cvs commit: src/sys/amd64/amd64 genassym.c src/sys/i386/i386 genassym.c

From: Joseph Koshy <jkoshy_at_FreeBSD.org>
Date: Fri, 23 Nov 2007 03:03:30 +0000 (UTC)
jkoshy   2007-11-23 03:03:30 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  sys/amd64/amd64   genassym.c 
  sys/i386/i386    genassym.c 
 Log:
 MFP4: Add assembly language symbols used by hwpmc(4)'s callchain capture.
 
 Revision Changes  Path
 1.166   +3 -0   src/sys/amd64/amd64/genassym.c
 1.161   +3 -0   src/sys/i386/i386/genassym.c
Received on Fri Nov 23 2007 - 03:03:30 UTC