cvs commit: ports/x11-toolkits/p5-Wx Makefile distinfo pkg-plist

From: Sylvio Cesar Teixeira <sylvio_at_FreeBSD.org>
Date: Sun, 23 May 2010 17:12:54 +0000 (UTC)
sylvio   2010-05-23 17:12:54 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  x11-toolkits/p5-Wx  Makefile distinfo pkg-plist 
 Log:
 - Update to 0.97
 
 PR:       Cezary Morga <cm_at_therek.net> (maintainer)
 
 Revision Changes  Path
 1.14   +4 -3   ports/x11-toolkits/p5-Wx/Makefile
 1.8    +3 -3   ports/x11-toolkits/p5-Wx/distinfo
 1.3    +1 -0   ports/x11-toolkits/p5-Wx/pkg-plist
Received on Sun May 23 2010 - 17:12:55 UTC