PERFORCE change 155416 for review

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Mon Dec 29 14:19:43 UTC 2008


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=155416

Change 155416 by rene at rene_self on 2008/12/29 14:19:17

	MFen handbook/network-servers 1.111 -> 1.113

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.sgml#11 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.sgml#11 (text+ko) ====

@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSDnl: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.sgml,v 1.48 2006/01/05 21:13:23 siebrand Exp $
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.sgml
-   %SRCID%	1.111
+   %SRCID%	1.113
 -->
 
 <chapter id="network-servers">
@@ -86,6 +86,10 @@
 	 een tijdserver opgezet kan worden met het NTP-protocol.</para>
    </listitem>
 
+   <listitem>
+	<para>Hoe het standaard log-daemon <command>syslogd</command> in
+	 te stellen om logs van hosts op afstand te accepteren.</para>
+   </listitem>
   </itemizedlist>
 
   <para>Veronderstelde voorkennis:</para>
@@ -4211,7 +4215,7 @@
 	</varlistentry>
    </variablelist>
 
-   <para>Het is altijd een goed idee om reservekopi&euml;n te maken
+   <para>Het is altijd een goed idee om reservekopie&euml;n te maken
 	van het instellingenbestand voor
 	<application>Apache</application> v&oacute;&oacute;r het maken
 	van wijzigingen. Als de juiste instellingen gemaakt zijn, kan
@@ -5331,6 +5335,289 @@
 	<filename>/usr/share/doc/ntp/</filename>.</para>
   </sect2>
  </sect1>
+
+ <sect1 id="network-syslogd">
+  <sect1info>
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Tom</firstname>
+	 <surname>Rhodes</surname>
+	 <contrib>Bijgedragen door </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+  </sect1info>
+
+  <title>Hosts op afstand loggen met
+   <command>syslogd</command></title>
+
+  <para>Het omgaan met systeemlogs is een cruciaal aspect van zowel
+   beveiligings- als systeembeheer. Het in de gaten houden van
+   logbestanden van meerdere hosts kan nogal onhandelbaar worden als
+   deze hosts over (middel)grote netwerken zijn verspreid, of wanneer
+   ze deel zijn van verschillende soorten netwerken. In deze
+   gevallen kan het op afstand loggen het gehele proces een stuk
+   aangenamer maken.</para>
+
+  <para>Het centraal loggen naar een specifieke loghost kan wat van de
+   administratieve last van het beheren van logbestanden wegnemen.
+   Het aggregeren, samenvoegen, en roteren van logbestanden kan op
+   &eacute;&eacute;n enkele plaats worden ingesteld, door gebruik te
+   maken van de eigen gereedschappen van &os;, zoals &man.syslogd.8;
+   en &man.newsyslog.8;. In de volgende voorbeeldconfiguratie zal
+   host <hostid>A</hostid>, genaamd <hostid
+	role="fqdn">logserv.example.com</hostid>, loginformatie voor het
+   plaatselijke netwerk verzamelen. Host <hostid>B</hostid>, genaamd
+   <hostid role="fqdn">logclient.example.com</hostid>, zal
+   loginformatie aan het serversysteem doorgeven. In echte
+   configuraties hebben beide hosts degelijke voor- en terugwaartse
+   <acronym>DNS</acronym> of regels in
+   <filename>/etc/hosts</filename> nodig. Anders worden de gegevens
+   geweigerd door de server.</para>
+
+  <sect2>
+   <title>Configuratie van de logserver</title>
+
+   <para>Logservers zijn machines die zijn geconfigureerd om
+	loginformatie van hosts op afstand te accepteren. In de meeste
+	gevallen is dit om de configuratie te vergemakkelijken, in
+	andere gevallen kan het gewoon een beheersbeslissing zijn.
+	Ongeacht de reden zijn er enkele eisen voordat er verder wordt
+	gegaan.</para>
+
+   <para>Een juist geconfigureerde logserver voldoet aan de volgende
+	minimale eisen:</para>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>De regels van de firewall staan toe dat
+	  <acronym>UDP</acronym> wordt doorgegeven op poort 514 van
+	  zowel de cli&euml;nt als de server;</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>syslogd is ingesteld om berichten op afstand van
+	  cli&euml;ntmachines te accepteren;</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>De syslogd-server en alle cli&euml;ntmachines moeten
+	  geldige regels hebben voor zowel voorwaartse als
+	  terugwaartse <acronym>DNS</acronym>, of correct zijn
+	  geconfigureerd in <filename>/etc/hosts</filename>.</para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
+
+   <para>Om de logserver te configureren, moet de cli&euml;nt vermeld
+	zijn in <filename>/etc/syslog.conf</filename>, en moet de
+	logfaciliteit zijn gespecificeerd:</para>
+
+   <programlisting>+logclient.example.com
+*.*	/var/log/logclient.log</programlisting>
+
+   <note>
+	<para>Meer informatie over de verschillende ondersteunde en
+	 beschikbare <emphasis>faciliteiten</emphasis> kan gevonden
+	 worden in de handleidingpagina &man.syslog.conf.5;.</para>
+   </note>
+
+   <para>Eenmaal toegevoegd worden alle
+	<literal>faciliteits</literal>-berichten gelogd naar het eerder
+	gespecificeerde bestand,
+	<filename>/var/log/logclient.log</filename>.</para>
+
+   <para>Als laatste dient het logbestand gecre&euml;erd te worden.
+	De gebruikte manier maakt niet uit, maar &man.touch.1; werkt
+	prima in dit soort situaties:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>touch <filename>/var/log/logclient.log</filename></userinput></screen>
+
+   <para>Nu dient het <command>syslogd</command>-daemon herstart en
+	geverifieerd worden:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/syslogd restart</userinput>
+&prompt.root; <userinput>pgrep syslog</userinput></screen>
+
+   <para>Als er een <acronym>PID</acronym> wordt teruggegeven, dan is
+	de server succesvol herstart, en kan er begonnen worden met de
+	configuratie van de cli&euml;nt. Raadpleeg de log
+	<filename>/var/log/messages</filename> voor uitvoer als de
+	server niet is herstart.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Configuratie van de logcli&euml;nt</title>
+
+   <para>Een logcli&euml;nt is een machine die loginformatie naar een
+	logserver verstuurt en daarnaast lokale kopie&euml;n
+	bewaart.</para>
+
+   <para>Net als logservers moeten logcli&euml;nten ook aan enkele
+	minimumeisen voldoen.</para>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>&man.syslogd.8; moet zijn ingesteld om berichten van
+	  bepaalde soorten naar een logserver te sturen, die ze moet
+	  accepteren;</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>De firewall moet <acronym>UDP</acronym>-pakketten
+	  doorlaten op poort 512;</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>Zowel voorwaartse als terugwaartse
+	  <acronym>DNS</acronym> moeten geconfigureerd zijn of juiste
+	  regels in <filename>/etc/hosts</filename> hebben.</para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
+
+   <para>De configuratie van cli&euml;nten is wat soepeler dan die
+	van servers. De cli&euml;ntmachine moet ook de volgende regels
+	in <filename>/etc/rc.conf</filename> hebben:</para>
+
+   <programlisting>syslogd_enable="YES"
+syslogd_flags="-a logclient.example.com -vv"</programlisting>
+
+   <para>De eerste optie zet de daemon <command>syslogd</command> aan
+	tijdens het opstarten, en de tweede regel staat toe dat gegevens
+	van de cli&euml;nt op deze server worden geaccepteerd. Het
+	laatste gedeelte, dat <option>-vv</option> gebruikt, verhoogt de
+	verbositeit van gelogde berichten. Dit is extreem handig voor
+	het optimaal instellen van faciliteiten aangezien beheerders
+	kunnen zien welk soort berichten onder welke faciliteit worden
+	gelogd.</para>
+
+   <para>Faciliteiten beschrijven het systeemgedeelte waarvoor een
+	bericht is gegenereerd. <acronym>ftp</acronym> en
+	<acronym>ipfw</acronym> bijvoorbeeld zijn beide faciliteiten.
+	Wanneer er logberichten worden gegenereerd voor deze twee
+	diensten, zullen ze normaalgesproken deze twee gereedschappen in
+	elk logbericht opnemen. Faciliteiten worden vergezeld van een
+	prioriteit of niveau, welke wordt gebruikt om aan te geven hoe
+	belangrijk een logbericht is. De meest voorkomende zullen
+	<literal>warning</literal> en <literal>info</literal> zijn.
+	Bekijk de handleidingpagina &man.syslog.3; voor een volledige
+	lijst van beschikbare faciliteiten en prioriteiten.</para>
+
+   <para>De logserver moet in <filename>/etc/syslog.conf</filename>
+	van de cli&euml;nt zijn gedefinieerd. In dit geval wordt het
+	symbool <literal>@</literal> gebruikt om loggegevens naar een
+	server op afstand te sturen en zou er ongeveer als de volgende
+	regel uit moeten zien:</para>
+
+   <programlisting>*.*	@logserv.example.com</programlisting>
+
+   <para>Eenmaal toegevoegd moet <command>syslogd</command> worden
+	herstart zodat de veranderingen effect hebben:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/syslogd restart</userinput></screen>
+
+   <para>Om te testen of logberichten over het netwerk worden
+	verzonden, wordt &man.logger.1; gebruikt om een bericht naar
+	<command>syslogd</command> te sturen:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>logger "Testbericht van logclient"</userinput></screen>
+
+   <para>Dit bericht dient nu in
+	<filename>/var/log/messages</filename> van zowel de cli&euml;nt
+	als de server te staan.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Logservers debuggen</title>
+
+   <para>In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om te debuggen als
+	berichten niet door de logserver worden ontvangen. Er zijn
+	verschillende redenen waarom dit kan gebeuren; de twee meest
+	voorkomende zijn echter voorvallen met de netwerkverbinding en
+	<acronym>DNS</acronym>. Om deze gevallen te testen, dient te
+	worden nagegaan dat beide hosts elkaar kunnen bereiken door
+	de hostnaam in <filename>/etc/rc.conf</filename> te gebruiken.
+	Als dit juist lijkt te werken, dient de optie
+	<literal>syslogd_flags</literal> in
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> te worden veranderd.</para>
+
+   <para>In het volgende voorbeeld is
+	<filename>/var/log/logclient.log</filename> leeg, en noemt
+	<filename>/var/log/messages</filename> geen reden waarom het
+	mislukt. Verander de optie <literal>syslogd_flags</literal>
+	zoals in het volgende voorbeeld en herstart om de debuguitvoer
+	te verhogen:</para>
+
+   <programlisting>syslogd_flags="-d -a logclien.example.com -vv"</programlisting>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/syslogd restart</userinput></screen>
+
+   <para>Debuggegevens zoals de volgende zullen meteen na de herstart
+	over het scherm vliegen:</para>
+
+   <screen>logmsg: pri 56, flags 4, from logserv.example.com, msg syslogd: restart
+syslogd: restarted
+logmsg: pri 6, flags 4, from logserv.example.com, msg syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
+Logging to FILE /var/log/messages
+syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
+cvthname(192.168.1.10)
+validate: dgram from IP 192.168.1.10, port 514, name logclient.example.com;
+rejected in rule 0 due to name mismatch.</screen>
+
+   <para>Het is duidelijk dat de berichten worden geweigerd wegens
+	een niet-overeenkomende naam. Na de configuratie grondig te
+	hebben herzien, lijkt het of een typefout in de volgende regel
+	in <filename>/etc/rc.conf</filename> een probleem heeft:</para>
+
+   <programlisting>syslogd_flags="-d -a logclien.example.com -vv"</programlisting>
+
+   <para>De regel dient <literal>logclient</literal>, niet
+	<literal>logclien</literal> te bevatten. Nadat de juiste
+	wijzigingen zijn gemaakt, wordt er herstart met de verwachte
+	resultaten:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/syslogd restart</userinput>
+logmsg: pri 56, flags 4, from logserv.example.com, msg syslogd: restart
+syslogd: restarted
+logmsg: pri 6, flags 4, from logserv.example.com, msg syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
+syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
+logmsg: pri 166, flags 17, from logserv.example.com,
+msg Dec 10 20:55:02 &lt;syslog.err&gt; logserv.example.com syslogd: exiting on signal 2
+cvthname(192.168.1.10)
+validate: dgram from IP 192.168.1.10, port 514, name logclient.example.com;
+accepted in rule 0.
+logmsg: pri 15, flags 0, from logclient.example.com, msg Dec 11 02:01:28 trhodes: Test message 2
+Logging to FILE /var/log/logclient.log
+Logging to FILE /var/log/messages</screen>
+
+   <para>Nu worden de berichten juist ontvangen en in het correcte
+	bestand geplaatst.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Beveiligingsoverwegingen</title>
+
+   <para>Zoals bij alle netwerkdiensten, dienen beveiligingseisen in
+	acht te worden genomen voordat deze configuratie wordt
+	ge&iuml;mplementeerd. Soms kunnen logbestanden gevoelige
+	gegevens bevatten over diensten die aanstaan op de lokale host,
+	gebruikersaccounts, en configuratiegegevens. Netwerkgegevens
+	die van de cli&euml;nt naar de server worden verzonden worden
+	niet versleuteld noch met een wachtwoord beveiligd. Als
+	versleuteling nodig is, kan <filename
+	 role="package">security/stunnel</filename> worden gebruikt,
+	wat gegevens over een versleutelde tunnel verstuurt.</para>
+
+   <para>Aan lokale beveiliging moet ook gedacht worden.
+	Logbestanden worden niet versleuteld tijdens gebruik of na
+	logrotatie. Lokale gebruikers kunnen deze bestanden benaderen
+	om aanvullende inzichten over de systeemconfiguratie op te doen.
+	In deze gevallen is het van kritiek belang om de juiste rechten
+	op deze bestanden in te stellen. Het gereedschap
+	&man.syslogd.8; ondersteunt het instellen van rechten op nieuw
+	aangemaakte en geroteerde logbestanden. Het instellen van
+	logbestanden op modus <literal>600</literal> dient al het
+	ongewenste spieken door lokale gebruikers te verhinderen.</para>
+  </sect2>
+ </sect1>
 </chapter>
 
 <!--


More information about the p4-projects mailing list