PERFORCE change 155509 for review

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Wed Dec 31 15:32:08 UTC 2008


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=155509

Change 155509 by rene at rene_self on 2008/12/31 15:31:50

	Complete merge of updating chapter into cutting-edge chapter.	

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml#8 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml#8 (text+ko) ====

@@ -50,36 +50,51 @@
   </authorgroup>
  </chapterinfo>
 
- <title>Het scherp van de snede</title>
+ <title>&os; updaten en upgraden</title>
 
- <sect1 id="cutting-edge-synopsis">
+ <sect1 id="updating-upgrading-synopsis">
   <title>Overzicht</title>
 
   <para>&os; wordt ontwikkeld tussen de verschillende versies in.
-   Voor mensen die het nieuwste van het nieuwste willen hebben zijn
-   er verschillende makkelijke mechanismes om een systeem
-   gesynchroniseerd te houden met de laatste ontwikkelingen. Wees
-   gewaarschuwd: het nieuwste van het nieuwste is niet voor
-   iedereen geschikt! Dit hoofdstuk helpt om een keuze te maken of
-   het wenselijk is het ontwikkelsysteem te volgen of
-   &eacute;&eacute;n van de uitgegeven versies.</para>
+   Sommige mensen prefereren om de officieel uitgegeven versies te
+   draaien, terwijl anderen gesynchroniseerd willen blijven met de
+   nieuwste ontwikkelingen. Zelfs offici&euml;le uitgaven echter
+   worden vaak bijgewerkt met veiligheids- en andere kritieke
+   reparaties. Ongeacht de gebruikte versie biedt &os; alle
+   noodzakelijke gereedschappen om uw systeem bijgewerkt te houden,
+   en maakt het het upgraden tussen versies ook gemakkelijk. Dit
+   hoofdstuk helpt om een keuze te maken of het wenselijk is het
+   ontwikkelsysteem te volgen of &eacute;&eacute;n van de uitgegeven
+   versies. De basisgereedschappen om uw systeem bijgewerkt te
+   houden worden ook gepresenteerd.</para>
 
   <para>Na het lezen van dit hoofdstuk weet de lezer:</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>De verschillen tussen de ontwikkeltakken &os.stable; en
-	 &os.current;;</para>
+	<para>Welke gereedschappen gebruikt kunnen worden om het systeem
+	 en de Portscollectie te updaten.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
 	<para>Hoe een systeem bijgewerkt kan worden met
+	 <application>freebsd-update</application>,
 	 <application>CVSup</application>,
 	 <application>CVS</application> of
 	 <application>CTM</application>;</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
+	<para>Hoe de toestand van een ge&iuml;nstalleerd systeem met een
+	 bekende maagdelijke kopie te vergelijken.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>De verschillen tussen de ontwikkeltakken &os.stable; en
+	 &os.current;;</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
 	<para>Hoe een basissysteem opnieuw te compileren en
 	 te herinstalleren met <command>make buildworld</command>,
 	 enzovoort.</para>
@@ -111,6 +126,408 @@
   </note>
  </sect1>
 
+ <sect1 id="updating-upgrading-freebsdupdate">
+  <sect1info>
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Tom</firstname>
+	 <surname>Rhodes</surname>
+	 <contrib>Geschreven door </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Colin</firstname>
+	 <surname>Percival</surname>
+	 <contrib>Gebaseerd op notities aangeleverd door </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+  </sect1info>
+
+  <title>FreeBSD Update</title>
+
+  <indexterm><primary>updaten en upgraden</primary></indexterm>
+
+  <indexterm>
+   <primary>freebsd-update</primary>
+
+   <see>updating-upgrading</see>
+  </indexterm>
+
+  <para>Het toepassen van beveiligingspatches is een belangrijk
+   onderdeel van het beheren van computersoftware, met name het
+   besturingssysteem. Dit was voor een lange tijd geen gemakkelijk
+   proces op &os;. Er moesten patches op de broncode worden
+   toegepast, de code moest herbouwd worden tot binairen, en daarna
+   moesten de binairen worden geherinstalleerd.</para>
+
+  <para>Dit is niet langer het geval aangezien &os; nu een gereedschap
+   heeft dat eenvoudigweg <command>freebsd-update</command> heet.
+   Dit gereedschap biedt twee gescheiden functies. Ten eerste
+   voorziet het in het toepassen van binaire beveiligings- en
+   errata-updates op het basissysteem van &os; zonder de eis om te
+   bouwen en te installeren. Ten tweede ondersteunt het gereedschap
+   kleine en grote uitgave-upgrades.</para>
+
+  <note>
+   <para>Binaire updates zijn beschikbaar voor alle architecturen en
+	uitgaven die momenteel door het beveiligingsteam worden
+	ondersteund; voor sommige eigenschappen, zoals de upgrades van
+	het besturingssysteem &os;, zijn de laatste uitgave van
+	&man.freebsd-update.8; en &os;&nbsp;6.3 nodig. Voordat naar
+	een nieuwe uitgave wordt ge-updated, dienen de huidige
+	uitgaveaankondigingen gelezen te worden aangezien ze belangrijke
+	informatie over de gewenste uitgave kunnen bevatten. De
+	aankondigingen kunnen op de volgende koppeling bekeken worden:
+	<ulink url="http://www.FreeBSD.org/releases/"></ulink>.</para>
+  </note>
+
+  <para>Als er een <command>crontab</command> bestaat die de
+   mogelijkheden van <command>freebsd-update</command> gebruikt, moet
+   het uitgeschakeld worden voordat aan de volgende operatie wordt
+   begonnen.</para>
+
+  <sect2>
+   <title>Het configuratiebestand</title>
+
+   <para>Sommige gebruikers willen het configuratiebestand tweaken,
+	waardoor het proces beter gecontroleerd kan worden. De opties
+	zijn goed gedocumenteerd, maar voor de volgenden is wat extra
+	uitleg nodig:</para>
+
+   <programlisting># Componenten van het basissysteem die bijgewerkt moeten blijven
+Components src world kernel</programlisting>
+
+   <para>Deze parameter bepaalt welke delen van &os; bijgewerkt
+	blijven. Standaard wordt de broncode bijgewerkt, het hele
+	basissysteem, en de kernel. Dezelfde componenten als tijdens de
+	installatie zijn beschikbaar, het toevoegen van bijvoorbeeld
+	"world/games" zou de spelpatches toepassen. Het gebruik van
+	"src/bin" zou de broncode in <filename
+	 class="directory">src/bin</filename> bijgewerkt houden.</para>
+
+   <para>Het beste kan dit op de standaardwaarde blijven aangezien
+	het veranderen hiervan om specifieke items te bevatten de
+	gebruiker dwingt om alle items die bijgewerkt dienen te worden
+	op te noemen. Dit kan rampzalige gevolgen hebben aangezien de
+	broncode en de binairen asynchroon kunnen raken.</para>
+
+   <programlisting># Paden die beginnen met iets wat overeenkomt met een regel in een IgnorePaths
+# statement zullen genegeerd worden.
+IgnorePaths</programlisting>
+
+   <para>Voeg paden, zoals
+	<filename class="directory">/bin</filename> of
+	<filename class="directory">/sbin</filename> toe om deze
+	specifieke mappen ongemoeid te laten tijdens het updateproces.
+	Deze optie kan gebruikt worden om te voorkomen dat
+	<command>freebsd-update</command> lokale wijzigingen
+	overschrijft.</para>
+
+   <programlisting># Paden die beginnen met iets wat overeenkomt met een regel in een UpdateIfUnmodified
+# statement zullen alleen worden bijgewerkt als de inhoud van het bestand niet is
+# gewijzigd door de gebruiker (tenzij veranderingen zijn samengevoegd; zie beneden).
+UpdateIfUnmodified /etc/ /var/ /root/ /.cshrc /.profile</programlisting>
+
+   <para>Werk configuratiebestanden in de aangegeven mappen alleen
+	bij als ze niet zijn gewijzigd. Alle veranderingen die door de
+	gebruiker zijn gemaakt maken het automatisch bijwerken van deze
+	bestanden ongeldig. Er is een andere optie,
+	<literal>KeepModifiedMetadata</literal>, die
+	<command>freebsd-update</command> instrueert om de veranderingen
+	tijdens het samenvoegen te bewaren.</para>
+
+   <programlisting># Wanneer naar een nieuwe uitgave van &os; wordt ge-upgraded, worden lokale veranderingen van bestanden die overeenkomen met MergeChanges
+# samengevoegd in de versie van de nieuwe uitgave.
+MergeChanges /etc/ /var/named/etc/</programlisting>
+
+   <para>Lijst van mappen met instellingenbestanden waar
+	<command>freebsd-update</command> moet proberen om in samen te
+	voegen. Het proces van bestanden samenvoegen is een serie
+	van &man.diff.1;-patches die ongeveer gelijk is aan
+	&man.mergemaster.8; met minder opties, de samenvoegingen worden
+	ofwel geaccepteerd, of openen een tekstverwerker, of zorgen
+	ervoor dat <command>freebsd-update</command> afbreekt. Maak in
+	geval van twijfel een reservekopie van <filename
+	 class="directory">/etc</filename> en accepteer de
+	samenvoegingen. In <xref linkend="mergemaster"> staat meer
+	informatie over het commando <command>mergemaster</command>.</para>
+
+   <programlisting># Map waarin de gedownloade updates en tijdelijke
+bestanden
+# die door een &os; Update worden gebruikt worden worden opgeslagen.
+# WorkDir /var/db/freebsd-update</programlisting>
+
+   <para>Dit is de map waarin alle patches en tijdelijke bestanden
+	worden geplaatst. In het geval dat de gebruiker een
+	versie-upgrade uitvoert, dient deze locatie tenminste een
+	gigabyte aan vrije schijfruimte te hebben.</para>
+
+   <programlisting># Wanneer tussen uitgaven wordt ge-upgraded, dient de lijst van Componenten dan
+# strikt gelezen te worden (StrictComponents yes) of slechts als een lijst van componenten
+
+# die ge&iuml;nstalleerd *kunnen* worden en waarvan &os; Update uit dient te zoeken
+# welke daadwerkelijk zijn ge&iuml;nstalleerd en die te upgraden (StrictComponents no)?
+# StrictComponents no</programlisting>
+
+   <para>Wanneer ingesteld op <literal>yes</literal>, zal
+	<command>freebsd-update</command> aannemen dat de lijst
+	<literal>Components</literal> compleet is en zal het niet
+	proberen om wijzigingen buiten de lijst te maken. Effectief zal
+	<command>freebsd-update</command> proberen om elk bestand bij te
+	werken dat op de lijst <literal>Components</literal> staat.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Beveiligingspatches</title>
+
+   <para>Beveiligingspatches staan op een verre machine en kunnen met
+	het volgende commando gedownload en ge&iuml;nstalleerd
+	worden:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update fetch</userinput>
+&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
+
+   <para>Als er kernelpatches zijn toegepast moet het systeem opnieuw
+	opgestart worden. Als alles goed is gegaan dient het systeem
+	gepatcht te zijn en kan <command>freebsd-update</command> als
+	een nachtelijke &man.cron.8;-taak gedraaid worden. Een regel
+	in <filename>/etc/crontab</filename> zou genoeg moeten zijn om
+	deze taak te volbrengen:</para>
+
+   <programlisting>@daily                 root  freebsd-update cron</programlisting>
+
+   <para>Deze regel verklaart dat eenmaal per dag het commando
+	<command>freebsd-update</command> gedraaid zal worden. Op deze
+	manier, door het argument <option>cron</option> te gebruiken,
+	zal <command>freebsd-update</command> alleen kijken of er
+	updates bestaan. Als er patches bestaan, zullen ze automatisch
+	worden gedownload naar de plaatselijke schijf maar niet worden
+	toegepast. Er zal een email aan de gebruiker
+	<username>root</username> worden verstuurd zodat ze handmatig
+	ge&iuml;nstalleerd kunnen worden.</para>
+
+   <para>Als er iets misging, heeft <command>freebsd-update</command>
+	de mogelijkheid om de laatste verzamelingen veranderingen terug
+	te draaien met het volgende commando:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update rollback</userinput></screen>
+
+   <para>Eenmaal voltooid, dient het systeem herstart te worden als
+	de kernel of enige kernelmodule is gewijzigd. Dit stelt &os; in
+	staat om de nieuwe binairen in het geheugen te laden.</para>
+
+   <note>
+	<para>De <command>freebsd-update</command> werkt alleen met de
+	 kernel <filename>GENERIC</filename>. Als er wijzigingen aan
+	 de kernel <filename>GENERIC</filename> zijn gemaakt of er een
+	 eigen kernel is ge&iuml;nstalleerd, wordt
+	 <command>freebsd-update</command> niet voltooid&nbsp;&mdash;
+	 het zal falen in het eerste geval en een fout produceren in
+	 het laatste.</para>
+   </note>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Grote en kleine upgrades</title>
+
+   <para>Dit proces ruimt oude objectbestanden en bibliotheken op
+	waardoor de meeste applicaties van derde partijen kapot gaan.
+	Het wordt aangeraden dat alle ge&iuml;nstalleerde poorten ofwel
+	verwijderd en geherinstalleerd worden of later ge-upgraded
+	worden met het hulpmiddel <filename
+	 role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename>. De meeste
+	gebruikers zullen willen proefdraaien met het volgende
+	commando:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -af</userinput></screen>
+
+   <para>Dit zorgt ervoor dat alles juist wordt geherinstalleerd.
+	Merk op dat het instellen van de omgevingsvariabele
+	<makevar>BATCH</makevar> op <literal>yes</literal> het antwoord
+	<literal>yes</literal> zal geven op alle prompts tijdens dit
+	proces, waardoor het niet nodig is om handmatig in het
+	bouwproces in te grijpen.</para>
+
+   <para>Updates van grote en kleine versies kunnen worden uitgevoerd
+	door een uitgaveversie als doel aan
+	<command>freebsd-update</command> op te geven, het volgende
+	commando zal bijvoorbeeld updaten naar &os;&nbsp;6.3:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update -r 6.3-RELEASE upgrade</userinput></screen>
+
+   <para>Nadat het commando is ontvangen, zal
+	<command>freebsd-update</command> het instellingenbestand en het
+	huidige systeem evalueren in een poging om de benodigde
+	informatie te verzamelen om het systeem te updaten. Een lijst
+	op het scherm zal aangeven welke componenten zijn gedetecteerd
+	en welke niet. Bijvoorbeeld:</para>
+
+   <screen>Looking up update.FreeBSD.org mirrors... 1 mirrors found.
+Fetching metadata signature for 6.3-BETA1 from update1.FreeBSD.org... done.
+Fetching metadata index... done.
+Inspecting system... done.
+
+The following components of FreeBSD seem to be installed:
+kernel/smp src/base src/bin src/contrib src/crypto src/etc src/games
+src/gnu src/include src/krb5 src/lib src/libexec src/release src/rescue
+src/sbin src/secure src/share src/sys src/tools src/ubin src/usbin
+world/base world/info world/lib32 world/manpages
+
+The following components of FreeBSD do not seem to be installed:
+kernel/generic world/catpages world/dict world/doc world/games
+world/proflibs
+
+Does this look reasonable (y/n)? y</screen>
+
+   <para>Nu zal <command>freebsd-update</command> proberen om alle
+	bestanden die nodig zijn voor de upgrade te downloaden. In
+	sommige gevallen kan de gebruiker worden gevraagd wat te
+	installeren of hoe verder te gaan.</para>
+
+   <para>Nadat alle patches zijn gedownload naar het plaatselijke
+	systeem zullen ze worden toegepast. Dit proces kan afhankelijk
+	van de snelheid en werklast van de machine even duren. Hierna
+	zullen instellingenbestanden worden samengevoegd&nbsp;&mdash;
+	voor dit gedeelte van het proces is enige tussenkomst van de
+	gebruiker nodig aangezien een bestand kan worden samengevoegd of
+	omdat er een tekstverwerker op het scherm kan verschijnen om het
+	bestand handmatig samen te voegen. Het resultaat van elke
+	succesvolle samenvoeging zal aan de gebruiker worden getoond
+	naarmate het proces verder gaat. Een mislukte of genegeerde
+	samenvoegpoging zal het proces afbreken. Het is mogelijk voor
+	gebruikers om een reservekopie van <filename
+	 class="directory">/etc</filename> te maken en belangrijke
+	bestanden, zoals <filename>master.passwd</filename> of
+	<filename>group</filename>, later samen te voegen.</para>
+
+   <note>
+	<para>Het systeem is nog niet veranderd, al het patchen en
+	 samenvoegen gebeurt in een andere map. Wanneer alle patches
+	 succesvol zijn toegepast, alle instellingenbestanden zijn
+	 samengevoegd en het erop lijkt dat het proces soepel verloopt,
+	 dienen de veranderingen verzegeld te worden door de
+	 gebruiker.</para>
+   </note>
+
+   <para>Als dit proces eenmaal voltooid is, kan de upgrade aan de
+	schijf toevertrouwd worden met het volgende commando.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
+
+   <para>De kernel en kernelmodules zullen als eerste gepatcht
+	worden. Nu moet de machine opnieuw opgestart worden. Het
+	volgende commando kan gegeven worden om de machine te herstarten
+	en dus de nieuwe kernel in het geheugen te laden:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>shutdown -r now</userinput></screen>
+
+   <para>Als het systeem weer actief is, moet
+	<command>freebsd-update</command> nogmaals gestart worden.
+	De toestand van het proces is opgeslagen en dus zal
+	<command>freebsd-update</command> niet vooraan beginnen, maar
+	zal het alle oude gedeelde bibliotheken en objectbestanden
+	verwijderen. Geef het volgende commando om verder te gaan op
+	dit punt:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
+
+   <note>
+	<para>Afhankelijk van het feit of er versienummers van
+	 bibliotheken zijn opgehoogd, kunnen er slechts twee in plaats
+	 van drie installatiefasen zijn.</para>
+   </note>
+
+   <para>Alle software van derde partijen dient nu opnieuw gebouwd en
+	ge&iuml;nstalleerd te worden. Dit is nodig omdat
+	ge&iuml;nstalleerde software van bibliotheken afhankelijk kan
+	zijn die tijdens het upgradeproces zijn verwijderd. Het
+	commando <filename
+	 role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename> kan gebruikt
+	worden om dit proces te automatiseren. Dit proces kan met de
+	volgende commando's gestart worden:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -f ruby</userinput>
+&prompt.root; <userinput>rm /var/db/pkg/pkgdb.db</userinput>
+&prompt.root; <userinput>portupgrade -f ruby18-bdb</userinput>
+&prompt.root; <userinput>rm /var/db/pkg/pkgdb.db /usr/ports/INDEX-*.db</userinput>
+&prompt.root; <userinput>portupgrade -af</userinput></screen>
+
+   <para>Voltooi, nadat dit voltooid is, het upgradeproces met een
+	laatste aanroep naar <command>freebsd-update</command>. Geef
+	het volgende commando om alle losse eindjes in het upgradeproces
+	samen te knopen:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
+
+   <para>Start de machine opnieuw op in de nieuwe &os;-versie. Het
+	proces is voltooid.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Het vergelijken van systeemtoestanden</title>
+
+   <para>Het gereedschap <command>freebsd-update</command> kan
+	gebruikt worden om de toestand van de ge&iuml;nstalleerde versie
+	van &os; met een bekende goede kopie te vergelijken. Deze optie
+	evalueert de huidige versie van systeemgereedschappen,
+	bibliotheken, en instellingenbestanden. Geef het volgende
+	commando om met de vergelijking te beginnen:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update IDS &gt;&gt; uitvoerbestand.ids</userinput></screen>
+
+   <warning>
+	<para>Hoewel de commandonaam <acronym>IDS</acronym> is, is het
+	 in geen geval een vervanging voor een indringdetectiesysteem
+	 zoals <filename role="package">security/snort</filename>.
+	 Aangezien <command>freebsd-update</command> gegevens op schijf
+	 opslaat, is de mogelijkheid om te knoeien duidelijk. Hoewel
+	 deze mogelijkheid verminderd kan worden door de instelling
+	 <varname>kern.securelevel</varname> te gebruiken en de
+	 gegevens van <command>freebsd-update</command> op een
+	 bestandssysteem dat alleen gelezen kan worden op te slaan
+	 wanneer deze niet gebruikt worden, zou een betere oplossing
+	 zijn om het systeem met een veilige schijf te vergelijken,
+	 zoals een <acronym>DVD</acronym> of een veilig opgeslagen
+	 externe <acronym>USB</acronym>-schijf.</para>
+   </warning>
+
+   <para>Het systeem zal nu ge&iuml;nspecteerd worden, en er zal een
+	lijst van hun &man.sha256.1;-hashwaarden, zowel de bekende
+	waarde in de uitgave en de huidige ge&iuml;nstalleerde waarde,
+	afgebeeld worden. Hierom wordt de uitvoer naar het bestand
+	<filename>uitvoerbestand.ids</filename> gezonden. Het scrollt
+	te snel voorbij om het met het oog te vergelijken, en het vult
+	al snel de gehele consolebuffer op.</para>
+
+   <para>Deze regels zijn ook extreem lang, maar het uitvoerformaat
+	kan vrij eenvoudig geparsed worden. Geef, om bijvoorbeeld een
+	lijst van alle bestanden te krijgen die verschillen van die in
+	de uitgave, het volgende commando:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cat uitvoerbestand.ids | awk '{ print $1 }' | more</userinput>
+/etc/master.passwd
+/etc/motd
+/etc/passwd
+/etc/pf.conf</screen>
+
+   <para>Deze uitvoer is afgekapt, er bestaan veel meer bestanden.
+	Sommige van deze bestanden hebben natuurlijke veranderingen, het
+	<filename>/etc/passwd</filename> is gewijzigd omdat er
+	gebruikers aan het systeem zijn toegevoegd. In sommige gevallen
+	kunnen er andere bestanden zijn, zoals kernelmodules, die
+	verschillen aangezien <command>freebsd-update</command> ze
+	ge-updated kan hebben. Voeg, om bepaalde bestanden of mappen
+	uit te sluiten, deze toe aan de optie
+	<literal>IDSIgnorePaths</literal> in
+	<filename>/etc/freebsd-update.conf</filename>.</para>
+
+   <para>Dit systeem kan gebruikt worden als deel van een uitgebreide
+	upgrademethode, afgezien van de eerder besproken versie.</para>
+  </sect2>
+ </sect1>
+
  <sect1 id="updating-upgrading-portsnap">
   <sect1info>
    <authorgroup>
@@ -199,7 +616,7 @@
  </sect1>
 
  <sect1 id="current-stable">
-  <title>&os.current; vs. &os.stable;</title>
+  <title>Een ontwikkelingstak volgen</title>
 
   <indexterm><primary>-CURRENT</primary></indexterm>
 
@@ -1024,8 +1441,8 @@
 &prompt.root; <userinput>rm -rf *</userinput></screen>
   </sect2>
 
-  <sect2 id="cutting-edge-recompilebase">
-   <title>Broncode van het basis systeem hercompileren</title>
+  <sect2 id="updating-upgrading-recompilebase">
+   <title>Broncode van het basissysteem hercompileren</title>
 
    <sect3>
 	<title>Uitvoer bewaren</title>
@@ -1420,7 +1837,8 @@
 
 	<para>Als &man.mergemaster.8; gebruikt wordt (zoals
 	 aangeraden), kan doorgegaan worden met het <link
-	  linkend="cutting-edge-rebooting">volgende onderdeel</link>.</para>
+	  linkend="updating-upgrading-rebooting">volgende
+	  onderdeel</link>.</para>
 
 	<para>De simpelste manier om met de hand bij te werken, is de
 	 bestanden in een nieuwe map installeren en daarna naar
@@ -1578,7 +1996,7 @@
    </sect3>
   </sect2>
 
-  <sect2 id="cutting-edge-rebooting">
+  <sect2 id="updating-upgrading-rebooting">
    <title>Herstarten</title>
 
    <para>Dit was het. Na een controle of alles op de juiste plaats
@@ -1597,9 +2015,9 @@
    <para>Als er dingen misgingen is het makkelijk om een deel van
 	het systeem opnieuw te bouwen. Als bijvoorbeeld per ongeluk
 	<filename>/etc/magic</filename> verwijderd is als onderdeel
-	van de upgrade of door een merge van <filename>/etc</filename>,
-	dan werkt &man.file.1; niet meer. Dat kan als volgt opgelost
-	worden:</para>
+	van de upgrade of door het samenvoegen van
+	<filename>/etc</filename>, dan werkt &man.file.1; niet meer.
+	Dat kan als volgt opgelost worden:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/usr.bin/file</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make all install</userinput></screen>


More information about the p4-projects mailing list