cvs commit: doc/share/pgpkeys vsevolod.key

Vsevolod Stakhov vsevolod at FreeBSD.org
Wed May 16 14:14:21 UTC 2012


vsevolod  2012-05-16 14:14:20 UTC

 FreeBSD doc repository (ports committer)

 Modified files:
  share/pgpkeys    vsevolod.key 
 Log:
 Update my pgp key.
 
 Revision Changes  Path
 1.4    +51 -40  doc/share/pgpkeys/vsevolod.key


More information about the cvs-doc mailing list