cvs commit: ports/textproc/p5-Text-Sass Makefile distinfo pkg-plist

Jun Kuriyama kuriyama at FreeBSD.org
Sun Nov 21 03:07:27 UTC 2010


kuriyama  2010-11-21 03:07:27 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  textproc/p5-Text-Sass Makefile distinfo pkg-plist 
 Log:
 - Upgrade to 0.9.
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +3 -2   ports/textproc/p5-Text-Sass/Makefile
 1.2    +2 -3   ports/textproc/p5-Text-Sass/distinfo
 1.2    +2 -0   ports/textproc/p5-Text-Sass/pkg-plist


More information about the cvs-all mailing list