cvs commit: ports/www/p5-Facebook-Graph Makefile distinfo pkg-plist

Jun Kuriyama kuriyama at FreeBSD.org
Sat Dec 25 12:23:24 UTC 2010


kuriyama  2010-12-25 12:23:24 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  www/p5-Facebook-Graph Makefile distinfo pkg-plist 
 Log:
 - Upgrade to 1.0000.
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +3 -1   ports/www/p5-Facebook-Graph/Makefile
 1.2    +2 -2   ports/www/p5-Facebook-Graph/distinfo
 1.2    +1 -0   ports/www/p5-Facebook-Graph/pkg-plist


More information about the cvs-all mailing list