cvs commit: ports/www/p5-Facebook-Graph Makefile distinfo pkg-plist

Jun Kuriyama kuriyama at FreeBSD.org
Sat Aug 6 11:40:40 UTC 2011


kuriyama  2011-08-06 11:40:39 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  www/p5-Facebook-Graph Makefile distinfo pkg-plist 
 Log:
 - Upgrade to 1.0300.
 
 Revision Changes  Path
 1.5    +5 -5   ports/www/p5-Facebook-Graph/Makefile
 1.5    +2 -2   ports/www/p5-Facebook-Graph/distinfo
 1.4    +0 -1   ports/www/p5-Facebook-Graph/pkg-plist


More information about the cvs-all mailing list