cvs commit: src/share/man/man4 ng_nat.4 src/sys/netgraph ng_nat.c ng_nat.h

Alexander Motin mav at FreeBSD.org
Sat Mar 1 17:14:03 UTC 2008


mav     2008-03-01 17:14:02 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  share/man/man4    ng_nat.4 
  sys/netgraph     ng_nat.c ng_nat.h 
 Log:
 Add support for the libalias redirect functionality.
 
 Submitted by:  Vadim Goncharov <vadim_nuclight at mail.ru>
 
 Revision Changes  Path
 1.4    +188 -2  src/share/man/man4/ng_nat.4
 1.11   +431 -1  src/sys/netgraph/ng_nat.c
 1.3    +127 -0  src/sys/netgraph/ng_nat.h


More information about the cvs-src mailing list