cvs commit: ports/devel/p5-CHI Makefile distinfo

Jun Kuriyama kuriyama at FreeBSD.org
Sun Nov 29 23:27:54 UTC 2009


kuriyama  2009-11-29 23:27:52 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  devel/p5-CHI     Makefile distinfo 
 Log:
 - Upgrade to 0.32.
 
 Revision Changes  Path
 1.11   +2 -2   ports/devel/p5-CHI/Makefile
 1.10   +3 -3   ports/devel/p5-CHI/distinfo


More information about the cvs-ports mailing list