svn commit: r219174 - head/usr.bin/calendar/calendars/ru_RU.KOI8-R

Sergey A. Osokin osa at FreeBSD.org
Wed Mar 2 11:04:50 UTC 2011


Author: osa (ports committer)
Date: Wed Mar  2 11:04:50 2011
New Revision: 219174
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/base/219174

Log:
  Fix beginning day of the Carnival. it starts

Modified:
  head/usr.bin/calendar/calendars/ru_RU.KOI8-R/calendar.pagan   (contents, props changed)

Modified: head/usr.bin/calendar/calendars/ru_RU.KOI8-R/calendar.pagan
==============================================================================
--- head/usr.bin/calendar/calendars/ru_RU.KOI8-R/calendar.pagan	Wed Mar  2 09:53:13 2011	(r219173)
+++ head/usr.bin/calendar/calendars/ru_RU.KOI8-R/calendar.pagan	Wed Mar  2 11:04:50 2011	(r219174)
@@ -17,7 +17,7 @@ Paskha=ðÁÓÈÁ
 29 ÆÅ×	äÅÎØ ëÁÝÅÑ
  1 ÍÁÒ	äÅÎØ íÁÒÅÎÙ
 14 ÍÁÒ	îÏ×ÙÊ çÏÄ, ï×ÓÅÎØ ÍÁÌÙÊ
-ðÁÓÈÁ-47	íÁÓÌÅÎÉÃÁ
+ðÁÓÈÁ-55	íÁÓÌÅÎÉÃÁ
 ðÁÓÈÁ+7	ëÒÁÓÎÁÑ çÏÒËÁ
 ðÁÓÈÁ+16	òÁÄÕÎÉÃÁ
 20 ÍÁÒ*	÷ÅÓÅÎÎÉÅ ÒÁ×ÎÏÄÅÎÓÔ×ÉÅ


More information about the svn-src-all mailing list