cvs commit: www/de developers.sgml where.sgml www/de/platforms amd64.sgml arm.sgml www/de/share/sgml news.xml

Johann Kois jkois at FreeBSD.org
Sat Nov 7 23:00:31 UTC 2009


jkois    2009-11-07 23:00:31 UTC

 FreeBSD doc repository

 Modified files:
  de          developers.sgml where.sgml 
  de/platforms     amd64.sgml arm.sgml 
  de/share/sgml    news.xml 
 Log:
 MFde:  Update the german website.
 
 www/de/developers.sgml             1.231 -> 1.232
 www/de/where.sgml                1.100 -> 1.101
 www/de/platforms/amd64.sgml           1.23  -> 1.24
 www/de/platforms/arm.sgml            1.13  -> 1.14
 www/de/share/sgml/news.xml           1.273 -> 1.275
 
 Obtained from: The FreeBSD German Documentation Project
 
 Revision Changes  Path
 1.45   +3 -2   www/de/developers.sgml
 1.19   +2 -3   www/de/platforms/amd64.sgml
 1.11   +3 -3   www/de/platforms/arm.sgml
 1.96   +27 -2   www/de/share/sgml/news.xml
 1.30   +4 -2   www/de/where.sgml


More information about the cvs-doc mailing list