cvs commit: ports/lang/rakudo Makefile distinfo pkg-plist

From: Sergey Skvortsov <skv_at_FreeBSD.org>
Date: Sun, 30 May 2010 18:23:30 +0000 (UTC)
skv     2010-05-30 18:23:30 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  lang/rakudo     Makefile distinfo pkg-plist 
 Log:
 Update to 2010.05 "Erlangen"
 
 PR:       ports/146771
 Submitted by:  Aliaksandr Zahatski <zahatski_at_gmail.com>
 
 Revision Changes  Path
 1.10   +1 -3   ports/lang/rakudo/Makefile
 1.5    +3 -3   ports/lang/rakudo/distinfo
 1.4    +7 -1   ports/lang/rakudo/pkg-plist
Received on Sun May 30 2010 - 18:23:30 UTC