cvs commit: ports/japanese/ddskk Makefile ports/japanese/ddskk/files patch-SKK-MK

Yoichi NAKAYAMA yoichi at FreeBSD.org
Fri Jul 27 00:14:39 UTC 2007


yoichi   2007-07-27 00:14:39 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  japanese/ddskk    Makefile 
 Added files:
  japanese/ddskk/files patch-SKK-MK 
 Log:
 Apply change in skk cvs to install skk-e21 with emacs-22
 (cvs di -kk -r 1.125 -r 1.126 SKK-MK)
 
 PR:       ports/114946
 Submitted by:  Takamichi Tateoka
 
 Revision Changes  Path
 1.21   +1 -1   ports/japanese/ddskk/Makefile
 1.1    +17 -0   ports/japanese/ddskk/files/patch-SKK-MK (new)


More information about the cvs-ports mailing list