cvs commit: src/lib/libkvm kvm.c kvm_amd64.c kvm_i386.c kvm_private.h

Hidetoshi Shimokawa simokawa at FreeBSD.org
Fri Jun 15 11:35:12 UTC 2007


simokawa  2007-06-15 11:35:11 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  lib/libkvm      kvm.c kvm_amd64.c kvm_i386.c 
             kvm_private.h 
 Log:
 Re-enable raw dump format support on i386 and amd64 for /dev/fwmem.
 
 Revision Changes  Path
 1.31   +2 -0   src/lib/libkvm/kvm.c
 1.22   +19 -10  src/lib/libkvm/kvm_amd64.c
 1.21   +18 -9   src/lib/libkvm/kvm_i386.c
 1.12   +1 -0   src/lib/libkvm/kvm_private.h


More information about the cvs-src mailing list