cvs commit: src/usr.bin/calendar/calendars/de_DE.ISO8859-1 calendar.geschichte

Greg Lehey grog at FreeBSD.org
Wed Oct 8 21:12:22 PDT 2003


grog    2003/10/08 21:12:21 PDT

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  usr.bin/calendar/calendars/de_DE.ISO8859-1 calendar.geschichte 
 Log:
 Correct format: text lines *must* contain a tab character.
 
 PR:   43989
 
 Revision Changes  Path
 1.11   +10 -10  src/usr.bin/calendar/calendars/de_DE.ISO8859-1/calendar.geschichte


More information about the cvs-src mailing list