cvs commit: ports/www/p5-HTTP-Parser-XS Makefile distinfo pkg-plist

Jun Kuriyama kuriyama at FreeBSD.org
Sat Nov 20 10:06:50 UTC 2010


kuriyama  2010-11-20 10:06:50 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  www/p5-HTTP-Parser-XS Makefile distinfo pkg-plist 
 Log:
 - Upgrade to 0.12.
 
 Revision Changes  Path
 1.9    +1 -1   ports/www/p5-HTTP-Parser-XS/Makefile
 1.9    +2 -3   ports/www/p5-HTTP-Parser-XS/distinfo
 1.2    +2 -0   ports/www/p5-HTTP-Parser-XS/pkg-plist


More information about the cvs-ports mailing list