd8dio7Ir42BDN2DMjb0cWP7mJNXKcOE_DkrMXy2N89_owzJ_GNqW8g2
 
آدرس دفتر تهران
ميدان آرژانتين، خيابان هشتم بخارست
(احمد قصیر)، جنب ساختمان کنسولگری
آلمان، پلاك 13، طبقه اول، واحد3.
تماس: 02188176071 و 02188176048
آدرس دفتر آلمان
Farnstraße 2, 90480 Nürnberg, Germany
whatsapp: +49 1782351440
اریکا را در شبکه های اجتماعی دنبال
کنید
اینستاگرام
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5fiG6vtvH23LBgvRoXouOfmKYL48-TCHUWJ7eBx4FbtQv5Bc-LC6ewftlaWbgmDjG_xK7VWL90IQmmPXZ0vU3yQJ1HpwzJ4zAwIQ3ZyWm01-I0PY7GoUmOKF_a9vStT1V1q4vR1InHlB_HFb-rE1JdN3A2
لینکداین
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5d47tSMi0mW4YPUOL0GiyaotnA4xffz_2mTKMnPtZMtdg0XTIk-Xm2HirVSETJGje1nMECS4tHUeI4ADgo1ah6n5koW02Ir_SVthZB0AsICiqL6yb8qK00HUHdtXXvGhOreKTNgeHu2mmhY865Kitoj0g2
تلگرام
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/click?d=1ovwyIiJArW9KNjz8VGIjMDKqV93IP5Nvt-XAlhYbelsab3GLFAAu_ojMP7sZ2cHztRknYVQtuKUNSPi6o3N5dg-KQENPsKd3I-hJ8Nfm5cY25LwK0RLGeISh-GCERx7t4Zaw4HaRrSCTNwvgkdJRtfc0pPlR8t8Y7Nm58uKQvFGO4N_njf9Cz5k2JJKkFaOHyZc_peFfVasHkr_wG3Th-P2niq-Q7h2DhnS-fwnLBOasCvAppgzGdCy-Hzc6Gf3Gw2
Asiye Lajevardi, Tehran, Tehran, 987656544332, Iran, Islamic Republic Of
http://tracking.msg.hasaserver.com/tracking/unsubscribe?d=HLkMSVn7gWjey2hQLdJKcpAQEF0lNsWlHx66udPvdWnf0bDwXOuEw2wBLbGaGjV8HftPu1orVPhKhMgpPfH65dEItLi_rSJZVE-jy24vYNkF0


More information about the freebsd-apache mailing list