git: d1120bc41c7b - main - math/R-cran-hexbin: New port: Hexagonal Binning Routines

From: Guangyuan Yang <ygy_at_FreeBSD.org>
Date: Sun, 16 Jan 2022 05:53:45 UTC
The branch main has been updated by ygy:

URL: https://cgit.FreeBSD.org/ports/commit/?id=d1120bc41c7b21c09e31cdb685739d033f634275

commit d1120bc41c7b21c09e31cdb685739d033f634275
Author:   Guangyuan Yang <ygy@FreeBSD.org>
AuthorDate: 2022-01-16 05:53:36 +0000
Commit:   Guangyuan Yang <ygy@FreeBSD.org>
CommitDate: 2022-01-16 05:53:36 +0000

  math/R-cran-hexbin: New port: Hexagonal Binning Routines
---
 math/Makefile        | 1 +
 math/R-cran-hexbin/Makefile | 18 ++++++++++++++++++
 math/R-cran-hexbin/distinfo | 3 +++
 math/R-cran-hexbin/pkg-descr | 3 +++
 4 files changed, 25 insertions(+)

diff --git a/math/Makefile b/math/Makefile
index e9a903e9519d..9f829a8890ba 100644
--- a/math/Makefile
+++ b/math/Makefile
@@ -65,6 +65,7 @@
   SUBDIR += R-cran-gss
   SUBDIR += R-cran-gtable
   SUBDIR += R-cran-haven
+  SUBDIR += R-cran-hexbin
   SUBDIR += R-cran-igraph
   SUBDIR += R-cran-influenceR
   SUBDIR += R-cran-inline
diff --git a/math/R-cran-hexbin/Makefile b/math/R-cran-hexbin/Makefile
new file mode 100644
index 000000000000..0401b02cfcf2
--- /dev/null
+++ b/math/R-cran-hexbin/Makefile
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Created by: Guangyuan Yang <ygy@FreeBSD.org>
+
+PORTNAME=	hexbin
+DISTVERSION=	1.28.2
+CATEGORIES=	math
+DISTNAME=	${PORTNAME}_${DISTVERSION}
+
+MAINTAINER=	ygy@FreeBSD.org
+COMMENT=	Hexagonal Binning Routines
+
+LICENSE=	GPLv2
+
+BUILD_DEPENDS=	R-cran-knitr>0:print/R-cran-knitr
+TEST_DEPENDS=	R-cran-knitr>0:print/R-cran-knitr
+
+USES=		cran:auto-plist,compiles
+
+.include <bsd.port.mk>
diff --git a/math/R-cran-hexbin/distinfo b/math/R-cran-hexbin/distinfo
new file mode 100644
index 000000000000..27f31a794b50
--- /dev/null
+++ b/math/R-cran-hexbin/distinfo
@@ -0,0 +1,3 @@
+TIMESTAMP = 1642237807
+SHA256 (hexbin_1.28.2.tar.gz) = 6241f8d3a6c6be2c1c693c3ddb99554bc103e3c6cf602d0c2787c0ce6fd1702d
+SIZE (hexbin_1.28.2.tar.gz) = 1066670
diff --git a/math/R-cran-hexbin/pkg-descr b/math/R-cran-hexbin/pkg-descr
new file mode 100644
index 000000000000..634370cdd20c
--- /dev/null
+++ b/math/R-cran-hexbin/pkg-descr
@@ -0,0 +1,3 @@
+Binning and plotting functions for hexagonal bins.
+
+WWW: https://github.com/edzer/hexbin